Dobrovoľnícke činnosti na MsÚ v Seredi pre odídencov

Mestský úrad     Miroslav Račák    
Mesto Sereď cez program na podporu integrácie štátneho príslušníka tretej krajiny ktorému sa poskytlo dočasné útočisko s cieľom uľahčiť jeho sociálne začlenenie a integráciu na trh práce poskytovaním nástrojov a služieb podporujúcich zlepšenie jeho zamestnateľnosti a uplatnenia sa na trhu práce, ponúka
 
Dobrovoľnícke činnosti na mestskom úrade v Seredi
 
V oblasti pomoci pri poskytovaní verejnoprospešných služieb s cieľom uľahčiť osobám z cieľovej skupiny sociálne začlenenie a integráciu na trh práce v SR poskytovaním nástrojov a služieb podporujúcich zlepšenie ich zamestnateľnosti a uplatnenia sa na trhu práce.

Cieľovou skupinou sú odídenci, t. j. osoby, ktoré majú v SR udelené dočasné útočisko (vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“) a ktoré prejavia záujem o poskytnutie podporných opatrení v rámci tohto projektu.

Dobrovoľnícku činnosť vykonáva odídenec v odporúčanom rozsahu max. 80 hodín mesačne, nepretržite najviac počas 6 kalendárnych mesiacov s možnosťou opakovania max. 6 mesiacov u iného/ďalšieho oprávneného subjektu.

Účasť na vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná.
 
Výška príspevkov:

Paušálny príspevok účastníkovi dobrovoľníckej služby (odídencovi) je vo výške ŽM 218,06 €.
V prípade, že sa odídenec nezúčastní dobrovoľníckej činnosti v maximálnom stanovenom čase (maximálne 80 hod. mesačne), príspevok sa bude alikvotne krátiť hodinovou sadzbou 2,72575 EUR/hod. na základe evidencie dochádzky odídenca.

Záujemcovia o túto činnosť sa môžu prihlásiť na mestskom úrade v Seredi u p. Račáka