Februárové rokovanie MsZ v Seredi

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Rokovanie mestského zastupiteľstva v Seredi zvolal primátor na štvrtok 17. 2. 2022 so začiatkom o 8.00 hod.
 
Rokovanie bolo otvorené za prítomnosti 16 z 19-tich poslancov. Ospravedlnený bol Ing. O. Kurbel a Mgr. Kráľovič, neskôr prišiel MUDr. M. Bucha.
 
Návrhová komisia pracovala v zložení JUDr. E. Červeňová, PaedDr. S. Kramárová, Ing. arch. R. Kráľ, Mandátová v zložení P. Kurbel, D. Irsák, JUDr. M. Irsák, za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. P. Karmažínová a R. Stareček.
 
Poslanci rozhodli, schválili alebo zobrali na vedomie:
- Návrh D. Irsáka zaradiť do plánu hl. kontrolórky na rok 2022 kontrolu postupu Mesta Sereď pri odovzdaní a prevzatí majetku mesta spoločnosťou GreenCon Recycling s.r.o. Zákonné a zmluvné povinnosti, správnosť protokolu a dôvody vzniku opravného protokolu.
- Návrh  Ing.  arch. R. Kráľa doplniť program rokovania o žiadosť občanov. Občania požiadali o zrušenie uznesenia č. 288/2021. Po prerokovaní, zrušenie uznesenia nebolo schválené.
- Informatívnu správu o činnosti MsÚ a mesta Sereď a Správu o kontrole plnenia  uznesení.
- Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície za rok 2021.
- Správu z vykonanej kontroly dodržiavania zákonnosti pri vybavovaní  sťažností a petícii fyzických osôb a právnických osôb podaných na mesto Sereď v roku 2021.
- Správu o kontrolnej činnosti o ostatných činnostiach hl. kontrolórky mesta vyplývajúcich zo zákona.
 
- V nadväznosti na legislatívne zmeny školských zákonov sa MsZ uznieslo na VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených v meste Sereď. Nariadením boli schválené výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy pre školy a školské zariadenia zriadené mestom Sereď na žiaka na rok 2022. Poslanci odsúhlasili príspevok na deti s trvalým pobytom v Seredi navštevujúce centrá voľného času v iných mestách vo výške 108 €. Z podielových daní mesto v tomto roku prispeje na činnosť ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda finančnými prostriedkami vo výške 55 074,60 €. Zriaďovateľovi Súkromného centra špeciálno-pedagogického centra Maják poskytne na činnosť 222 864,60 €. Schválením VZN č. 2/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom boli upravené podmienky znižovania, zvyšovania a odpustenia poplatkov zákonných zástupcov za MŠ, ZUŠ, školský klub detí, CVČ a nákladov za stravovanie v školskej jedálni. Tieto poplatky budú odpustené na základe žiadosti všetkým rodičom, ktorí žijú v domácnosti, ktorej je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi.  
 
- Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie ÚPN mesta Sereď, Zmeny a doplnky v rozsahu Zmena funkčného a priestorového využívania na ploche SBO-01 skládka biologického odpadu v lokalite „Malý háj“ (pozemok vo vlastníctve mesta Sereď) na plochu výroby a skladov s prípustnou funkciou skladovanie a spracovanie odpadu - kategórie ostatný, iná výroba a sklady sú neprípustné. Zámerom mesta je získať do tejto lokality nového dodávateľa služby na spracovanie BRO a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len „BRKO“).
 
- Zmenu urbanistickej štúdie Polyfunkčná zóna „Prúdy“ – Zmena 05/2022 kvôli návrhu novej koncepcie pre hromadné bývanie a bývanie v rodinných domoch v centrálnej časti obytnej zóny a opravy a úpravy regulatívov.
 
- Podanie žiadosti o finančný príspevok na zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Obnova športového areálu pri ZŠ  J. A. Komenského v Seredi“. Spolufinancovanie je vo výške 55 871,69 eur. Projekt je zameraný na obnovu existujúceho bežeckého oválu, obnovu atletických športovísk pre vrh guľou a skoku do diaľky.
- Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.
 
