Ján Jankulár – nový člen komisie rozvoja mesta a životného prostredia

Ján Jankulár – nový člen komisie rozvoja mesta a životného prostredia

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
V minulom roku sa novým členom komisie rozvoja mesta a životného prostredia na Mestskom úrade v Seredi stal Ján Jankulár, riaditeľ Centra pre deti a rodiny Sereď, s ktorým prinášame v nasledujúcich riadkoch rozhovor.
 
Pán Jankulár, aké sú Vaše  doterajšie skúsenosti s riešením problémov  všeobecne a s akými predstavami ste funkciu člena komisie prijímali?
 
Ako riaditeľ Centra pre deti a rodiny Sereď (detský domov) som sa za 8 rokov musel popasovať s mnohými výzvami, ktoré dennodenne prichádzali. Radový občan to nemusí ani tušiť, ale na tejto pozícii musíte riešiť naozaj širokú škálu manažérskych, finančných a organizačných záležitostí - od financovania, rozpočtov, eurofondových výziev, investícií, optimalizácií, rekonštrukcií, zmlúv, až po kompletnú organizáciu detského domova. Je to náročná práca, ale cítime v nej jedinečnú pridanú hodnotu. Sú to deti, pre ktoré to všetci robíme.
K samotnej téme rozvoja mesta mám preto vďaka tejto bohatej skúsenosti o niečo bližšie.
Vyrastal som v meste Sereď. Po ukončení Z.Š. Juraja Fándlyho, som pokračoval na seredskom gymnáziu . Po ukončení štúdia na Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi som sa rozhodol študovať právo na Trnavskej univerzite.   Bývam tu dodnes a pracujem od ukončenia vysokej školy. K mestu mám osobitý vzťah a mám záujem ho svojimi nápadmi zlepšovať. Nielen ako riaditeľa detského domova, ale aj ako občana Serede ma veci verejné vždy zaujímali.
 
Stali ste  sa najmladším riaditeľom detského domova v histórii Slovenska. Ako k tomu došlo?
 
Od detstva som mal k téme spravodlivosti blízko, pretože môj otec pôsobil ako policajný funkcionár, takže mi bol určite pozitívnym vzorom. Už počas vysokej školy som sa zamestnal ako pomocný vychovávateľ v Detskom domove Sereď. Po večeroch a v noci som pracoval, cez deň chodil do školy. Následne, aj napriek rôznym pracovným ponukám v odbore som sa rozhodol po škole prihlásiť sa do výberového  konania na riaditeľa, ktoré som vyhral. Hoci som bol najmladším riaditeľom, vnímal som to ako moju výhodu a za krátke obdobie som si získal rešpekt. 
Za moju osemročnú prácu sme s tímom detského domova stihli toho naozaj veľa. Na Slovensku sa nachádza 70 štátnych detských domovov a môžem hrdo povedať, že Centrum pre deti a rodiny Sereď patrí medzi špičku.                                                                       
U kolegov z tejto komunity som si získal zdravý rešpekt a preto pôsobím aj ako predseda riaditeľov a zamestnancov detských domov za Trnavský kraj. Rovnako som členom celoslovenského výboru riaditeľov, gestorom sekcie sociálnych pracovníkov. Všetko sú to skvelé skúsenosti, ktoré mi dávajú do pracovného života veľmi veľa.
 
Od svojho zvolenia ste sa doposiaľ zúčastnili troch rokovaní komisie. Splnili témy rokovaní komisie vaše predstavy o efektivite komisie ako poradného orgánu zastupiteľstva? 
 
Rozvoj mesta a životné prostredie sú tak komplexné a bohaté témy, že na ich výpočet by nám tento rozhovor nestačil. Momentálne mám za sebou tretie rokovanie komisie a musím povedať, že som pozitívne naladený a v mnohých témach som sa stihol rýchlo zorientovať. Samozrejme, viem, kde ešte musím v rámci komplexnosti jednotlivých projektov zabrať, ale už som zabehnutý. 
Súčasťou nášho mesta som bol doteraz - priamo či nepriamo aj ako riaditeľ detského domova v Seredi. Teraz by som však rád prispieval aktívnejšie aj smerom k ľuďom, ktorí občanov v zastupiteľstve reprezentujú. Dôvod, prečo som sa uchádzal o miesto v komisii spočíval v tom, že mi na našom meste jednoducho záleží. Celý život sa usilujem o to, aby som bol vo vzťahu k vlastnému mestu proaktívny a prinášal niečo užitočné. 
Mrzí ma, keď vidím, že napríklad od roku 2008 je za celú jednu dekádu počet odsťahovaných stále väčší ako počet prisťahovaných. Pozorujeme dlhodobý úbytok počtu obyvateľov, ľudia odchádzajú preč a tento negatívny trend musíme  v našom meste postupne zmeniť. Globálny jav starnutia populácie vnímame samozrejme aj tu, je prirodzený a nevyhneme sa mu, no pre všetkých zainteresovaných sa tento problém bude musieť riešiť aj na lokálnej úrovni. Nevyhnutnosťou bude zabezpečenie dostatočných sociálnych a opatrovateľských služieb pre seniorov. 
 
Dôležitý je však fakt, že komisia má rýdzo odporúčací charakter - vo finále to všetko musia schváliť poslanci MsZ, ktorí rozhodnú o tom, do akej miery dôverujú našim návrhom a odporúčaniam. Komisie majú svoj nesporný význam, lebo poslanci mesta Sereď nemôžu byť odborníci na všetko. Preto je úplne prirodzené, že si nechajú poradiť od jednotlivých komisií. Samozrejme, aj komisia musí fungovať kvalitne a s dostatočným odborným výtlakom. Rozhodovanie poslanca je už na jeho svedomí, avšak robíme všetko pre to, aby odporúčania boli racionálne a najmä prínosné pre naše mesto a jeho občanov.
 
