Interpelácie poslancov MsZ 17.2.2022

Interpelácie poslancov MsZ 17.2.2022

Mestské zastupiteľstvo     mestský úrad    

Interpelácie poslancov MsZ 17.2.2022

Ing. Ondrej Kurbel

Interpelácia na prednostu úradu: Dňa 7.2.2022 ste sa na rokovaní Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie vyjadrili, že tento rok finančne ustojíme, ale v budúcom roku sa nevyhneme zvýšeniu daní. Chcem Vás požiadať o bližšie informácie, na základe ktorých ste sa takto vyjadrili. Ak máte nejakú analýzu zvyšovania daní, aby ste ju dali poslancom k dispozícii.

Na rokovaní zastupiteľstva odpovedal na túto interpeláciu prednosta úradu Ing. Tibor Krajčovič:

Každý z nás teraz vidí, ako sme svedkami rastu cien vo všetkých oblastiach bežného života. Na uvedené tvrdenie nie je potrebné mať žiadnu analýzu. Ak chce mesto Sereď naďalej poskytovať dotácie, vykonávať všetky činnosti ako doteraz, v takom istom množstve a frekvenciách, bude zvýšenie daní nevyhnutné. Isto ste si všimli aj tento rok, ako štát plno vecí preniesol na mestá a obce. Najmä dofinancovanie školských zariadení. Všetko to spustilo zvýšenie nákladov na energie, ktoré my máme na rok 2022 včas obstarané v roku 2020, 2021, ešte pred týmto zdražovaním. No na roky 2023, 2024 sa tieto náklady v rozpočte budú rapídne zvyšovať. Keď mesto Sereď chce všetky svoje činnosti naďalej zabezpečovať, nedokáže to so súčasným rozpočtom príjmov, bez zvýšenia príjmov – miestnych daní. Tomu zodpovedá aj súčasný rast inflácie.

 

Dušan Irsák

1/ Neporiadok na Amazonskej ul.: Vážený pán primátor, žiadam Vás o zabezpečenie poriadku v týchto priestoroch. Výzvou, rokovaní, slušným pohovorom s dotknutými firmami a všetkými organizáciami v priemyselnom parku na upratanie prístupových ciest ku skladom. Následne aj udržiavaným poriadku, zabezpečením sociálnych priestorov, odpadových košov pre vodičov kamiónov.

Na rokovaní zastupiteľstva odpovedal na túto interpeláciu prednosta úradu:

Ohľadom Amazonskej ulice – každý rok po zimnej sezóne kontaktujeme spoločnosť Amazon, ktorá v spolupráci s mestom vykoná nápravu. Zaplatia zamestnancov, dajú im prácu nadčas, mesto poskytne auto a vrecia. Toto čistenie je v pláne začiatkom marca.

 

Odpoveď: Dňa 28.2.2022 primátor mesta písomne požiadal firmu REBOD, ktorá vlastní pozemky v priemyselnom parku, aby vyzvala všetky spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v priemyselnom parku k zabezpečeniu poriadku po zimnej sezóne. V ten istý deň sa primátor mesta stretol aj osobne so zástupcami spoločnosti Amazon a dohodli sa na zabezpečení čistoty v okolí spoločnosti.

2/ Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola: Kde a kedy boli výsledky oboch dobrovoľných zbierok na kaštieľ a štadión vyhlásené? Aký bol výsledok oboch dobrovoľných zbierok? Na aký účel boli finančné prostriedky z oboch dobrovoľných zbierok použité?

Ing. Mária Fačkovcová predložila rovnakú interpeláciu v znení: „Ako dopadli mestom vyhlásené zbierky na rekonštrukciu FŠ a obnovu kaštieľa – aké čiastky sa vyzbierali a na čo boli použité?“

O ukončení dobrovoľných zbierok informoval  dňa 24.6.2021 na rokovaní Mestského zastupiteľstva  primátor mesta v Informatívnej správe o činnosti úradu, kde uviedol  nasledovné:

„Dňa 01.05.2021 boli ukončené dobrovoľné zbierky vyhlásené mestom Sereď dňa 11.4.2019 v súlade s §11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov . V rámci verejnej zbierky s názvom „Obnova kaštieľa v Seredi“ –bola darcami zložená čiastka 532,00 € a na verejnú zbierku s názvom „Spolufinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna“ boli príspevky od darcov v úhrnnej čiastke 1 056,66 €“

Tieto informácie sú súčasťou zápisnice z uvedeného zastupiteľstva, ktorá je zverejnená na webovom sídle mesta Sereď:

https://www.sered.sk/materialy_msz/zapisnica/2021-06-24_108_zapisnica_msz.pdf

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na opravu portálu kaštieľa, resp. na rekonštrukciu futbalového štadióna, v súlade so schváleným účelom. V prílohe je zoznam darcov.

3. Neporiadok pred čakárňou pri OD Progres: V tesnej blízkosti novo zrekonštruovaného parku na ul. D. Štúra máme 30 m2 priestoru, ktorý vôbec nevyzerá vábne. Bude to vyzerať tak ako doteraz, alebo?

Odpoveď: Neporiadok pred čakárňou pri OD Progres odstránili zamestnanci mesta hneď nasledujúci deň po oznámení na zastupiteľstve. V súčasnosti aj vďaka silnému vetru dochádza k častému znečisťovaniu mesta. Budeme radi, ak podobné miesta znečistenia občania budú nahlasovať telefonicky nahlasovať zamestnancovi mesta, ktorý v rámci personálnych a technických možností zabezpečí nápravu (Ing. Ján Himpán 0918 815 726). Prípadných nespratníkov, ktorí svojim konaním prispievajú k znečisteniu mesta, je potrebné nahlásiť na Mestskej polícii na čísle: 031/7892541 alebo 159.

 

Ing. Bystrík Horváth

Je pravda, že na zbernom dvore nie je možné odovzdať komunálny odpad pre občanov mesta, ani za poplatok?

Na rokovaní zastupiteľstva odpovedala na túto interpeláciu vedúca Oddelenia životného prostredia Bc. Zuzana Vohláriková:

Komunálne odpady delíme do určitých skupín podľa ich druhu. Na zbernom dvore neberieme zmesový komunálny odpad, to znamená odpad, ktorý sa už nedá vytriediť. Občania tu ale môžu uložiť:

- drobný stavebný odpad - za poplatok,

- objemný odpad, fólie, plasty, hračky – bez poplatku.

Zmesový komunálny odpad neberieme z toho dôvodu, že musí pre občanov postačovať tá nádoba, ktorú majú pridelenú a zaplatenú. Musíme sa jednoducho povedané, naučiť triediť a dokonca zvýšiť mieru triedenia. Podnikatelia môžu triedené zložky priniesť zadarmo a komunálny odpad si platia v rámci tých vriec navyše. 

 

Odpoveď doplnil prednosta úradu:

V prípade rekonštrukcie domu si občan obvykle objedná veľkokapacitný kontajner a nechá tento odpad odviezť na úložisko. Náklady uhrádza potom správcovi objednanej skládky.

 

Ing. Mária Fačkovcová

1/ Je možné zmeniť prevádzkové hodiny na zbernom dvore? Otváracie hodiny vyhovujú skôr podnikateľom ako fyzickým osobám. Bežný človek, ktorý príde domov z práce najskôr o 16tej hodine, nemá šancu nič vyviezť na zberný dvor, v sobotu, keď začne niečo robiť okolo domu a v záhrade, tak isto.

Na rokovaní zastupiteľstva odpovedal na túto interpeláciu prednosta úradu:

Nemám ani ja, ani pracovníci zberného dvora, doteraz takú informáciu, že by terajšie otváracie hodiny nevyhovovali a že by dal niekto podnet na zmenu prevádzkových hodín zberného dvora. Pracuje tam šesť zamestnancov, ktorí sú rozdelení na dve pracoviská. Ak by bol častejší a odôvodnený dopyt na zmenu otváracích hodín, budeme sa tým zaoberať.    

2. Od 31.12.2021 skončil nájomný vzťah spoločnosti GreenCon Recycling s.r.o. na mestskom pozemku v Malom Háji. Prečo doteraz mesto zmluvne neriešilo nájomný vzťah s majiteľom stavieb bioplynovej stanici, ktoré sú postavené na našom pozemku?

JUDr. Ing. Daniela Vargová, vedúca Právneho a majetkového referátu: Začiatkom januára 2022 mesto Sereď zaslalo vlastníkovi stavieb bioplynovej stanice – spoločnosti BPS Vlčkovce, s.r.o. Oznámenie o skončení nájomného vzťahu na pozemku v lokalite Malý háj a výzvu na legálne usporiadanie užívania pozemku formou nájmu. Doporučený list však pošta vrátila z dôvodu, že adresát je neznámy. Podľa posledných informácií od konateľa spoločnosti, ktorá mala v nájme pozemky mesta a stavby bioplynovej stanice, došlo k zmene vlastníckych vzťahov v spoločnosti, avšak údaje o spoločníkoch, resp. konateľovi sú v obchodnom registri nezmenené. Po získaní relevantných informácií mesto opakovane zašle list, resp. sa pokúsi skontaktovať so zástupcami spoločnosti s cieľom dohodnúť stretnutie a mimosúdne riešiť usporiadanie pozemku pod ich stavbami.

 

JUDr. Michal Irsák

Adresát: Primátor mesta Ing. Martin Tomčányi

Predmet interpelácie: Petícia za referendum – ZMOS: Združenie miest a obcí Slovenska začalo zber podpisov pod petíciu za viac volebných obvodov pre voľby do Národnej rady SR. Pripojí sa mesto Sereď organizačne a propagáciou a celkovo k zberu podpisov na petičné hárky s otázkou „Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v znení „Poslanci sú volení v obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov.“?

Odpoveď: Od pondelka 28.2.2022 je na tabuli mesta, webovom sídle mesta a Seredských noviniek a v mestskom rozhlase uverejnená informácia o Petícii za referendu o zmene počtu volebných obvodov pre parlamentné voľby a možnosti ju podpísať. Petičné hárky sú občanom k dispozícii na pulte prvého kontaktu. Informácia o možnosti podpísať petičný hárok je vyhlasovaná v mestskom rozhlase v pondelok, stredu a v piatok.

 

Interpelácia na konateľa MsBP s.r.o.: Vedeli by ste mi povedať, ako sa zvýšili ceny tepla pre obyvateľov?

 

Na rokovaní zastupiteľstva odpovedal na túto interpeláciu konateľ spoločnosti MsBP s.r.o. Ing. Tibor Krajčovič:

Mesto Sereď je na tom zatiaľ veľmi dobre. Tým, že sme napojili všetky školy a školské zariadenia na centralizovanú dodávku tepla, sme regulovaní a snáď už teraz nikto nepochybuje o tom, aký to bol pre mesto geniálny krok. Máme momentálne dve škôlky, čo nie sú regulované, sú mimo centrálneho zásobovania teplom. Týka sa to škôlok na Murgašovej a Podzámskej ulici. Čo sa týka bytových domov, všetky seredské domy sú regulované, okrem sociálnych domov na Trnavskej ulici.  To zvýšenie je teraz okolo 6 až 7 percent. Elektrickú energiu sme obstarali ešte pred zdražovaním.  

Interpelácie poslancov MsZ 17.2.2022