Slávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎ

Slávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎ

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
V obradnej sieni Mestského úradu v Seredi sa dňa 5. mája 2022 konalo slávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎ. Ocenenie je udeľované osobám, občianskym združeniam alebo športovým klubom, ktorí sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, o šírenie jeho dobrého mena, ďalej za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky či inú záslužnú činnosť v prospech mesta alebo jeho obyvateľov.
 
Laureáti ocenenia CENA MESTA SEREĎ
 
Poslanci MsZ na návrh občanov rozhodli udeliť CENU MESTA SEREĎ nasledujúcim laureátom:  Márii Dikovej ( za prácu zameranú na históriu seredského regiónu),  Ing. Tiborovi Krajčovičovi  (za nasadenie v období pandémie)Ing. Márii Fačkovcovej (za dobrovoľnícku prácu v oblasti charity)Farskej charite Sereď (za charitatívnu činnosť).
 
 
Slávnostný akt odovzdávania cien
 
Výnimočným podujatím odovzdávania CENY MESTA SEREĎ sprevádzala Zuzana Macurová, ktorá v úvodných slovách  vyjadrila radosť, že sa po dvoch rokoch pandémie oceňovanie uskutočňuje osobným stretnutím. Po privítaní hostí odovzdala slovo primátorovi mesta Martinovi Tomčányimu, ktorý v príhovore uviedol: „V každej spoločnosti sú ľudia, ktorí si zaslúžia ocenenie a uznanie za svoju nadštandardnú prácu. Dnes máme tú česť, týmto ľuďom verejne poďakovať. Zvlášť je to dôležité v tejto vyhrotenej dobe, kedy je spoločnosť nezmyselne rozdeľovaná, vytráca sa medzi ľuďmi slušnosť a prevažuje agresivita. Som rád, že aj v tomto období sú ľudia a združenia, ktorí pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú.“  Po príhovoroch sa pristúpilo k slávnostnému aktu odovzdávania ocenení, ktoré si z rúk primátora a viceprimátora prevzali:
 
MÁRIA DIKOVÁ
 
- vedúca mestského múzea bola ocenená bola za prácu zameranú na históriu seredského regiónu. Ide predovšetkým o zbieranie a uchovávanie historických artefaktov. Jej zásluhou sa rozbehla práca s deťmi, pripravuje vzdelávacie programy, prednášky a vykonáva lektorskú činnosť. Organizuje workshopy, literárne večery, Noc múzeí a galérií, Víkend otvorených parkov a záhrad, výstavy regionálnych maliarov, hudobné večery a komorné koncerty. Významná je jej výskumná a publikačná činnosť. Pravidelne spolupracuje s OZ Vodný hrad. Navrhovateľkou ocenenia bola Ružena Scherhauferová.
 
V príhovore Mária Diková poďakovala za cenu navrhovateľke ako aj poslancom. Uviedla niekoľko faktov z histórie múzea a poďakovala všetkým za založenie a súčasnú podporu miesta, ktoré mapuje históriu mesta.
 
TIBOR KRAJČOVIČ
 
- prednosta MsÚ v Seredi si ocenenie prevzal za osobné angažovanie, vysoké pracovné a ľudské nasadenie v období pandémie. Osobne sa  podieľal na príprave a organizovaní testovania, organizoval prácu testovacích tímov a zabezpečoval ich materiálne vybavenie. Nehľadel na svoju  pracovnú vyťaženosť a vzdal sa na dlhšie časové obdobie, ktoré bolo potrebné v záujme  ochrany života a zdravia občanov svojho osobného času, aby sa osobne zúčastnil všetkých víkendových testovaní. Pri realizácii   protipandemických opatrení nehľadel na mieru vlastného ohrozenia. Zúčastňoval sa  všetkých zasadnutí krízového štábu. Veľkú ľudskosť prejavil aj v prípade osoby v zložitej sociálnej situácii, ktorej bola z dôvodu pozitivity na Covid-19 nariadená karanténa. Denne tejto osobe zabezpečoval základné životné potreby. Bola to všetko práca manažérska i logistická ale vykonávaná s veľkým odhodlaním. Za prednostom Krajčovičom a kolektívom pracovníkov MsÚ stoja veľké a dotiahnuté projekty, ktoré budú Seredčanom roky slúžiť: cyklotrasa, rekonštrukcia škôl, škôlok, nová tržnica, rekonštrukcia kina, Domu kultúry, tepelného hospodárstva, parku na Námestí slobody, mestského parku či nová atletická dráha na ZŠ J.Fándlyho. Navrhovateľom ocenenia bol Ladislav Fabo s rodinou.
 
