Parkovanie v Seredi - rozhovor so zástupcom náčelníka mestskej polície Petrom Sokolom

Parkovanie v Seredi - rozhovor so zástupcom náčelníka mestskej polície Petrom Sokolom

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Nedostatok parkovacích miest je problémom každej samosprávy. Parkovanie pred obytnými domami, v centrách miest, pred úradmi či zdravotnými strediskami robí vrásky nejednému vodičovi.  O parkovacej politike v Seredi, vyhradených parkovacích miestach, odťahu vrakov, spoplatnení parkovísk ale aj o právomoci príslušníkov mestskej polície v tomto smere sme sa porozprávali so zástupcom náčelníka MsP Petrom Sokolom.
 
Otázka: Aké sú právomoci mestskej polície v oblasti parkovania?
 
Odpoveď:  Mestská polícia v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. Zákon SNR o obecnej polícii objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky (§23, §25 zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke) alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.
 
OD 1.MARCA MALA VSTÚPIŤ DO PLATNOSTI NOVELA ZÁKONA O CESTNEJ PREMÁVKE
 
Otázka: Nadobudnutím účinnosti tejto novely mal byť mimo iného zákaz parkovania na chodníkoch. V mnohých veľkých mestách by vznikol obrovský problém s nedostatkom parkovacích miest. Novela zákona by sa dotkla aj nášho mesta. Ako to v súčasnosti nadobudnutím účinnosti vyzerá?
 
Odpoveď:  V spomínanej novele zákona išlo o výraznú zmenu, ktorá by ovplyvnila parkovaciu politiku v mestách. Išlo i šibeničný termín, na ktorý sa niektoré samosprávy nemali čas pripraviť a preto vláda predĺžila tento termín do 30. septembra 2023.
 
Otázka: Do nadobudnutia účinnosti tejto zmeny teda ostáva vyše roka, no samosprávy sa musia na novinku pripraviť. Čo teda musia spraviť mestá a obce do daného dátumu?

Odpoveď: V prvom rade je nutné vypracovať projekt zmeny dopravného značenia a dať ho schváliť príslušným úradom. Po určení chodníkov, kde bude možné ďalej parkovať bude nutné tieto označiť novými dopravnými značeniami. To znamená značky zakúpiť, osadiť, namaľovať parkovacie miesta. Dva roky je ale dlhá doba, zatiaľ je čas na prípravy. V meste Sereď máme niekoľko chodníkov, kde je možné súčasnosti parkovať na chodníku. Kde to bude možné, tam povolíme parkovať. Jedná sa napr. o chodníky na ul. D.Štúra, Vonkajší rad, Železničná, Dolnomajerská, A.Hlinku, Garbiarska.  V prípade, ak by nepozastavili účinnosť zákona mesto Sereď bolo aj tak pripravené na jeho realizáciu.
 
Otázka: Zopakujme si zásady parkovania na chodníkoch. Kto na nich môže parkovať?
 
Odpoveď:  Zásady parkovania a používania chodníka sú stanovené v §52 ods.2 zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke.....
-Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1 (Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku.), pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2 (Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze), ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.
.
Otázka:  Navrhovanou zmenou dôjde k zásadnému zníženiu voľných parkovacích možností. Máte dlhoročné skúsenosti s parkovaním v Seredi, ako to vidíte po úbytku miest?
 
Odpoveď:  V meste máme veľa parkovacích miest na chodníkoch už dávno vyriešené a tie, ktoré nie sú sme navrhli, aby boli označené a zlegalizované a preto nepredpokladáme, že by malo prísť k výraznému úbytku parkovacích miest.
 
 
PARKOVANIE NA NEPOVOLENÝCH MIESTACH
 
Otázka: Nakoľko je nedostatok parkovacích miest, vodiči sú niekedy nútení parkovať na miestach, ktoré ako parkoviská neslúžia ako napr. časťou vozidla na trávniku, v blízkosti križovatiek aj na chodníkoch, kedy nie je možné nechať 1,5 voľnej plochy. Kedy MsP pokutuje vodiča za zlé parkovanie v meste?
 
