Kaštieľ v roku 2021

Kaštieľ v roku 2021

Rozvoj a výstavba     GODY GROUP s.r.o.    
 
Od 1. januára 2021 má spoločnosť GODY GROUP s.r.o.na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej vlastníkom, Mestom Sereď, v nájme časť objektu NKP Kaštieľ Sereď. 
Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava, projektovej príprave obnovy kaštieľa muselo predchádzať vypracovanie doplnkového architektonicko- historického výskumu, ktorého súčasťou mal byť aj dendrochronologický výskum zameraný na datovanie drevených prvkov objektu a umeleckohistorický výskum. Ďalej museli byť spracované archeologický a reštaurátorský výskum, ktorých rozsah taktiež určil KPÚ Trnava svojim rozhodnutím. 
Už počas roka 2021 začal nájomca, v spolupráci s poverenýmipracovníkmi KPÚ, s odpratávaním sutín a s čistením objektu. So súhlasom pamiatkového úradu boli odstránené niektoré novodobé priečky.  Boli doplnené vypadnuté alebo zvetrané časti muriva obvodových stien, ktoré vznikli ako následok zatekania cez poškodený strešný plášť alebo neúplný odkvapový systém.  
Boli odhalené a vyčistené nosné trámy dreveného povalového stropu nad 1.NP, kedy sa ukázal rozsah poškodenia a hniloby drevených trámov, kde najmä záhlavia trámov v mieste uloženia ale aj drevené prvky v ploche sú z väčšej časti prehnité. Z dôvodu dlhodobého zatekania do objektu kaštieľa cez neuzatvorené okenné otvory, sú trámy povalového stropu v mieste uloženia do obvodovej steny kompletne odhnité.
Napriek komplikáciám spôsobenými mimoriadnou situáciou,ale aj vysokému rastu cien materiálov, najmä dreva, sa v závere roka podarilo zrealizovať statickú stabilizáciu a opravu havarijného stavu krovu v najviac poškodenej časti strechy (severná časť dvojtraktu západného krídla v blízkosti napojenia na severný rizalit), ktorý staticky pôsobil a narúšal korunnú rímsu muriva. Kompletná obnova krovu nad severnou časťou západného krídla po napojenie na severný rizalit, pozostávala z výmeny poškodených častí prvkov krovu, doplnenia chýbajúcich prvkov, chemického ošetrenia dreva, kompletnej výmeny latovania, strešnej krytiny a klampiarskych prvkov. 
Obnova strechy bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Za ústretovosť a pomoc ďakujeme Ministerstvu kultúry, Mestu Sereď a Ing. Ondrejovi Kurbelovi a pracovníkom KPÚ Trnava.
Okrem stavebnotechnických komplikácií ktoré rekonštrukcia objektu v takomto stave so sebou prináša, musíme žiaľ riešiť aj ľudskú zlomyseľnosť, keď nám z uzamknutého objektu počas prác na obnove bolo ukradnuté pracovné náradie.
Tešia nás však pozitívne reakcie verejnosti na začaté práce na obnove kaštieľa, ako i odborná pomoc členov občianskeho združenia Vodný hrad, aj dobrá spolupráca s pracovníkmi pamiatkového úradu. 
 
 
Kaštieľ v roku 2021Kaštieľ v roku 2021Kaštieľ v roku 2021Kaštieľ v roku 2021Kaštieľ v roku 2021