Mesto plánuje inštalovať fotovoltaické zdroje energie na svoje budovy

Mesto plánuje inštalovať fotovoltaické zdroje energie na svoje budovy

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Cena energií neustále stúpa a sadzby ešte nedosiahli svoj strop. Navyšovanie cien núti domácnosti, firmy ale i samosprávy pristupovať k šetreniu a hľadaniu aj iných zdrojov elektrickej energie. Jedným z možných riešení je inštalácia tzv. fotovoltaických zdrojov energie. Ide o ekologickú premenu slnečnej energie na elektrickú. Fotovoltaické zdroje sa stávajú súčasťou moderných budov. Ich prevádzka neznečisťuje ovzdušie, je bezhlučná, neprodukuje nebezpečný odpad a nenarúša vzhľad budovy.
 
Mesto Sereď z dôvodu navyšovania cien energie a v súvislosti s Európskou zelenou dohodou (European Green Deal)  plánuje zaviesť vlastné zdroje elektrickej energie – tzv. lokálne fotovoltaické zdroje na strechách svojich budov. Poslancov o tomto zámere na mimo plánovanom rokovaní MsZ  dňa 26. mája 2022, informoval prednosta MsÚ Tibor Krajčovič.
 
V súvislosti so znižovaním nákladov na energie mesto plánuje osadiť fotovoltaické zdroje na dvoch inštitúciách, kde dochádza k najväčším pravidelným spotrebám elektriny na:
 
- novej budove mestského úradu
- budove mestskej polície
 
Poslanci boli informovaní aj o ročnej úspore energie. Na novej budove MsÚ bude úspora cca 13 000 eur ročne a na budove mestskej polície to bude úspora cca 5 300 eur ročne. Plusom je, že obidve budovy majú zrekonštuované strechy.
 
K osadeniu fotovoltaických zdrojov už  onedlho dôjde aj na budovách materských škôl D.Štúra A a Komenského, ktoré čaká rekonštrukcia a kde sú už tieto zdroje zahrnuté do projektovej dokumentácie. Postupom by sa mohlo k osadeniu fotovoltaiky prejsť aj na školy, Dom kultúry a iné budovy, kde by to prinieslo veľké úspory. V materiáloch predložených poslancom bola v prípade využitia fotovoltaiky na  ZŠ Fándlyho vyčíslená  úspora so spotrebou 200 MWh ročne až do 50 000 eur ročne.
 
Dodávateľ s najnižšou cenovou ponukou okrem dodávky vykoná aj montáž a sfunkčnenie elektrárne pripojením do site ZSDIS. Súťaž na vybudovanie fotovoltaickej elektrárne na strechách mestského úradu a mestskej polície  má mesto Sereď už ukončenú. 
Mesto plánuje inštalovať fotovoltaické zdroje energie na svoje budovy