16. ročník projektu Knižné hody: „O troch grošoch...

16. ročník projektu Knižné hody: „O troch grošoch...

Školstvo a vzdelávanie     Ľubica Mrvová    
Aj v tomto školskom roku realizuje Obchodná akadémia v Seredi s finančnou podporou Mesta Sereď projekt Knižné hody. O jeho popularite a úspešnosti svedčí skutočnosť, že organizujeme už 16. ročník. Tentokrát je zameraný na podporu a rozvoj finančnej gramotnosti mládeže. Pri jeho návrhu a realizácii sme sa inšpirovali známou rozprávkou „O troch grošoch...“. Podobne ako v rozprávke aj my prvý grošpožičiavame – aktivity venované žiakom ZŠ zo Serede a okolia, druhý groš si nechávame pre seba – aktivity určené pre žiakov OA Sereď a tretí groš vraciame – našim rodičom, starým rodičom, seniorom.
 
Začali sme druhým grošom. Zážitkovým učením – konkrétne ekonomickou hrou „Finančná sloboda“, ktorú pre žiakov 3. a 4. ročníka OA v mesiaci marec a apríl 2022 pripravila spoločnosť OVB. Počas hry si žiaci vyskúšali, ako vedomosti, schopnosti a zručnosti človeka pri narábaní s financiami, môžu vo veľkej miere ovplyvniť jeho prácu, kariéru, bývanie a životnú úroveň. V priebehu hry boli žiakom simulované rôzne životné situácie – potreba zobať si úver na bývanie, štúdium, opravu bytu, domu, nutnosť uzatvoriť životné, úrazové poistenie a s tým súvisiace činnosti – vybavovanie hypotéky, splácanie úveru a úroku, zakladanie termínovaných vkladov, sporenie a iné činnosti na finančnom trhu. Žiaci hľadali možnosti, ako čo najlepšie vyriešiť uvedené životné situácie a sami si navrhovali a volili spôsoby, ako častokrát nepriaznivú finančnú situáciu čo najlepšie zvládnuť. Takto si na reálnych príkladoch overili, ako vedia vedomosti získané štúdiom odborných ekonomických predmetov využiť vo svojom bežnom každodennom živote. Vyskúšali si, či by sa vedeli orientovať na trhu finančných produktov. Nakoniec aj súčasná zložitá ekonomická situácia je dôkazom toho, ako je veľmi dôležité, aby človek vedel hospodárne a rozumne vynakladať finančné prostriedky, a aby tak vedel do budúcna existenčne zabezpečiť seba a svoju rodinu
16. ročník projektu Knižné hody: „O troch grošoch...16. ročník projektu Knižné hody: „O troch grošoch...