RTV Krea: Z kontroly vzišli viaceré porušenia

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Ohľadne mestského pozemku v lokalite Malý Háj sa na zastupiteľstve opäť rozpútala vášnivá diskusia po tom, ako hlavná kontrolórka predniesla správy z kontrol a následné zistené porušenia.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.