Sereď komunikuje: občan sa pýtal na odškodnenie za zabratie priestoru v dome odpadmi

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Otázka: V súvislosti so zmenou frekvencie odvozu komunálnych odpadov vzniknú občanom problémy, kde v rámci svojho rodinného domu uskladniť odpady. Uvažuje mesto nejak odškodniť občanov za to, že prenáša svoje kompetencie na ľudí?
 
Odpoveď: Od januára 2022 došlo v Seredi k zmene frekvencie zvozu komunálneho odpadu od rodinných domov. Servis zvozu nevytriedených odpadov sa znížil o polovicu. Frekvencia zberu vytriedených odpadov od rodinných domov (papier, plast, sklo) sa pritom nezmenila.
 
Prioritne je dôležité občanov naučiť, ako lepšie hospodáriť s vlastnými odpadmi v domácnosti. Vyseparovať recyklovateľné zložky (papier, plast, sklo). Občania môžu vyložiť pred svoj rodinný dom v termíne zberu toľko vyseparovaného odpadu vo farebných vreciach, koľko reálne potrebujú odovzdať. Všetky vrecia im zberová spoločnosť odnesie. Separované zložky (papier a plast) je kvôli logistike a priestorovým nárokom dôležité stláčať na minimálne objemy.
 
Odseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu sa znížia objemy komunálneho odpadu na minimum.
 
V prípade, ak občanom mesta separované odpady zaberajú veľa miesta a na svoje priestorové kapacity rodinného domu pociťujú nápor, môžu ich bezplatne odovzdať aj na Zberný dvor mesta Sereď na Cukrovarskej ulici. Samozrejme za predpokladu, že majú uhradené poplatky za smeti.
Na zberný dvor mesta majú možnosť občania odovzdávať aj objemné odpady, ktoré by im zapratali čiernu nádobu: objemné predmety z domácnosti a zo záhrady, kovové časti z náradia, nábytky, detské hračky, objemný odpad, obalové materiály, drevo, polystyrén, elektroodpad, tehly.
 
Iný servis ani odškodnenie v súvislosti s uskladňovaním svojho komunálneho odpadu mesto občanom neposkytuje. Treba si uvedomiť, že objemy odpadov spoločne musíme tlačiť na minimum, a teda každý ako jednotlivec by sme ich mali tvoriť čo najmenej.