Mestská polícia hľadá nového zamestnanca do chránenej dielne na pozíciu operátor kamerového systému

Mestská polícia hľadá nového zamestnanca do chránenej dielne na pozíciu operátor kamerového systému

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
Prvé monitorovacie kamery v Seredi boli spustené do prevádzky v roku 2002. Ich počet sa postupne rozširoval až na konci minulého roka dosiahol počet 129.
 
Kamery monitorujú verejné priestranstvá, parkoviská, športoviská, verejné budovy, školské objekty a ich priestranstvá. Rozsiahly článok o kamerovom systéme v Seredi sme uverejnili pred časom tu: Kamerový systém v Seredi
 
Od novembra 2012 mestská polícia spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta pri prevádzkovaní chránenej dielne, v ktorej sú vytvorené pracovné pozície na operátorov kamerového systému pre  občanov so zdravotným postihnutím. Zamestnanci pracujú v nepretržitej prevádzke, v 12 hod. zmenách. Na jednej zmene pracujú 2 zamestnanci, ktorí ovládajú kamery, vedia sa zameriavať na pohyb osôb, zaznamenávať priestupky a komunikovať s hliadkou pri zistení nejakého konania
 
Mesto Sereď – mestská polícia momentálne hľadá do chránenej dielne nových zamestnancov a vyhlasuje  Výberové konanie na pozíciu: Operátor kamerového systému.
 
Mestská polícia určuje požiadavky pre účasť na výberovom konaní nasledovne:
 
- osoba musí byť zdravotne ťažko postihnutá s min.invaliditou 41%
- osoba nemôže mať zdravotne postihnutý zrak
- osoba musí byť bezúhonná, preukazuje sa výpisom z reg.trestov
- osoba nemôže byť dôchodca na starobnom dôchodku
- osoba musí ovládať prácu na počítači
- osoba musí byť schopná práce v noci
- osoba musí byť schopná práce na zmeny
 
Žiadosť o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom treba zaslať na e-mailovú adresu: mestskapolicia@sered.sk do 10.07.2022.
 
Do žiadosti treba uviesť: Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení neskorších predpisov.
Mestská polícia hľadá nového zamestnanca do chránenej dielne