Súťaženie o naj stojiská by ľudí motivovalo lepšie hospodáriť s odpadmi, myslí si Edita Červeňová

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
JUDr. Edita Červeňová, poslankyňa MZ v Seredi za volebný obvod č. 1: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Dolnostredská, D.Štúra, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Parková, Pažitná, Poľná, Považský breh, Pribinova, Priemyselná, Starý most, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vonkajší rad
 
ROZHOVOR
Čoskoro budú stiahnuté niektoré čierne zberné nádoby na komunálny odpad zo sídlisk Serede a namiesto nich pribudnú farebné na separáty. Čo od toho očakávate?
Obyvatelia sídlisk, ktorí bývajú v bytových domoch, už dávnejšie požadujú, aby bolo viac kontajnerov na triedený odpad. Tie, ktoré tam momentálne sú, sú nepostačujúce a z toho dôvodu vhadzujú odpad (aj ten, ktorý tam nepatrí) do čiernych nádob. Očakávam nielen ja, ale všetci, že triedenie bude týmto na vyššej úrovni.
Samozrejme, nedá sa vylúčiť, že budú aj neporiadni občania, avšak budú to hlavne tí, ktorí sú z iných miest (napr. vozidlo s ŠPZ: HC), ktorí vyložia vrece s netriedenými odpadkami, ktoré doteraz vhodili do čiernej nádoby.  
 
Čo tvorí najväčšie objemy Vašich smetí?
V našej domácnosti najväčší objem tvoria plasty a podľa toho, čo vidím v iných stojiskách po sídliskách, tak je to plast a plné čierne nádoby. Obsah vriec v nádobách nepozerám, ale je to obdobné: veľké vrecia, (ktoré určite nepochádzajú zo sídliskových bytov) v čiernych kontajneroch. Preto je potrebné robiť uzamykateľné stojiská, to čo už hovorím dlhšie, do ktorých budú mať prístup len obyvatelia konkrétneho bytového domu.
 
V čom vidíte Vaše osobné nedostatky hospodárenia s odpadmi vo Vašej domácnosti, v čom sa musíte zlepšiť? Čo by Vám k zlepšeniu dopomohlo?
S odpadmi nakladať vieme. Moja domácnosť aj domácnosť mojich rodinných príslušníkov nemá problém s triedením odpadu a jeho uskladnením v nádobách. K zlepšeniu môže dopomôcť hlavne štát a to zmenou legislatívy v podpore uskladnenia a likvidácie odpadov. Vytvoriť také podmienky v uskladnení, aby bola možnosť druhotného spracovania odpadov, nakoľko doterajším zberom, uskladnením a triedením je odpad znečistený, čím je sťažené druhotné spracovanie.
 
Aké rady, tipy, „vylepšováky“ by ste poradili občanom, aby objemy svojich odpadov postupne znižovali?
Odmeny sú motiváciou. Formou súťaží o „naj“ sídliskové stojisko by som motivovala občanov. Po vyhodnotení stojiska by som označila stojisko, ktoré vyhralo súťaž a obyvatelia bytového domu, ktorému patrí stojisko, by mali v nasledujúcom období znížené poplatky za odvoz smetí. Takúto súťaž by som zaviedla aj podľa ulíc pri rodinných domoch.
 
***
 
Seredské novinky prinášajú opäť minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď. Cieľom je pomôcť obyvateľom mesta lepšie hospodáriť so svojimi vlastnými odpadmi v domácnosti.
 
Správnym vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu sa zníži objem vášho komunálneho odpadu na minimum.
 
Harmonogram zberu odpadov v Seredi. (separáty aj komunálny odpad)
 
Rady, ako si ešte viac odľahčiť nádobu na komunálny odpad, priniesli Seredské novinky v tomto článku: Odľahčite si smetiak odseparovaním plastov, papiera, skla a ostatných recyklovateľných zložiek. Ako na to?
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.