Schválené dotácie na činnosť združení a klubov

Schválené dotácie na činnosť združení a klubov

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Samospráva mesta Sereď koncom roka uverejnila výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Sereď,  ktoré pôsobia či vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú obyvateľom Serede služby.
 
Dotácie budú v roku 2022 poskytnuté na financovanie projektov realizovaných v rámci piatich oblastí:
 
- oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity
 
- oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých
 
- oblasť rozvoja telovýchovy a športu
 
 - oblasť mládeže
 
- oblasť rozvoja mesta a životného prostredia
 
 
Požiadavky na dotácie vždy posudzujú príslušné komisie ( Školská, športová a bytová komisia, Komisia sociálna a kultúrna).  Navrhované sumy dotácií, ktoré nedosiahnu výšku 10 000 eur nepodliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom. Ak navrhované sumy dotácií v rôznych oblastiach prevyšujú čiastku 10 000 €, podliehajú pred poskytnutím schváleniu v mestskom zastupiteľstve. Poslanci MsZ výšku buď hlasovaním odobria, prípadne podľa zmeneného a hlasovaním potvrdeného návrhu upravia. O výške dotácii na nasledujúce obdobie  poslanci rokovali na februárovom zastupiteľstve.
 
V schválenom rozpočte na rok 2022 bude činnosť jednotlivých združení a klubov v Seredi podporená dotáciou v nasledovných výškach:
 
 
 
Schválené dotácie na činnosť združení a klubov