Veľkonočný príhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona

Veľkonočný príhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona

Zvyky a tradície     Iveta Tóthová    
 
Veľká noc je viacdňový sviatok pripomínajúci udalosti ukrižovania a vzkriesenia Ježiša Krista. Ide o významné kresťanské obdobie, preto sme pri tejto príležitosti oslovili dekana seredskej farnosti Jána Hallona o príhovor občanom nášho mesta:
 
 
V tieto dni slávime najvýznamnejšie kresťanské sviatky, počas ktorých si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Nadväzujú na židovské veľkonočné sviatky – paschu, na pamiatku oslobodenia izraelského národa  z egyptského otroctva. Faraón nebol ochotný prepustiť svojich izraelských otrokov, a preto Egypťanov stihol trest v podobe desiatych rán. Židov, ktorí pomazali veraje dverí svojich domov krvou baránka, sa táto pohroma nedotkla. Baránok je preto symbolom Ježiša Krista, ktorého krv nás všetkých zachránila od večného zatratenia.
 
Ako sa ďalej uvádza v Biblii, po  vyslobodení z Egypta previedol Boh ľud na čele s Mojžišom cez Červené more, ktoré rozdelil a vysušil. Symbolika prechodu z otroctva do slobody sa preniesla aj do kresťanstva ako prechod z hriechu do života v Božej milosti, ktorý nám zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou na kríži a slávnym zmŕtvychvstaním.
 
V tomto roku udalosti Veľkej noci slávime s väčšou radosťou ako inokedy, pretože dva roky po sebe, z dôvodu lockdownov, sme sa na bohoslužbách nemohli zúčastniť osobne. Zároveň vidíme, ako jedno utrpenie spôsobené chorobou nahrádza iné. Prežívame bolesť nad nezmyselným zabíjaním nevinných ľudí v susedstve našej krajiny. Cítime sa bezmocní, máme tiež obavy zo zdražovania, neistoty do budúcnosti.
 
Práve do týchto situácií potrebujeme počuť, že Ježiš žije. Bol mŕtvy, ale na tretí deň vstal z mŕtvych.  On dáva zmysel nášmu životu, našim radostiam i bolestiam. Anjel pri prázdnom Kristovom hrobe nám hovorí: „Neľakajte sa.  Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný.  Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“
Je isté, že aj keď sme uverili, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, náš život nebude bez ťažkostí. Toto nám Ježiš nesľúbil. Ale sľúbil nám, že bude s nami až do skončenia sveta. Viera v Krista je našou istotou. Príďme sa povzbudiť v tejto našej viere. Obrady veľkonočnej vigílie začnú na Bielu sobotu večer o 20:00 hod. a zakončíme ich slávnostnou eucharistickou procesiou  na oslavu vzkrieseného Pána, ktorá pôjde  po Kostolnej ulici a časti Vinárskej ulice. Na veľkonočnú nedeľu budeme sláviť najväčší kresťanský sviatok v zaužívaných časoch: v kostole o 7:30, 10:30 a 18:00 hod., v čepenskej kaplnke o 9:00 hod.
 
Všetkým čitateľom Sereďských noviniek vyprosujem požehnané veľkonočné sviatky, pokoj a  radosť plynúcu od vzkrieseného Krista.
 
o. Ján Hallon, dekan v Seredi
Veľkonočný príhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona