Projekt: Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď

Projekt: Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď

Projekty     mestský úrad    
„Európsky sociálny fond“
„Európsky fond regionálneho rozvoja“
www.esf.gov.sk
Mesto Sereď realizuje projekt s názvom „Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď“ vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  Projekt je realizovaný základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a spočíva v poskytovaní domácej opatrovateľskej služby na území mesta Sereď s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí.
 
Názov projektu:                            Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď
Hlavný cieľ projektu:                   Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho  a odolného oživenia hospodárstva 
        
Typ projektu:                              dopytovo – orientovaný projekt
Kód projektu /ITMS2014+/:     312081BHI2
Trvanie projektu :                       december 2021 – november 2023
Kontrahovaná výška NFP:        408 000,00 EUR
Webové sídlo RO:                       www.employment.gov.sk
Webové sídlo CKO:                    www.partnerskadohoda.gov.sk
 
Projekt: Poskytovanie opatrovateľskej služby                      v meste Sereď