Odpoveď:  Ako som uviedol vyššie, na chodníku sa môže parkovať, ak vodič nechá voľný chodník min.1,5 metra. Tiež je zakázané parkovať na cestnej zeleni a inej prístupnej zeleni. Ak máme v meste miesta, napr. vysypané makadamom, štrkom, nie je tam zeleň, tak policajt nemôže riešiť vec pokutou. Za 30 rokov čo MsP rieši v meste parkovanie, sa občania naučili ako a kde parkovať. Samozrejme, že vždy sa nájdu takí, ktorí zaparkujú na chodník alebo trávu, ale na to sme tu, aby sme to riešili a naučili aj ich ako parkovať. Naše mesto sa nedá nafúknuť a preto problémy s parkovaním budú, nakoľko skoro každá domácnosť má 1-2 autá. Cesty a parkoviská neboli vybudované  pre terajšie podmienky. Všetky cesty okrem hlavných  ťahov nie sú vybudované pre podmienky parkovania. Veď napr. vodič pri zaparkovaní musí nechať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre oba smery  jazdy t. j. cesta by musela byť široká najmenej 9 metrov. Každý priestupok je posudzovaný individuálne, policajt prihliada na závažnosť priestupku, okolnosti spáchania priestupku a osobu páchateľa. Za dopravný priestupok je možné uložiť blokovú pokutu od 10 do 50 €.
 
PRENAJATÉ PARKOVACIE MIESTA
 
Otázka:  Majitelia motorových vozidiel majú od mesta Sereď prenajatých 409 parkovacích miest. Pre informáciu uverejňujeme, že príjem do mestskej kasy z prenájmu za uplynulý rok 2021 bol 86 813,66 €. Za vyhradenie parkovacieho miesta pre právnickú a fyzickú osobu na verejnom priestranstve  sa platí daň: 252,29 eur/rok. Pre osoby ZŤP odkázané na individuálnu dopravu je to suma 51,25 eur/rok. Sú prípady, kedy na vyhradenom parkovacom mieste stojí vozidlo s inou ŠPZ.  Občanov preto zaujíma, či na prenajatom parkovacom mieste môže parkovať vozidlo inej ŠPZ,  napríklad patriace tej istej rodine ?
 
Odpoveď:  Každý má možnosť prenajať si parkovacie miesto. Parkovacie miesto je pre konkrétnu EČV vozidla a preto na parkovacom mieste môže parkovať iba vozidlo s platnou EČV. V roku 2021 sme riešili 130 priestupkov, kde vodiči porušili toto parkovanie.
 
PARKOVACIE MIESTA PRE ZŤP
 
Otázka:  Na dané vyhradené parkovacie miesta môže zaparkovať osoba iba ak vlastní parkovací preukaz. Čitateľom uvádzame bližšie vysvetlenie ohľadom PP :  vydáva ho OÚSVaR fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom Vodič s parkovacím preukazom okrem možnosti parkovania na vyhradenom parkovacom mieste pre ZŤP nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel aj napr. do pešej zóny. Vozidlu s parkovacím preukazom polícia nemôže nasadiť zabezpečovacie zariadenie ( papuču ).  P. Sokol, ak dôjde k neoprávnenému zaparkovaniu na vyhradenom parkovacom mieste pre ZŤP, aká vysoká pokuta vodičovi hrozí ? A sú vodiči v Seredi disciplinovaní alebo sa nájdu takí, ktorí nerešpektujú zákaz?
 
Odpoveď:  V tomto prípade máme zistených za rok 2021 iba 19 priestupkov, čo môže naznačovať, že vodiči dodržiavajú dané značenie. V prípade zistenia, že vodič parkuje na mieste pre ZŤP, môže dostať na mieste pokutu do 150,-€.
 
