Vyčistenie zberného dvora od stavebného a dreveného odpadu

Vyčistenie zberného dvora od stavebného a dreveného odpadu

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Pred niekoľkými dňami bol vyčistený areál zberného dvora v Seredi od drobného stavebného odpadu z domácností, od stavebného odpadu z údržby komunikácií v meste a od dreveného odpadu.  Čistenie zberného dvora vývozom odpadu sa vykonáva v pravidelných intervaloch.
 
Stavebný odpad
 
Likvidáciu skládky v celkovom množstve cca 1 450 ton na základe verejného obstarávania vykonala firma Hrachostav  s.r.o. Šintava. Podľa zmluvy poskytovateľ  vo finančnom objeme 25 392 eur vykonal pre mesto tri čiastkové služby:
 
- naloženie stavebného odpadu
 
- odvoz stavebného odpadu na miesto zhodnotenia resp. zneškodnenia stavebného odpadu
 
- vykládku a zhodnotenie resp. zneškodnenie stavebného odpadu
 
Drevený odpad
 
Zo zberného dvora bol okrem stavebného odpadu zlikvidovaný aj drevený. Drvenie, odvoz a jeho zhodnotenie v objeme 172 ton vykonala firma Erik Péli  z obce Štitáre. Táto služba bola vyčíslená na 3 600 eur.
 
 
Bližšie informácie o zbernom dvore
 
Základné druhy odoberaných odpadov, ktoré môžu občania odovzdať na zbernom dvore sú nasledovné : obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, skla, kovu, tetrapaky, jedlé oleje a tuky z domácností, objemný odpad., odpadové oleje s obsahom nebezpečných látok, odpady s obsahom nebezpečných látok, textil a šatstvo, elektroodpady, odpady zo žiariviek, opotrebované batérie a akumulátory. Všetky tieto odpady môžete odovzdať zdarma, okrem drobného stavebného odpadu, ktorý sa odovzdáva za poplatok 0,03 €/kg čo je 30 eur za tonu. Odpad musí pochádzať z činnosti fyzickej osoby nie podnikateľa a ťáťo osoba musí mať v Seredi trvalý alebo prechodný pobyt. Odovzdať sa nesmú pneumatiky ale ani napríklad lieky či zdravotnícky materiál.
 
 
Prevádzkové hodiny
 
PONDELOK :ZATVORENÉ
UTOROK:  od 7:00 do 15:30 - obedňajšia prestávka 12:00-12:30
STREDA:   od 7:00 do 15:30 - obedňajšia prestávka 12:00-12:30
ŠTVRTOK :od 7:00 do 15:30 - obedňajšia prestávka 12:00-12:30
PIATOK:    od 7:00 do 16:00 - obedňajšia prestávka 12:00-12:30
SOBOTA:   od 7:00 do 12:00 - obedňajšia prestávka 12:00-12:30
NEDEĽA: ZATVORENÉ
 
 
Vyčistenie zberného dvora od stavebného a dreveného odpadu