Prenájom ďalších častí kaštieľa, terasy a priľahlého pozemku

Prenájom ďalších častí kaštieľa, terasy a priľahlého pozemku

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď vyhlásilo vo februári 2022 obchodno-verejnú súťaž na prenájom ďalších častí kaštieľa a to južnú časť západného krídla spolu so  zalomenou časťou južného krídla (okrem bastiónu ) a  rovnú časť južného krídla. Na základe obchodno-verejnej súťaže mali záujemcovia možnosť prenajať časti kaštieľa v piatich alternatívach. O víťazovi rozhodovala dočasná komisia, ktorá  pracovala v zložení: Michal Irsák, Martina Hilkovičová, Rastislav Petrovič, Róbert Kráľ a Marek Tóth.
 
Nový nájomca
 
Súťažný návrh predložil iba jeden záujemca a to spoločnosť GODY GROUP s.r.o. so sídlom v Seredi.  Komisia z jeho troch súťažných návrhov vybrala iba jeden a to návrh nájomnej zmluvy, predmetom ktorej je nájom:
 
A. z  južnej časti západného krídla a zalomenej časti južného krídla, okrem bastiónu, týchto miestností:

•  miestnosti č. 25 a 26, ktoré sú na prízemí západného krídla kaštieľa a k nim prislúchajúca časť chodby.

•  miestnosti č. 24 a 25, ktoré sú na poschodí západného krídla kaštieľa a k nim prislúchajúca časť chodby.
 
B.  terasy o výmere cca 270 m2, nachádzajúcej sa zo západnej strany severnej časti kaštieľa, postavenej na parcele reg. „C“, parc. č. 2/7 – ostatná plocha
 
C. pozemku o výmere cca 170 m 2, nachádzajúceho sa z východnej strany severnej časti kaštieľa – odčleneného z parcely reg. „C“, parc. č. 2/7 - ostatná plocha
 
Poslanci mestského zastupiteľstva boli o výsledku súťaže a jeho víťazovi informovaní  predsedom dočasnej komisie Michalom Irsákom na aprílovom rokovaní.
 
Doba nájmu
 
Mesto Sereď zastúpené primátorom mesta Martinom Tomčányim podpísalo so spoločnosťou GODY GROUP s.r.o. so sídlom v Seredi, Orechová 4790/8 nájomnú zmluvu na dobu určitú od 2.5.2022 do 1.5.2072 t.j. na 50 rokov.
 
Výška nájomného
 
Nájomné je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 10 €/predmet nájmu/rok v období od prevzatia predmetu nájmu do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Po tomto období bude výška nájmu činiť 35 €/predmet nájmu/rok.
 
Ciele projektu
 
Nájomca, spoločnosť GODY GROUP s.r.o má od 1.1.2021 do 31.12.2070  už v prenájme severnú časť západného krídla kaštieľa, vrátane zrúteného schodiska a suterén.   Tu chce spoločnosť zrenovovať a sprevádzkovať bývalú vináreň ako reštauráciu, priestory na poschodí budú využívané na krátkodobé ubytovanie, časť miestností bude slúžiť na školiace a kancelárske účely no a zrekonštruované by mali byť aj priestory v suteréne.  ( článok tu: Seredský kaštieľ má nového nájomcu )
 
V novo prenajatých častiach si nájomca zobral za cieľ:
 
- zrenovovať a sprevádzkovať terasu prislúchajúcu k reštauračnej časti kaštieľa - pôvodnej vinárne , ktorú už má spoločnosť v nájme
 
- zrenovovať pozemok nachádzajúci sa z východnej strany severnej časti kaštieľa, odkiaľ je plánovaný hlavný vstup do objektu, ktorý má spoločnosť už v nájme.
 
- zrenovovať miestnosti č. 25 a 26 na prízemí v súvislosti so zabezpečením stabilizácie v tejto časti kaštieľa. Pod týmito miestnosťami má časť suterénu spoločnosť GODY GROUP s.r.o. už v prenájme a obhliadkami sa zistilo, že je potrebné túto časť nevyhnutne rekonštruovať a odbremeniť zaťaženie klenieb nad suterénom
 
- zrenovovať miestnosti č. 24 a 25 na poschodí nakoľko je vstup do týchto miestností zo zrúteného schodiska, ktoré má spoločnosť už v nájme
 
Po ukončení rekonštrukčných prác chce nový nájomca ponúknuť služby a priestory na prenájom, napr. na menšie či väčšie spoločenské udalosti a na konferencie, rokovania. Časť priestorov bude slúžiť ako kancelárie, časť bude na prenájom a časť bude slúžiť napr. ako obslužné priestory.
 
Časový harmonogram

Tak ako pri prvej nájomnej zmluve, kedy si nájomca GODY GROUP s.r.o. zobral za cieľ do 2 rokov po vydaní stavebného povolenia sprevádzkovať reštauračnú časť kaštieľa, do 4 rokov priestory na krátkodobé ubytovanie a priestory na kancelárske a školiace účely a do 5 rokov zrekonštruovať priestory suterénu, aj v tomto prípade je určený časový harmonogram uskutočňovania plánovaných aktivít.  Do jedného roka predložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu tam kde si to vyžaduje stavebný zákon a zároveň začať s prípravnými prácami k rekonštrukcii. Do troch rokov po vydaní stavebného povolenia sprevádzkovať terasu k reštauračnej časti kaštieľa. Do päť rokov po vydaní stavebného povolenia sprevádzkovať miestnosti na prízemí a poschodí.
Prenájom ďalších častí kaštieľa, terasy a priľahlého pozemkuPrenájom ďalších častí kaštieľa, terasy a priľahlého pozemkuPrenájom ďalších častí kaštieľa, terasy a priľahlého pozemku