Zber komunálnych odpadov v Seredi: domácnosti s imobilným členom, či s viac ako štyrmi osobami majú nárok na ďalšiu nádobu

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Rok 2022 prináša so sebou ekologické novinky. Okrem celoštátneho zavedenia zálohovania plastových fliaš a plechoviek, si v Seredi zvykáme aj na zmeny v logistike zberu nevyseparovaných odpadov. Zmenou v našom meste je aj možnosť požiadať o pridania ďalšej nádoby na komunálne odpady.
 
Znížená frekvencia, zvýšená kapacita
Poslanci mesta koncom roka 2021 schválili nové VZN mesta, ktorým sa znížila frekvencie zberu komunálnych odpadov od rodinných domov o polovicu. Z pôvodného sedemdňového intervalu na nový 14-dňový, odpady vám zberová spoločnosť odvezie podľa harmonogramu v párny alebo v nepárny pondelok.   
 
Zároveň dalo zastupiteľstvo možnosť obyvateľom získať bezplatne ďalšiu 120-litrovú nádobu a to v prípade starostlivosti o imobilného človeka a schválili tiež znížený počet osôb, na ktoré pripadá jedna nádoba. Pôvodných šesť osôb bol nahradený štyrmi. To znamená, že ak doteraz jednu nádobu na odpad plnilo šesť osôb, po novou ju budú plniť štyria. Ak vás teda v spoločnej domácnosti žije viac než 4 osoby alebo viac než 8 osôb (takže 5, 6, 7 alebo 9, 10, 11), už máte nárok na pridelenie ďalšej nádoby na odpad z mesta. Najmä tam, kde sa odpady triedia poctivo, však novú nádobu potrebovať nebudú.
 
Ako požiadať o ďalšiu nádobu na komunál?
V prípade imobilnej osoby v domácnosti: nahláste meno, adresu a priložte k nahliadnutiu potvrdenie všeobecného lekára.
V prípad viac ako štyroch osôb žijúcich v domácnosti: nahláste meno a adresu
Kontakt: miriam.klottonova@sered.sk, tel.: 0951 571 682
 
Tak, ako doteraz zároveň platí, že musíte mať zaplatené poplatky za smeti.
 
Odpady spoločne tlačme na minimum
V praxi sa reálne stáva, že správnym vyseparovaním všetkých recyklovateľných zložiek (papier, plast, sklo) do vriec sa komunálny objem zredukuje na minimum. V prípad, ak máte zatiaľ so správnym separovaním ťažkosti, môžete sa inšpirovať radami a informáciami z Manuálu správneho separovania odpadov v Seredi.   
 
Zdroj foto: internet