Sumár z mimoriadneho zastupiteľstva: poslanci dali zelenú pre obnoviteľné zdroje energie, riešili havárie na základných školách a rokovali o zámene pozemkov so župou

Sumár z mimoriadneho zastupiteľstva: poslanci dali zelenú pre obnoviteľné zdroje energie, riešili havárie na základných školách a rokovali o zámene pozemkov so župou

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Rokovanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva v Seredi zvolal primátor na štvrtok 26. mája 2022.
 
Rokovanie bolo otvorené za prítomnosti 14 z 19-tich poslancov. Pred rokovaním sa ospravedlnili  JUDr. M. Tóth, PhDr. a S. Kramárová, PaedDr. Neprišli P. Kurbel a M. Bucha, MUDr. Počas rokovania prišiel Mgr. M. Kráľovič. Počas rokovania odišli Mgr. M. Kráľovič. a D. Irsák. 
 
Návrhová komisia pracovala v zložení JUDr. M. Irsák, JUDr. E. Červeňová, Mgr. P. Karmažínová. Mandátová v zložení D. Irsák, R. Stareček, Mgr. M. Némethová.  
 
Poslanci schválili:
- Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta formou uzatvorenia zámennej zmluvy. Predmetom má byť zámena nehnuteľného majetku mesta Sereď (v skratke: budovy so súčasťami a s pozemkom na Školskej ulici v Seredi, budova školy oproti Mestskej knižnici. Nie budova na Kostolnej ulici) za nehnuteľnosti vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) (v skratke: pozemky pod zberným dvorom mesta Sereď na Cukrovarskej ul., časť pozemkov patriacich k obchodnej akadémii a teleso cesty na Mládežníckej ulici aj s chodníkom). Všeobecná hodnota nehnuteľností TTSK podľa znaleckého posudku je vo výške 520 888,98 eur a mesta Sereď 577 767,59 eur. Finančný rozdiel bude v prípade zrealizovania zámeny vyplatený formou opravy komunikácie na Mládežníckej ulici do 15. októbra 2022, čo bude aj zmluvne ošetrené.
O tom, či budú pozemky zamenené, musí v niektorom z nasledujúcich zasadnutí MsZ rozhodnúť trojpätinová väčšina poslaneckého zboru, čiže aspoň 12 poslancov musí byť ZA.
 
- Realizáciu opravy havarijného stavu elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže na budove „A“ ZŠ J. A. Komenského – 1. časť a uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na odstránenie tohto havarijného stavu riaditeľkou ZŠ JAK. Celková rozpočtovaná výška na prvú časť je cca 140-tisíc eur, pričom Ministerstvo školstva SR mestu poskytlo 80-tisíc eur, ostatné prostriedky budú hradené z rozpočtu mesta.
 
- Realizáciu rekonštrukcie haváriou dotknutých vnútorných rozvodov ZŠ J. Fándlyho a uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na odstránenie tohto havarijného stavu riaditeľkou ZŠ JF. Rozpočtová cena projektu pred verejným obstarávaním bola vo výške 333.043 eur. Z rezervného fondu mesta Sereď bude za týmto účelom vyčlenených 77.500 eur, Ministerstvo školstva SR poskytlo 80-tisíc eur, ostatné prostriedky budú hradené z rozpočtu mesta.
 
- Realizáciu projektu inštalácie fotovoltaických zdrojov energie na budovy Mestského úradu v Seredi a Mestskej polície v Seredi. Fotovoltaika je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu a patrí k obnoviteľným zdrojom energie. Z rozpočtu mesta bude alokovaných 81.000 eur na realizáciu. Zastupiteľstvo zároveň schválilo aj vyčlenenie finančných prostriedkov na projekčnú prípravu inštalácie fotovoltaických zdrojov energie na ďalšie budovy vo vlastníctve mesta. Mesto týmto krokom reaguje na potrebu riešenia akútneho problému s navyšovaním cien elektrickej energie a pripravuje svoje kapacity na čo najvyššiu energetickú sebestačnosť.
 
Video záznam z rokovania si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=IV3nYwS0bHg
 
Foto: Z. Slahučková
Na mimoriadnom zastupiteľstve dali poslanci zelenú pre obnoviteľné zdroje energie, riešili havárie na základných školách a rokovali o zámene pozemkov so župou