SPOPLATNENÉ VEREJNÉ PARKOVISKÁ V MESTE
 
Otázka: Pred časom sa hovorilo o zavedení spoplatneného parkovania na určitých verejných parkoviskách v Seredi. Do úvahy pripadali viaceré z nich s rôznymi možnosťami riešenia. Spoplatnenie verejných parkovísk v meste nateraz ale nie je aktuálne. Ak by predsa len v budúcnosti samospráva k tomuto kroku pristúpila máte približne vytypované o ktoré parkoviská by išlo a od kedy sa uvažuje o zavedení tejto novinky do praxe ?
 
Odpoveď:  Ohľadne spoplatneného parkovania sme uvažovali na parkovisku Jednota a na novom parkovisku pri kostole. Parkovisko pri Jednote by bolo najvhodnejšie, nakoľko je jednosmerné. Najlepším riešením by bolo osadiť rampy, zaviesť bezobslužný  režim, stanoviť 1 hod. zadarmo a určiť sumu za parkovanie. Obdobný systém je aj napr. pred nemocnicou Galanta.  Samotné riešenie spoplatnenia parkovísk zatiaľ nebolo prerokované na príslušných komisiách MsZ a preto sa nedá určiť, či v meste k tomu pristúpime.   
 
ODSTRAŇOVANIE VRAKOV
 
Otázka: Od roku 2020 MsP pristúpila k odťahu nepojazdných vozidiel z územia mesta. Ako pre mnohé samosprávy aj pre Sereď sú problémom, keďže špatia mesto a tvoria prekážku na parkoviskách či pri cestách. Podľa zákona musí majiteľ vozidlo, ktoré poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, či narušuje vzhľad obce odstrániť a umiestniť na špeciálne určené parkovisko. Ak tak neurobí, môže zakročiť správca cesty alebo mesto. Kedy môže polícia pristúpiť o odtiahnutiu vozidla?
 
Odpoveď: Súčasná platná legislatíva určuje podmienky, kedy a za akých okolností je možné staré vozidlo, ľudovo povedané “vrak” odstrániť z verejného priestranstva. Vozidlo, ktoré neoprávnene zaberá verejné parkovacie miesto môže byť vozidlo, ktoré stratilo osvedčenie o EK-TK, vozidlo, ktoré je odhlásené z evidencie ODI alebo vozidlo, ktoré je rozbité, rozobrané, poprípade v závažnejších prípadoch sa jedná o vozidlo, z ktorého môžu vytekať prevádzkové kvapaliny, a tak môže znečistiť životné prostredie. Pri všetkých možnostiach je potrebné majiteľa vozidla písomne vyzvať na odstránenie, pričom majiteľ má povinnosť do 60 dní vozidlo odstrániť. Napriek tomu, po tejto dobe MsP posiela majiteľovi ešte jednu výzvu na odstránenie do 10 dní. Pokiaľ majiteľ neodstráni vozidlo, mestská polícia všetky zrealizované dokumenty zasiela na firmu Autovrakovisko s.r.o. Bernolákovo, s ktorou má Mesto Sereď zmluvu o zabezpečovaní odstraňovania a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko. Týmto úkonom pre mesto problém s vozidlom končí. V zmysle dohodnutých podmienok, mesto platí za odťah 50,-€.
 
Otázka: Koľko vozidiel bolo takto odstránených z územia mesta od roku 2020 ?
 
Odpoveď:  V roku 2020 bolo vyzvaných celkovo 25 majiteľov vozidiel, z ktorých 6 nereagovali na výzvu a preto boli vozidlá odtiahnuté. Zvyšní 19 majitelia si sami odstránili vozidlá. V roku 2021 sme vyzvali 29 majiteľov. 18 majitelia si sami odstránili vozidlá, 7 vozidiel bolo odtiahnutých a v 4 prípadoch ešte plynú lehoty na odstránenie.
 
 
 
Parkovanie v Seredi - rozhovor so zástupcom náčelníka mestskej polície Petrom SokolomParkovanie v Seredi - rozhovor so zástupcom náčelníka mestskej polície Petrom SokolomParkovanie v Seredi - rozhovor so zástupcom náčelníka mestskej polície Petrom SokolomParkovanie v Seredi - rozhovor so zástupcom náčelníka mestskej polície Petrom Sokolom