Vyhlásenie krízového štábu mesta Sereď zo dňa 07.03.2022

Vyhlásenie krízového štábu mesta Sereď zo dňa 07.03.2022

Mestský úrad     Krízový štáb mesta Sereď    
Dňa 7.3.2022 zvolal primátor mesta zasadnutie krízového štábu mesta Sereď v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Ukrajine a s pomocou,  ktorú je pre utečencov potrebné zabezpečiť.
 
Mesto Sereď koordinuje svoju činnosť a kroky s Okresným úradom v Galante, odborom krízového riadenia, s Trnavským samosprávnym krajom, Obvodným oddelením PZ Sereď, Trnavskou arcidiecéznou charitou a s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante. Mesto Sereď je v kontakte aj s firmami na území mesta, ktoré sú ochotné zapojiť sa do pomoci.
 
Vyzývame obyvateľov mesta Sereď, aby na Mestský úrad v Seredi, najlepšie osobne, nahlásili zoznam občanov Ukrajiny, ktorých ubytovávajú. Je potrebné uviesť osobné údaje, vek a dĺžku pobytu. Mesto má povinnosť tieto informácie sprostredkovať ďalším inštitúciám. Zároveň mesto poskytne usmernenie pri ďalšom postupe vybavovania potrebných náležitostí.
 
Inštitút dočasného útočiska je pre občanov Ukrajiny najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou, ktorý nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry. Zakladá nárok na základnú zdravotnú starostlivosť, prístup k zamestnaniu, poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a deťom aj prístup ku vzdelaniu.  V prípade záujmu o umiestnenie detí do materskej alebo základnej školy na území mesta Sereď je potrebné kontaktovať Mestský úrad, oddelenie školstva mailom na silvia.kovacova@sered.sk, kde im bude odporučená škola, na ktorú je možné dieťa prihlásiť. Poplatky za školský klub detí a poskytovanie stravy v školskej jedálni rodičia detí neplatia, berú sa ako deti v hmotnej núdzi. K prijatiu do školy je potrebné predložiť potvrdenie o podaní žiadosti o inštitút dočasného útočiska.
 
Užitočné  informácie pre občanov Ukrajiny z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sú uvedené tu: https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/uzitocne-informacie-pre-obcanov-ukrajiny-korisna-informacia-dla-gromadan-ukraini.html?page_id=1159972
 
Inštitút dočasného útočiska sa vybavuje na Úrade cudzineckej polície v Dunajskej Strede, úrad funguje nonstop. Svoju totožnosť môžu  žiadatelia preukázať napríklad aj predložením vodičského preukazu, platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom. Deti iba s rodným listom. Je tiež potrebné doložiť čestné vyhlásenia ubytovateľa, v prípade, že je vlastníkov nehnuteľnosti viac, musia čestné vyhlásenie podpísať všetci. Na čestnom  vyhlásení nemusí byť overený podpis. Ďalšie potrebné tlačivá sú k dispozícii priamo na úrade cudzineckej polície.
 
Bližšie informácie k inštitútu dočasného útočiska sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=slovensko-od-1-marca-poskytuje-docasne-utocisko-obcanom-ukrajiny-a-ich-pribuznym-k-dispozicii-je-informacny-letak
 
Mesto Sereď je pripravené uskutočniť humanitárnu zbierku, ktorá musí byť adresná a bude sa týkať komodít, ktoré občania Ukrajiny konkrétne potrebujú. Doprava bude zabezpečená cez overené humanitárne organizácie. V súčasnosti rokujeme so spoločnosťou, ktorá je ochotná postaviť ubytovanie z obytných unimo-zostáv. Evidujeme aj zoznam fyzických a právnických osôb, ktoré sú ochotné poskytnúť ubytovanie pre cudzincov. Ak aj vy patríte k tým, čo majú záujem ubytovať cudzinca, nahláste sa na Mestskom úrade, u p. Račáka mailom: miroslav.racak@sered.sk alebo telefonicky 0918 815 728. Je potrebné uviesť, koľkých ľudí ste ochotní ubytovať a či viete zabezpečiť aj stravovanie.
 
V rámci okresu Galanta je pre cudzincov k dispozícii internát strednej odbornej školy v Galante, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Podľa informácie TTSK, ktorý je zriaďovateľom aj Obchodnej akadémie v Seredi, nie je možné ubytovanie na internáte Obchodnej akadémie z technických dôvodov poskytnúť.
 
Primátor Ing. Martin Tomčányi vyzýva všetkých občanov, ktorí vedia a chcú pomôcť, aby rodinám z Ukrajiny nezištne pomohli.
 
pozn: vzor tlačiva "Hlásenie pobytu" a informácie sú v prílohe
Vyhlásenie krízového štábu mesta Sereď zo dňa 07.03.2022Vyhlásenie krízového štábu mesta Sereď zo dňa 07.03.2022Vyhlásenie krízového štábu mesta Sereď zo dňa 07.03.2022Vyhlásenie krízového štábu mesta Sereď zo dňa 07.03.2022Vyhlásenie krízového štábu mesta Sereď zo dňa 07.03.2022