Ocenený Tibor Krajčovič v ďakovnej reči zvlášť vyjadril vďaku Márii Holičovej ( vrchná sestra a zakladateľka ADOS Advena ) za podporu a pomoc pri spoluorganizovaní testovania počas COVID-19 a zároveň sa poďakoval celému tímu ľudí,  ktorí pomáhali pri testovaní za ich nasadenie, obetavosť a ľudskosť. V príhovore povedal: „Som rád, že mesto Sereď má vždy správnych ľudí na správnom mieste a ťažké chvíle počas pandémie to iba dokázali.“
 
MÁRIA FAČKOVCOVÁ
 
- ocenenie získala za koordináciu práce dobrovoľníkov vo Farskej charite Sereď. Pod jej vedením a hlavne osobným zaangažovaním sa pomohlo mnohým sociálne slabým  rodinám zvládnuť neľahké situácie.  Úspešne koordinuje zbierky v našom meste: potravinové, školských potrieb , drogérie, oblečenia. V čase pandémie, keď musela byť z nariadenia vlády SR zatvorená výdajňa Farskej charity  na Novomestkej ul. , bola v telefonickom kontakte s rodinami a občanmi v núdznych podmienkach a následne zabezpečovala ich potreby osobne, rozvozom potrebných potravín a nutných vecí priamo domov. V začiatku pandémie pri akútnom nedostatku rúšok pod záštitou Farskej charity ušila skupina 20 dobrovoľníčok vo veľmi krátkom čase vyše 3200 rúšok a tieto distribuovala v stovkách do zariadení Domovov dôchodcov v Seredi a okolí, Detského domova, Nemocnice v TT a boli rozdávané v malých potravinách. Zabezpečuje komunikáciu s príslušnými úradmi verejnej správy pre pomoc pri vybavovaní potrieb týchto občanov. Navrhovateľkou ocenenia bola Jana Javorová.
 
Mária Fačkovcová v príhovore uviedla, že ocenenie prijíma s veľkým rešpektom: „Beriem ho aj ako veľkú výzvu napredovať vo svojej dobrovoľníckej činnosti a posúvať sa v nej vpred. Ocenenie prijímam aj s veľkou pokorou, pretože si uvedomujem, žeby som tu nebola, keby pri mne nestál celý dobrovoľnícky tím. Z dnešného dňa mám radosť aj preto, lebo je dôkazom, že služba charity má v našom meste svoje opodstatnenie. Je v nej zapojených veľmi veľa ľudí, ktorým patrí vďaka za to, že pomáhajú pomáhať.“
 
FARSKÁ CHARITA SEREĎ
 
- ocenenie v zastúpení prevzal dekan seredskej farnosti Ján Hallon. Prioritou činnosti charity je pomoc sociálne slabším rodinám, opusteným matkám s deťmi, seniorom, ľuďom žijúcim na hranici chudoby, bez domova a v rôznych formách núdze. Pomáhajú najmä v sprostredkovaní sociálnych služieb, zabezpečenia materiálnych prostriedkov a finančného poradenstva. Mnohým rodinám svojím aktívnym prístupom a konkrétnou pomocou pomohla preklenúť náročné životné situácie. Charita sa podieľa na pomoci ľuďom bez domova základnými potravinami či sociálnym šatníkom. Počas zimných období vydávajú núdznym ľuďom teplé jedlo a stretávajú sa s nimi ·počas každoročne organizovanej predvianočnej večere.  Dobrovoľníci FCH navštevujú aj osamelých seniorov, či už v ich domácnostiach alebo v domove sociálnych služieb, aby im robili spoločnosť, prípadne pomohli materiálnymi prostriedkami. Tradičnými sa stali aj predvianočné návštevy týchto klientov a obdarovávanie ich malými vianočnými pozornosťami a pozdravmi.  Aj počas pandémie, kedy mnohé občianske združenia museli prerušiť svoju činnosť, stáli blízko svojich núdznych. Navrhovateľkou ocenenia pre kolektív bola Marianna Krčmáriková.
 
Dekan Ján Hallon  povedal, že ocenenie patrí všetkým, ktorí pomáhajú. Uviedol, že obdivuje ľudí, ktorí prídu domov z práce a miesto oddychu idú nezištne slúžiť núdznym. Okrem iného povedal, že naďalej chce v spolupráci ostatných či už v duchovnej alebo charitatívnej oblasti  pomáhať budovať naše mesto.
 
Záverečné slová
 
Slávnostné popoludnie umocnil aj hudobný doprovod v podaní Dagmar Melicherovej (piano), Pavla Gyurika (saxafon) a  Martiny Kojšovej (spev). Na záver  z úst Zuzany Macurovej odzneli slová : „Ocenenie môže pre každého znamenať niečo iné.  Ale získali ste ho za to čím ste, čomu sa venujete a že reprezentujete mesto Sereď.  Dovoľte mi v mene všetkým vysloviť Vám jedno veľké Ďakujem !“
Slávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎSlávnostné odovzdávanie ocenenia CENA MESTA SEREĎ