Most ponad železnicu je v štádiu získavania povolenia k stavbe, nasledovať má verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Železničným mostom v Seredi nemôžu prechádzať nákladné autá ani autobusy už vyše dvoch rokov. Kvôli jeho havarijnému stavu pripravuje správca komunikácie, Slovenská správa ciest, od roku 2019 projekt jeho rekonštrukcie, no z rôznych príčin sa termíny posúvajú. Dnes je jasné aspoň to, že projekt je v štádiu získavania právoplatného stavebného povolenia. Kedy sa dočkáme vynoveného a plne funkčného mosta?
 
Rekonštrukciu mosta projektuje aj financuje Slovenská správa ciest, ktorá spadá pod Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Mesto Sereď je v konaní o povolení stavby dotknutým orgánom a vyjadrenia dotknutých orgánov si zabezpečuje stavebník. „V roku 2021 požiadali mesto Sereď, ako dotknutú stranu o vyjadrenia. Oddelenie rozvoja mesta zaslalo svoje pripomienky o potrebe rozšírenia telesa mosta kvôli plánovanej cyklotrase cez tento most. Našej požiadavke vyhoveli a zrekonštruovaný most bude rozšírený o dva pruhy cyklotrasy a zachované budú chodníky po obidvoch stranách,“ uviedol Marián Šišo, vedúci oddelenia rozvoja mesta Sereď.
 
V súčasnosti prebieha stavebné konanie k vydaniu právoplatného stavebného povolenia. Podľa predpokladaných termínov harmonogramu prípravy a realizácie rekonštrukcie mosta Slovenská správa ciest následne zaháji proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a po podpise Zmluvy o dielo sa bude môcť začať samotná realizácia, na ktorú všetci netrpezlivo čakajú. Predpokladaná dĺžka trvania opravy je 12 mesiacov, z čoho vychádza, že otvorenie vynoveného mosta by mohlo byť reálne v decembri roku 2023.
 
Obrázok zdroj: enviroportal.sk