V roku 2021 sme v Seredi triedili odpady až o desať percent lepšie, než v roku 2020. Ako sa to prejaví na poplatkoch?

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Samosprávy sú povinné každoročne hlásiť dosiahnutú úroveň triedenia odpadov za uplynulý rok. V Seredi sme sa z úrovne 36,47 percenta za rok 2020 dopracovali na 46,40 percenta za rok 2021, čo znamená výrazný posun vpred. Mestský úrad Sereď týmto ďakuje svojím občanom za pochopenie problematiky a za lepšie triedenie odpadov za ostatný rok.
 
Úspora štyri eurá na tone komunálu
Nevytriedený zmesový odpad zo Serede putuje na skládku odpadov v Pustých Sadoch. Cenu za tonu takéhoto odpadu stanovuje štát a závisí od miery vytriedenia odpadov za predchádzajúci rok. Poplatok je odvádzaný do environmentálneho fondu. „V roku 2021 sme podľa miery vytriedenia spadali do kategórie 22 eur (plus zmluvné poplatky) za tonu odpadu. V roku 2022 budú obyvatelia mesta Sereď platiť 18 eur (plus zmluvné poplatky) za tonu odpadu, čo predstavuje ročnú úsporu pre rozpočet mesta približne 15-tisíc eur,“ vysvetlila Zuzana Vohláriková, vedúca oddelenia životného prostredia mesta Sereď. Takmer desať percentné vylepšenie je výsledkom lepšej separácie triedených odpadov v meste.
 
Budeme platiť menej za smeti?
Pri lepších výsledkoch separovania by sa mohli Seredčania dočkať nižších poplatkov za odpady. „V rozpočte sme rátali s pôvodnou sadzbou za ukladanie zmesového odpadu na skládku odpadov, no vďaka dosiahnutým výsledkom v triedení vznikla mestu finančná rezerva. Tú mesto plánuje zohľadniť aj v budúcoročnom poplatku za odpad v Seredi, no situácia je taká, že úspechom bude aj nenavyšovanie poplatku. Ten sa nám podarilo udržať v rovnakej sadzbe dva roky za sebou. Ušetrené finančné prostriedky budú ďalej využité na odstraňovanie opakovane vznikajúcich čiernych skládok, alebo na náklady spojené so zberom ostatných druhov odpadov,“ povedala Vohláriková. Doplnila, že závažným činiteľom pri cenotvorbe sú zvyšujúce sa ceny vo všeobecnosti a tiež kvalita spolupráce s vysúťaženými dodávateľmi služieb, cena logistiky, alebo aj ďalšie možné zmeny v legislatíve.
 
Čo robiť ďalej?
Spoločne pracovať na vylepšovaní sa aj naďalej. Minimalizovať zmesový odpad, ktorého zber a likvidácia sú najdrahšie. Naďalej teda poctivo separujme všetky druhy odpadov, ktoré sa v meste dajú spoľahlivo a ekologicky odovzdávať: papier, plasty, sklo, kovy, bioodpad, kuchynské odpad, jedlé oleje, pneumatiky (len do autoservisov).
 
Pre tento účel vznikol pred rokom Manuál správneho separovania odpadov v Seredi.
Zároveň má mesto Sereď k dispozícií svoj Zberný dvor a manuál, ktorý vás ním jednoducho prevedie. (zdroj: https://www.seredskenovinky.sk/pictures/web/Praktick%C3%BD_manu%C3%A1l_pre_n%C3%A1v%C5%A1tevn%C3%ADko.docx.pdf)
 
Menšie obce separujú zvyčajne lepšie
Každá samospráva musí na svojom webovom sídle zverejňovať dosiahnutú mieru triedenia odpadov za uplynulý rok. Pozrite si niektoré výsledky samospráv.
 
Dosiahnuté výsledky miery separovania za rok 2021:
Sereď: 46,40 % 
Galanta: 38,87 %
Šaľa: 44,76 %
Bratislava: 41,33 %
Trnava: 46,31%
Martin: 49,57 %
Piešťany: 48,38 %
Dunajská Lužná: 64,44 %
Ivanka pri Dunaji 62,25 %
Šintava 47,53%
Dolná Streda 70,16 %
 
Zdroj: https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2022-03-14-v-roku-2021-sme-v-seredi-triedili-odpady-az-o-desat-percent-lepsie-nez-v-roku-2020-ako-sa-to-prejavi-na-poplatkoch-za-smeti 
foto: internet
Zdrojovanie je neoddeliteľnosu súčasťou článku.