Mesto dofinancuje projekt obnovy portálu hradnej brány na kaštieli

Mesto dofinancuje projekt obnovy portálu hradnej brány na kaštieli

Občania a občianske združenia     Iveta Tóthová    
 
OZ Vodný Hrad si už pred časom zobralo za cieľ obnoviť kamenný portál hradnej brány seredského kaštieľa a navrátiť mu pôvodný stav. Na obnovu bola v tom čase vypočítaná rozpočtovaná suma 17 686 eur.
 
Verejná zbierka trvala dva roky
 
Na tento účel vyhlásilo OZ Vodný Hrad v roku 2019 zbierku, aby sa aspoň časťou financií podarilo priblížiť k rozpočtovanej sume. Zbierka trvala dva roky, bola  ukončená 20. júla 2021. Združeniu sa podarilo vyzbierať  sumu 5391,46 eur.  Táto čiastka činí 30 % odhadovaných finančných prostriedkov z rozpočtu. Príspevky sú uložené na osobitnom zbierkovom účte.
 
Spolufinancovanie mesta
 
Po ukončení zbierky OZ Vodný Hrad uviedlo, že ďalej bude pokračovať v  hľadaní iných zdrojoch financovania.  Či už verejných alebo súkromných.
Do jedného roka od ukončenia zbierky má totiž OZ povinnosť predložiť okresnému úradu správu s prehľadom použitia výnosu zbierky, uviedla to v minulosti podpredsedníčka OZ Vodný Hrad Martina Hilkovičová. 
 
Na spolufinancovaní sa napokon bude spolupodieľať samotné mesto. Vyplýva to z  uznesenia MsZ č. 262/2021 zo dňa 04.11.2021, ktorým bolo schválené spolufinancovanie opravy portálu hradnej brány.
 
Zmluva je podpísaná
 
Dňa 7.12.2021 bola medzi mestom Sereď a  Občianskym združením Vodný hrad podpísaná  zmluva o spolupráci pri obnove portálu hradnej brány kaštieľa.
Mesto na základe tejto zmluvy zabezpečí realizáciu procesu verejného obstarávania a následné uzatvorenie zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom vo verejnom obstarávaní za podmienok určených Krajským pamiatkovým úradom Trnava. Mesto zároveň zabezpečí aj financovanie projektu vo výške rozdielu medzi víťaznou cenovou ponukou zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní a výnosom zo zbierky vo výške 5 391,46 eur, ktorú zrealizovalo OZ.
 
OZ Vodný Hrad sa zaväzuje zabezpečiť vykonanie reštaurátorského výskumu a vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie, predloženie návrhu na reštaurovanie na KPÚ Trnava, ako aj spolufinancovanie projektu vo výške výnosu zbierky t.j. vo výške 5 391,46, eur.
 

 
Mesto dofinancuje projekt obnovy portálu hradnej brány na kaštieli