- Dotácie mesta na rozvoj kultúry, telovýchovy a športu, podporu aktivít pre mládež, oblasť charity, sociálnej pomoci, zdravotníctva, zdravotne postihnutých a na rozvoj mesta a životného prostredia poskytne vo výške 343 000 €. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo dotácie pre právnické osoby, ktorým príslušné komisie navrhli čiastky presiahli sumu 10 000 €. Zároveň schválili kapitálovú dotáciu vo výške 500 000 € pre SMS, s.r.o. na rekonštrukciu a prestavbu futbalového štadióna a dotáciu vo výške 164 000 € na zabezpečenie prevádzky, údržby a chodu DK, Kina Nova a vydávanie Seredských noviniek. Kompletné sumy poskytnutých dotácií budú čoskoro zverejnené na webovom sídle mesta v sekcii Služby – Ekonomika. 
- Prvú zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2022, ktorej predmetom je napríklad prehodnotenie a aktualizácia daňových príjmov mesta, aktualizácia rozpočtu bežných transferov, presun kapitálových transferov, aktualizácia vlastných príjmov rozpočtových organizácií, zvýšenie rozpočtov škôl a školských zariadení, zapracovanie do rozpočtu finančných prostriedkov na rekonštrukciu bytu na Nám. Slobody.
 
- Zámer mesta zrekonštruovať aj zvyšné neprenajaté časti kaštieľa formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na nájom majetku mesta. Zastupiteľstvo zároveň zriadilo komisiu na výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy v zložení predseda: JUDr. M.  Irsák; členovia: Ing. M. Hilkovičová, Mgr.  arch. R. Petrovič, Ing. arch. R. Kráľ, JUDr. PhDr. M. Tóth. K tomuto bodu bol schválený aj procedurálny návrh Ing. M. Fačkovcovej: zmeniť začiatok doby nájmu z 1. 7. 2022  na 2. 5. 2022 a dátum  na  predkladanie  súťažných   návrhov a dátum otvárania  obálok  a vyhodnotenia  návrhu z 1. 6. 2022 na 20. 4. 2022.
 
- Nájom nehnuteľného majetku vo výmere 5,12 m2 za cenu 20,00 €/rok, na dobu  neurčitú,  pre spoločnosť Franco Real Estates, s.r.o, ČR. Na pozemku je vybudovaný bezbariérový vstup do budovy.
- Prevod nehnuteľného majetku mesta, ostatná plocha vo výmere 1937 m2 z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý je využívaný na výkon rybárskeho práva v pridelenom rybárskom revíri a je pre mesto nevyužiteľný, za cenu 1,00 €/m2 pre Slovenský rybársky zväz, MO Sereď.
- Zriadenie vecného bremena v súvislosti s napojením existujúcich objektov spoločnosti Strojservis SK spol. s. r.o. na inžinierske siete (vybudovania novej trafostanice, káblovej prípojky VN a rozvodov NN) k nehnuteľnosti na parcele č. 597/101 – ostatná plocha na náklady žiadateľa. Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú v prospech správcu inžinierskych sietí.
- Umiestnenie stavebných objektov pre potreby budovania štadióna na Športovej ulici pre žiadateľa Správa majetku Sereď, s.r.o.
- Zriadenie vecného bremena na Čepeňskej ul. v súvislosti s preložkou existujúceho NN vzdušného vedenia do pozemkov mesta z dôvodu realizácie stavby -„Prestavba a nadstavba objektu pekárne na objekt rodinného domu – dvojdomu“ pre žiadateľov R. Tomíka a Ľ. Hambálka.
 
- Nadobudnutie vlastníctva cestnej komunikácie, chodníka a spevnených plôch, pozemkov pod nimi, priľahlých pozemkov, kanalizácie a vodovodného potrubia do vlastníctva mesta Sereď v celkovej hodnote 221 917,78 € s DPH do vlastníctva mesta formou kúpnej zmluvy za symbolickú kúpnu cenu jedno euro od spoločnosti R a L invest s.r.o., Severná 3583/31, Sereď s podmienkou, že do kúpnej zmluvy budú zapracované povinnosti predávajúceho. Žiadateľ zároveň splnil všetky podmienky ustanovené v Pravidlách na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku mesta Sereď.