Psom, ktoré prišli na svet pred Silvestrom 2021, zákon nepomohol

Psom, ktoré prišli na svet pred Silvestrom 2021, zákon nepomohol

Samospráva a štátna správa     Bc. Ľubomír Veselický    
Od 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej je už zakázané chovať a držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie.
Tejto informácii sa všetci, ktorí majú radi štvornohých havkáčov, určite potešili. No po podrobnejšom prečítaní zákona a zamyslení sa nad jeho prínosom už takým veľkým optimizmom naplnení  asi nebudú.
Tak ako nás svojimi rozhodnutiami v uplynulom období rozdelila vláda na očkovaných a neočkovaných  doplnky zákona o veterinárnej starostlivosti 2021 účinné od l. 1. 2020 rozdelili psov na tie, ktoré  na reťazi byť nesmú a tie, ktoré si budú reťaz „užívať“  ešte dva roky.
.....................................................................................................................................................
Zákon č. 272/2021 Z.. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022
Vid. §22 (4)
Ďalej sa zakazuje
i)v chovnom zariadení vrátane domácnosti chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie okrem
1.chovu alebo držby nebezpečného psa;106ca) to neplatí, ak ide o suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov, ak ich je možné uviazať len z dôvodu podľa tretieho bodu,
2.uviazania služobného psa106cb) alebo psa určeného na osobitný účel106cc) počas vykonávania stráženia alebo inej pracovnej činnosti, na ktorú je tento pes určený, alebo počas výcviku psa,
3.krátkodobého uviazania psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, počas kŕmenia psa, alebo pri ošetrovaní psa.
 
㤠54k
 Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2022
Vlastník psa alebo držiteľ psa narodeného pred 1. januárom 2022 je povinný dodržiavať zákaz podľa § 22 ods. 4 písm. i) od 1. januára 2024.“.
.......................................................................................................................................................
Cez doteraz platné ustanovenia uvedené v § 22 Ochrana  zvierat
(10)
Obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení na odchyt túlavých zvierat podľa § 6 ods. 2 písm. av). Ak obec nie je osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat.
(11)
Obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Obec zabezpečuje starostlivosť o túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia a po tom, ako nadobudne vlastníctvo k zvieraťu podľa odseku 17, môže aj bezodplatne previesť vlastníctvo zvieraťa na karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá.
dostaneme sa k časti podľa ods. (17)
Ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov odo dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej bolo zviera nájdené.
Ak by niekoho napadla otázka, koľko prispieva štát na zriadenie útulku, tak na nejakú finančnú pomoc v tomto smere môžeme pokojne zabudnúť. Často používaný argument milovníkov psov je tento. Veď mesto vyberá poplatky za psa! Áno.  Tie sú použité na  odchyt túlavých psov, -zber a likvidáciu psích exkrementov, budovanie stanovísk (zatiaľ 31)  a nákup  polyetylénových vreciek na ich zber  Na postavenie útulku  a jeho prevádzku podľa podmienok, ktoré zas určuje len štát, zďaleka nestačia. Útulok pre opustené zvieratá nie je malá investícia. Z ôsmich elokovaných pracovísk materských škôl v deviatich budovách máme nateraz zateplenú iba jednu. Tak čo potrebujeme viac? Útulok  pre psov, ktorých produkujú nezodpovední vlastníci a chovatelia, alebo kvalitnejšie materské školy, v ktorých vyrastajú deti nášho mesta?
Psom, ktoré prišli na svet pred Silvestrom 2021, zákon nepomohol