Odľahčite si smetiak odseparovaním plastov, papiera, skla a ostatných recyklovateľných zložiek. Ako na to?

Odľahčite si smetiak odseparovaním plastov, papiera, skla a ostatných recyklovateľných zložiek. Ako na to?

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Od januára majú Seredčania žijúci na rodinných domoch znížený servis odvozu svojich nevytriedených odpadov. Jedna polovica mesta je zbieraná v párny pondelok, druhá polovica v nepárny pondelok, podľa harmonogramu. Z toho vyplýva istý diskomfort tam, kde sa zatiaľ nedostatočne separujú odpady, alebo si občania možno neuvedomujú, čo všetko sa nemusí vhadzovať do čiernej zmesovej nádoby.
 
Zoznámte sa s PET, C/PAP, PS, O, PAP, GL...
Sledujte preto značky na obaloch a všetko, čo je možné, nehádžte hlava-nehlava do koša, ale separujte. Aj malé obaly od cukríkov, papierové visačky z oblečenia, viečka z téglikov, aj vytrhnutý papier zo zošita. Všetko je druhotne zhodnotiteľný materiál, ak je správne oddelený od ostatných zložiek a na drahú a neekologickú skládku odpadov vôbec nemusí putovať.
 
Papier, plast, sklo zhromažďujú obyvatelia rodinných domov do samostatných vriec, pričom servis odvozu separátov v meste ostal nezmenený.
 
Aj obyvatelia bytových domov sa môžu viac posnažiť a odľahčiť veľké čierne nádoby na zmesový odpad. Na sídliskách Serede sa totiž od januára znižuje počet čiernych nádob na nevyseparovaný odpad.
 
Na každom balenom výrobku preto poctivo sledujte recyklačné značky:
PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP, PS, O, (PLA, CPLA, RCPLA = bioplasty), FE, ALU, C/PAP – sú plasty, kovy, tetrapaky (pri činžiakoch sú pre ne určené žlté zberné kontajnery)
V prvom rade od januára 2022 sledujte symbol "Z zálohované" na plastových fľašiach a plechovkách nápojov. Takto označené treba prioritne vrátiť do systému odovzdaním na zbernom mieste (zálohomaty v predajniach). Do konca júna 2022 sme však v prechodnom období a na pultoch obchodov budú ponúkané nápoje v zálohovaných aj v nezálohovaných obaloch. Tie nezálohované patria tak, ako doteraz, stlačené na svoj minimálny objem, do nádoby na plast.
 
Do žltej nádoby nepatria mastné a znečistené obaly, so zvyškami jedla alebo kozmetiky. Nemusia byť dokonale čisté, stačí jemne opláchnuť. Obaly znečistené motorovými olejmi a chemikáliami je lepšie odovzdať na zbernom dvore medzi nebezpečné odpady. Ďalej sem nepatria podlahové krytiny, guma, molitan, obuv, textil.
 
PAP, 20 PAP, 21 PAP, 22 PAP, 39 PAP – je papier (pri činžiakoch sú preňho určené modré zberné kontajnery)
Do modrej nádoby nepatria znečistené a mastné kartóny a krabice, mokrý papier, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, celofán, použité hygienické vreckovky, plienky.
 
GL, 70, 71, 72 – je sklo (pri činžiakoch sú preňho určené zelené zberné kontajnery)
Do zelenej nádoby nepatrí keramika alebo porcelán (patria do zmesového odpadu – čierne nádoby), zrkadlá, sklo s prímesou kovov, obrazovky z TV (patria na zberný dvor), žiarovky (elektroodpad), teplomery, dymové, mliečne a varné sklo, autosklo.
 
V Seredi máme manuál separovania
Seredská radnica ešte v marci 2021 vydala pre svojich obyvateľov Manuál správneho separovania odpadov v Seredi. Jeho cieľom je pomôcť obyvateľom mesta lepšie porozumieť odpadom a rozpoznať, ktorý odpad majú kam odovzdať tak, aby mohol byť druhotne zhodnotený a nezaťažoval naše životné prostredie.  
 
Čo ešte nemusí končiť v čiernej nádobe?
Akékoľvek objemné predmety, ktoré sa nevojdú do čiernej zmesovej nádoby: predmety z domácnosti, zo záhrady, kovové časti z náradia, kusy z nábytkov, detské hračky, detské stoličky, objemný odpad, obalové materiály z krabíc, staré náradie, drevo, polystyrén, elektroodpad, tehly, drobný stavebný odpad. Toto všetko bezplatne odovzdáte na Zbernom dvore mesta Sereď.
 
Po správnom vyseparovaní môže váš zmesový komunálny odpad tvoriť naozaj len minimum vašich odpadov.
 
Máte nárok na pridanie novej nádoby
So zmenou frekvencie zberu odpadov bol poslancami mesta schválený aj znížený počet osôb, na ktoré pripadá jedna zberná nádoba: z pôvodných šesť na štyri osoby. V prípade, ak vás teda v domácnosti žije 5, 6, 7 (alebo 9, 10, 11)  a po zmene frekvencie zvozu odpadov od rodinných domov vám jedna nádoba na zmesový odpad nebude postačovať, požiadajte si na oddelení životného prostredia bezplatne o novú nádobu. Tak, ako doteraz zároveň platí, že musíte mať zaplatené poplatky za smeti.
 
Odľahčite si smetiak odseparovaním plastov, papiera, skla a ostatných recyklovateľných zložiek. Ako na to?