Ako vidíte svoju pozíciu v komisii a ktoré predstavy by ste prostredníctvom návrhov komisie pre poslancov mestského zastupiteľstva chceli naplniť?
 
Starostlivosť o kvalitu životného prostredia v našom meste je zásadnou témou, pretože ovplyvňuje životy všetkých občanov. Mestská zeleň nemá len estetickú funkciu, ale aj ekologickú, rekreačnú a často aj ochrannú funkciu v našej infraštruktúre. Musíme sa tak baviť nielen o výsadbe a ochrane našich stromov, parkov, alejí a mestskej zelene, ale najmä aj o dlhodobej udržateľnosti. Dnes nie je problém urobiť kvalitný projekt, problém je jeho udržateľnosť a následná starostlivosť. Údržba zelene musí byť vykonávaná odborne, systematicky a najmä konzistentne. Mala by mať definovanú dlhodobú víziu, ktorá bude viesť k požadovanému cieľu. Téma je to zložitá, pretože sú rozdiely medzi  údržbou mestskej a údržbou cestnej zelene. Ľudia môžu mať pocit, že mesto zodpovedá za každý jeden strom alebo krík, ale nie je to tak. Malo by to byť smerom občanom častejšie komunikované.
 
Dôležitou témou, o ktorej sme nedávno v komisii hovorili je využitie pozemku v lokalite ,,Larzenky”, ktorá má úžasný potenciál. Ale treba k tomu príitúpiť rozumne, trpezlivo a krok za krokom. Táto lokalita si zaslúži byť súčasťou zásadnejšej urbanistickej štúdie. Je žiadúce, aby boli popísané silné stránky projektu, ale aj jednotlivé limity investície, pretože to nebude stáť málo peňazí. Treba tomu pripraviť konkrétnejší plán, vizualizácie a diskusiu k tejto téme. 
 
Významnou oblasťou, ktorá bola predmetom rokovaní koncom roka 2021 je aj ,,Nízkouhlíková stratégia pre mesto Sereď”. Stratégia sa vypracúva na dlhšie obdobie siedmich rokov 2022-2029 a je veľmi dôležité, aby po implementácii tejto stratégie mesto redukovalo environmentálnu náročnosť. Cieľom je zníženie uhlíkového zaťaženia v meste Sereď. Súčasťou je efektívnejšie vykurovanie budov, eliminácia negatívnych dopadov na životné prostredie a teda aj nepriaznivých vplyvov na nás samotných občanov. 
 
Ako sa deti z Detského domova  Seredi zúčastňujú  spoločenského diania v meste?
 
Program našich detí je naplnený rôznymi aktivitami.  Pravidelne sa musia pripravovať na vyučovanie a navštevujú  záujmové krúžky. Okrem programu v detskom domove ide aj o rôzne výlety, akcie, športové zápasy a podobne. Samozrejmosťou je návšteva kina, múzeí a vhodných aktivít v rôznych obdobiach. Rád spomínam na naše charitatívne kultúrne podujatie ,,Spojme sa pre deti”, ktorú sme zvykli organizovať každý rok v marci. Je to krásna a zmysluplná akcia, ktorá spojí mnohých dobrých ľudí dokopy a celý výťažok putuje pre naše deti. Počas posledných pandemických rokov sme ju museli pozastaviť. 
Organizujeme však rôzne menšie kultúrne aktivity so známymi osobnosťami ako s Attilom  Véghom, raperom Egom a ďalšími, ktorí naše deti inšpirujú. S mestom prehlbujeme spoluprácu každým rokom. Pravidelne sme sa zúčastňovali aj mestskej akcie ,,Umenie bez hraníc”. Okrem iného nás tento rok čaká napríklad aj edukačne významná návšteva Múzea Holokaustu. 
 
Ktorý z investičných zámerov na rok 2022 je z vášho pohľadu najzaujímavejší, prípadne najvýznamnejší?
 
Bolo by nefér  vyzdvihnúť iba jeden investičný zámer z ostatných. Navyše, keď sa môže týkať aj iných komisií. Za dôležité však určite považujem ukončenie revitalizácie priestoru okolo nového trhoviska na Mlynárskej ulici - teda cestnej komunikácie, priľahlých parkovísk a chodníkov. Trhovisko je nové no bezprostredné okolie je stále neupravené.
Zaujímavou bude diskusia a návrhy na revitalizáciu vnútroblokov ulíc A. Hlinku a ulice Spádová, kde bude možné financovanie z fondov EÚ. 
Verím, že to, čo sa podarilo mestu a všetkým kompetentným pri atletickej dráhe pre ZŠ J. Fándlyho, tak sa podarí aj pri ZŠ J. A. Komenského, kde sa mesto zapája do výzvy o príspevok z Fondu rozvoja športu na atletickú dráhu. Bolo by skvelé, ak by to nabralo aj reálne kontúry.
Dúfam, že sa naše mesto vydá smerom dopredu k cyklocestám / cyklochodníkom. Je to aktívna alternatíva dopravy, ktorá by v Seredi umožnila zdravú a aktívnu mobilitu. Nesporným faktom je, že veľa ľudí by cyklodopravu začalo uprednostňovať oveľa častejšie, keby bola bezpečná, prístupná a logisticky zaujímavá. Doprava v meste by získala veľkú pridanú hodnotu, z ktorej môžu mať úžitok všetci občania. Preto sa teším sa na všetky nové výzvy, ktoré ma v Komisii pre rozvoj mesta a životného prostredia čakajú. (zdroj foto: Seredsity)                                                                         
Ján Jankulár – nový člen komisie rozvoja mesta a životného prostredia