Počet nakazených v Galantskom okrese má opäť stúpajúcu tendenciu

Počet nakazených v Galantskom okrese má opäť stúpajúcu tendenciu

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
 
Epidemiologická situácia na Slovensku nie je priaznivá. Nemocnice sa opäť pripravujú na zvýšený nápor pacientov. Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante  stúpla chorobnosť na COVID-19 v 3.kalendárnom týždni 2022 v našom okrese oproti predchádzajúcemu týždňu o 90 % na incidenciu 761/100 000.
 
Iveta Šuleková z RÚVZ uviedla, že z celkového počtu pozitívnych osôb v okrese bolo 30% osôb očkovaných, deti do 18 rokov tvorili 25% a osoby 65+ tvorili 3,2% z celkového počtu. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15-19 rokov a 10-14 rokov, čo sa najviac prejavilo na prevádzkach školských a predškolských zariadení. K 25.januáru sú v karanténe: 9 tried MŠ a 4x celé MŠ, 61 tried ZŠ, čiastočne alebo úplne je prerušená prevádzka v 8 ZŠ (5x celá ZŠ, 2x prvý stupeň, 1x druhý stupeň), 9 tried SŠ.  O týchto skutočnostiach informoval verejnosť primátor Ga Peter Paška.
 
Od 25.1.2022 je v platnosti nová vyhláška č. 7/2022 o karanténe osôb. Iveta Šuleková zmeny oproti doterajšiemu stavu zhrnula nasledovne:
 
Pozitívna osoba
– skracuje sa doba izolácie z 10 dní na 5 dní ( od odobratia vzorky)
- izolácia sa týka aj zaočkovaných alebo prekonaných osôb (ak sú pozitívne)
- ak sa počas posledných 24 hodín izolácie vyskytnú klinické príznaky u pozitívnej osoby, tak izoláciu ukončuje ošetrujúci lekár podľa klinického stavu osoby
- ďalších 5 dní je povinná pozitívna osoba po skončení izolácie nosiť respirátor ( v školách možno nahradiť rúškom)
 
Mení sa definícia úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou bez prekrytia dýchacích ciest respirátorom, je:
- úzky kontakt s pozitívnou osobou počas predchádzajúcich 2 dní od odberu vzorky pozitívnej osoby alebo 2 dní pred objavením sa klinických príznakov
- osoba v priamom fyzickom kontakte s pozitívnou osobou
- osoba vo vzdialenosti menšej ako 2 m a dlhšie ako 5 minút
- osoba v uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút
- osoby cestujúce spoločným dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút
 
Osoba v úzkom kontakte s pozitívnou osobou
- karanténa trvá 5 dní od momentu, kedy sa dozvie o pozitivite osoby, s ktorou bol v kontakte ( počas predchádzajúcich dní)
- ďalších 5 dní po skončení izolácie je osoba povinná mať prekryté dýchacie cesty respirátorom ( v školách rúško)
- ak sa počas posledných 24 hodín izolácie vyskytnú klinické príznaky u osoby v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, tak izoláciu ukončuje ošetrujúci lekár podľa klinického stavu osoby - - vykonanie PCR testu na 5. deň nie je potrebné pri každom úzkom kontakte, o vykonaní testu rozhodne ošetrujúci lekár
- výnimku z karantény majú osoby plne zaočkované alebo osoby ktoré prekonali COVID-19 pred menej ako 180 dňami bez klinických príznakov, musia však mať 7 dní prekryté dýchacie cesty respirátorom
 
Skrátenie platnosti očkovania po aplikácii prvej (Johnson) resp. druhej dávky očkovania na 9 mesiacov u kompletne očkovaných osôb
 
Kto sa považuje za pozitívnu osobu
- osoba s pozitívnym výsledkom PCR , LAMP, alebo antigénovým testom
- osoba s pozitívnym domácim antigénovým testom, ktorý však musí posúdiť jej všeobecný lekár
- pri antigénovom, LAMP aj samoteste nie je potrebná konfirmácia PCR testom ( pri očakávaní vysokého nárastu počtu pozitívnych osôb a z dôvodu obmedzených laboratórnych kapacít)
 
Pre koho platá ešte 10 dňová karanténa a pre koho už iba 5 dňová
Všetky karanténne opatrenia vydané pred dátumom 25.1.2022 sa ukončujú podľa vtedy platných predpisov, t.j. karanténa bude trvať 10 dní. Osoby s pozitívnym výsledkom s dátumom odberu od 25.1.2022 budú podliehať už len 5-dňovej izolácii.
Počet nakazených v Galantskom okrese má opäť stúpajúcu tendenciu