Podmienky pre štipendium v roku 2022 na vysokých školách

Podmienky pre štipendium v roku 2022 na vysokých školách

Školstvo a vzdelávanie     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu oznámilo 4. mája 2022, spustenie novej štipendijnej schémy, ktorej zámerom je podporiť najtalentovanejších absolventov stredných škôl v pokračovaní štúdia na slovenských vysokých školách. Súčasťou schémy je aj 400 štipendií ročne určených špecificky pre talentovaných absolventov stredných škôl (t. j. nadpriemerných maturantov v šk. roku 2021/2022) zo sociálne alebo inak znevýhodneného prostredia, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na slovenských VŠ. Stručné informácie o schéme sú uvedené nižšie. Spôsob prihlasovania do schémy je popísaný v priloženom letáku 1. Kompletná informácia o štipendijnej schéme je dostupná na stránke https://stipendia.portalvs.sk/  . Okrem iného sa tu nachádzajú aj informácie ohľadom definície okruhu študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo špecifických skupín .
 
Zdôrazňujeme, že na schému cez online systém sa musí záujemca prihlásiť
do 31.5.2022  na tomto linku
(v rámci prihlášky označí aj formu prípadného sociálneho alebo iného znevýhodnenia),
odovzdať výsledky zo stredoškolského štúdia a potvrdenia dokladajúce sociálne postavenie
však stačí do 31.8.2022.
 
V prílohách článku nájdete informačné materiály spracované v dvoch verziách:
1.       Všeobecná informácia pre celú štipendijnú schému (infoleták 1.pdf, infoleták 2.pdf)
2.       Cielená verzia pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a špecifických vybraných skupín (infoleták 3.pdf, infoleták 4.pdf)
 
Stručný popis schémy:
Podporovaní budú čerství maturanti pokračujúci vo vysokoškolskom štúdiu na slovenskej VŠ. Tí ktorí získajú štipendium, budú podporení po dobu 3 rokov vysokoškolského štúdia.
Žiadosť o štipendium si môže podať každý študent strednej školy, ktorý sa hlási na slovenskú vysokú školu v dennej forme štúdia a ktorý svoje stredoškolské vzdelanie ukončí v aktuálnom školskom roku (teda v roku 2022 bude čerstvý maturant). Úspešný  uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 
3 000 € za jeden akademický rok. Štipendium mu bude vyplácané počas desiatich mesiacov vo výške 300 €. Nárok na štipendium bude mať úspešný uchádzač počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia (spolu teda získa 9 000 €). V roku 2022 je k dispozícii 1000 štipendií pre najtalentovanejších študentov, ktorí mali počas štúdia na SŠ excelentné výsledky v súťažiach alebo na maturitnej skúške a 400 štipendií pre talentovaných uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých poradie bude určené v samostatnom rebríčku. Posudzovať sa budú predovšetkým výsledky rôznych súťaží ako sú napr. olympiády a výsledky z externej časti maturitnej skúšky. Na štipendium získajú nárok tí študenti, ktorí dosiahnu najväčší počet bodov z hodnotených oblastí a začnú študovať na slovenskej vysokej škole v dennej forme štúdia.
Trvanie schémy je v súčasnosti naplánované na obdobie rokov 2022 až 2027 (s dobehom do roku 2029). Jej realizácia je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR.
PODMIENKY PRE ŠTIPENDIUM V ROKU 2022 NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCHPODMIENKY PRE ŠTIPENDIUM V ROKU 2022 NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCHPODMIENKY PRE ŠTIPENDIUM V ROKU 2022 NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCHPODMIENKY PRE ŠTIPENDIUM V ROKU 2022 NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCHPODMIENKY PRE ŠTIPENDIUM V ROKU 2022 NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH