Zápis detí do materských škôl

Zápis detí do materských škôl

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Začiatkom mája nastáva čas na podávanie žiadostí o prijatie detí do materských škôl. Na území mesta Sereď máme dve materské školy so svojimi elokovanými pracoviskami.
 
MŠ D.Štúra s elokovanými pracoviskami na Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej ulici
 
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať od 02. 05. 2022 do 15. 05. 2022. Prihlášku nájdete na stránke  https://msdiosered.edupage.org/ v hlavnom menu. 
 
Miesto a čas podávania žiadostí:
Vyplnenú, potvrdenú od lekára a podpísanú prihlášku oboma zákonnými zástupcami a žiadosť o prijatie do školskej jedálne zašlete poštou, naskenovanú podpísanú prihlášku na adresu materskej školy alebo ju osobne doručíte riaditeľke materskej školy.
 
Dátum potvrdenia od lekára nesmie byť starší ako dátum podania žiadosti. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.
 
V súlade s ods.1 § 28 a zákona č. 245/2008 Z.z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je od septembra 2021 predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné pre všetky päťročné deti. Sú to deti, ktoré medzi 1. septembrom 2021 a 31. augustom 2022 vrátane dovŕšili päť rokov veku. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania do materskej školy v rozsahu najmenej 4 hodiny denne. Päťročné deti budú do spádovej materskej školy prijímané prednostne.
 
Podmienky prijímania :
- prednostne sú prijímané deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
- výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku ak to personálne , priestorové podmienky dovolia
- prijímané sú deti s osvojenými hygienickými ( používanie WC, nemať plienky) a sebaobslužnými návykmi
 
MŠ Komenského A s elokovanými pracoviskami na Komenského „B“, Murgašovej a Podzámskej ulici
 
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať od 02. 05. 2022 do 15. 05. 2022. Prihlášku nájdete na stránke   https://mskomenskehosered.edupage.org/news/#news-100 v  hlavnom menu, osobne ju poskytnú aj materské školy alebo zákonný zástupca použije vlastnú žiadosť, elektronickú žiadosť.
 
Miesto a čas podávania žiadostí: 
Vyplnenú, potvrdenú od lekára a podpísanú prihlášku môžete odovzdať v čase prevádzky na sídle materskej školy na ulici Komenského č. 1137/37 v Seredi.
 
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 
Podmienky prijatia :
- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, pre ktoré  je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
- prednostne sa prijímajú  súrodenci, ktorí do 31.8. dovŕšili tri roky
- súrodenci, ktorí nedovŕšili tri roky do 31.8 budú prijatí len ak bude mať MŠ umiestnené všetky deti ktoré do 31.8. dovŕšili tri roky 
- dieťa musí ovládať hygienické návyky a základnú sebaobsluhu
- neberú sa deti s plienkami
- výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov, ak sú vytvorené materiálne, personálne a iné podmienky
Zápis detí do materských škôl