Vyhlásenie prijímacích skúšok do Základnej umeleckej školy

Vyhlásenie prijímacích skúšok do Základnej umeleckej školy

Školstvo a vzdelávanie     Dagmar Šajbidorová    

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov.

 

vyhlasuje

  prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického   odboru na školský rok 2022/2023

 

Termín podávania prihlášok:                29.4.2022-20.5.2022

 

Termín konania prijímacích skúšok :  25.5.2022 - 27.5. 2022

                                                                 od 14,00 do 18,00 hod.

 

Miesto : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

 

Hudobný odbor - v tomto odbore sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, husliach, gitare, harfe, bicích nástrojoch a hlasovej výchove - spevu.

Výtvarný odbor  -poskytuje základy výtvarných techník - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, práca s materiálom.

Tanečný odbor -  je zameraný na  tanečno-pohybovú prípravu, tanec-ľudový, moderný, kreatívny, tanečná prax

Literárno-dramatický odbor- prednes, prípravná dramatická výchova, dramatická príprava

Prihláška :Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR.

Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle školy  www.zussered.sk. Prihlášku môžete zaslať elektronicky formou e-prihlášky alebo zaslať poštou na adresu: Základná umelecká škola Jána Fischera –Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď. Po spracovaní prihlášok budeme uchádzačov/zákonných zástupcov/ kontaktovať (email, telefón).

Podmienky prijatia :

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný  v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Vekové kategórie  žiakov študujúcich na ZUŠ:

Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:

 • 5-6 ročné deti /prípravné štúdium/
 • 7-15 ročné/ štúdium 1.stupňa/
 • 15-18 ročné /štúdium 2.stupňa/
 • 18 a  viac /štúdium pre dospelých/

Štúdium je rozdelené :

 • prípravné štúdium – jednoročné ( pre žiakov 1.ročníka základnej školy )
 • prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov )
 • základné štúdium na I. stupni trvá 8 /9/rokov a delí sa na primárne vzdelávanie ( 4 roky ) a nižšie sekundárne vzdelávanie ( 4/5/ roky )
 • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
 • štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Na prijímacích ( talentových) skúškach zisťujeme tieto schopnosti :

Hudobný odbor:

 1. hudobný sluch ( zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, výšku tónu,atď.)
 2. rytmické cítenie ( tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek )
 3. spev ľudovej piesne
 4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor :

 1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy( na základe prinesených obrázkov alebo kreslenia na danú tému)

Tanečný odbor :

 1. hudobné a pohybové schopnosti
 2. telesnú spôsobilosť
 3. rytmické cítenie

Literárno-dramatický odbor: 

 1. prednes
 2. pohyb, dramatické vnímanie

Výška príspevku za štúdium v základnej umeleckej škole mesačne na osobu

a)      v prípravnom štúdiu

            individuálne vyučovanie                                              10,00 €

            skupinové vyučovanie                                                   7,00 €        

b)     v základnom štúdiu

individuálne vyučovanie                                               10,00 €

skupinové vyučovanie                                                     7,00 €      

c)      v štúdiu pre dospelých,

pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem

individuálne vyučovanie                                                70,00 €

skupinové vyučovanie                                                    40,00 €     

d)      v štúdiu pre dospelých

pre plnoletú osobu -študujúcu /do 25 rokov/,ktorá nemá vlastný príjem

individuálne vyučovanie                                                10,00 €

skupinové vyučovanie                                                      7,00 €     

  

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY Vyhlásenie prijímacích skúšok do Základnej umeleckej školyVyhlásenie prijímacích skúšok do Základnej umeleckej školy