RÚVZ v Galante informuje: chorobnosť v našom okrese, kapacity PCR testovania a aktuálne zmeny v režime na hraniciach

RÚVZ v Galante informuje: chorobnosť v našom okrese, kapacity PCR testovania a aktuálne zmeny v režime na hraniciach

Zdravie     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante    
V uplynulom kalendárnom týždni došlo k nárastu chorobnosti v okrese Galanta o 110 % najmä vo 
vekových skupinách školských detí ( 13%), vo vekovej skupine  65 + bolo 3% pozitívnych osôb.
Ku dnešnému dňu (1.2.2022) je prerušená prevádzka úplne v troch materských školách, 16-tich základných školách a jednej strednej škole, tried samostatne zatvorených je osem v materských školách, 31 na základných školách a šesť na stredných školách.
  
Z dôvodu vysokej chorobnosti na iné respiračné ochorenia ako COVID -19 je prerušená prevádzka v šiestich MŠ.
 
Nakoľko dochádza k stavu, kedy požiadavky  na PCR testovanie prevyšujú kapacity štátnych laboratórií, budú sa záujemci o PCR testovanie vyberať podľa určených priorít, predovšetkým sa budú testovať choré osoby podľa závažnosti klinického stavu. Osoby, ktoré sú plne zaočkované, ale nemajú príznaky a osoby neočkované, ktoré boli v kontakte s pozitívnym, ale nemajú príznaky, sa budú testovať prioritne antigénami, ak ale budú chcieť mať potvrdenie o prekonaní COVID-u, majú možnosť sa otestovať v súkromnom laboratóriu.
 
Vo vyhláške č. 10  k režimu na hraniciach sa s účinnosťou od 4. februára okrem hranice platnosti očkovania mení aj:
- Ruší sa zoznam rizikových krajín v súvislosti s variantom omikron (stanovené ešte v začiatkoch jeho výskytu) a osobitné podmienky pre osoby, ktoré z rizikových krajín pricestovali.
- Rovnaké podmienky ako očkovaní budú mať po príchode na Slovensko aj tí, ktorí COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami. Znamená to, že pre kompletne očkované osoby a aj pre prekonavších nie je povinná domáca karanténa po príchode na Slovensko (pre prekonavších po príchode na Slovensko platili doteraz podmienky ako pre nezaočkované osoby). Pre očkované osoby aj prekonavších platí povinnosť registrovať sa do systému eHranica raz za 6 mesiacov.
- Karanténa pre neočkované osoby sa po príchode na Slovensko skracuje z 10 dní na 5 dní pri bezpríznakovom priebehu karantény, alebo sa karanténa končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu, ktorý je možné vykonať hneď po príchode na územie SR. Upozorňujeme, že v čase prudkého rastu počtu pozitívnych môže byť náročné získať termín na PCR test v primeranom čase.
- Trvanie karantény (skrátenie z 10 na 5 dní) zosúlaďujeme s vnútroštátnou vyhláškou. Registrácia v eHranici zostáva pre neočkované osoby povinná po každom príchode na Slovensko.
Medzi krajiny, z ktorých pri prílete na územie SR nie je potrebný PCR test, sa zaraďuje aj Veľká Británia. Celý zoznam krajín nájdete v prílohe č. 1 vyhlášky.
RÚVZ v Galante informuje: chorobnosť v našom okrese, PCR testy a zmeny v režime na hraniciachRÚVZ v Galante informuje: chorobnosť v našom okrese, PCR testy a zmeny v režime na hraniciachRÚVZ v Galante informuje: chorobnosť v našom okrese, PCR testy a zmeny v režime na hraniciachRÚVZ v Galante informuje: chorobnosť v našom okrese, PCR testy a zmeny v režime na hraniciach