Duálne vzdelávanie na Obchodnej akadémii v Seredi úspešne pokračuje

Duálne vzdelávanie na Obchodnej akadémii v Seredi úspešne pokračuje

Školstvo a vzdelávanie     Ľubica Mrvová    
 
 
Obchodná akadémia v Seredi patrí do siete stredných odborných škôl, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Pri svojej výchovno-vzdelávacej činnostiuplatňuje moderné vyučovacie metódy a v duchu hesla: „Spájame tradíciu s kvalitou“, sa jej darí vychovávať úspešných absolventov už 47 rokov. Absolventi školy nájdu uplatnenie na trhu práce na pozíciách stredného manažmentu v podnikateľskej sfére, v oblasti obchodu, služieb, cestovného ruchu a verejnej správy. Veľká časť absolventov pokračuje vštúdiu na vysokých školách.
Okrem tvorivého zážitkového učenia škola organizuje pre žiakov odborné exkurzie, besedy, workshopy a prednášky s pracovníkmi z hospodárskej praxe, ktorí vedia žiakom bližšie a podrobnejšie objasniť teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia odborných ekonomických predmetov, ako sú účtovníctvo, podniková ekonomika, daňová sústava, marketing, praktikum v cvičnej firme, hospodárske výpočty a štatistika, manažment osobných financií a iné. 
Teoretické vedomosti a praktické zručnosti nadobudnuté v škole si v treťom a štvrtom ročníku žiaci overujú a zdokonaľujú aj v rámci odbornej dvojtýždňovej praxe u zamestnávateľov.
 
V školskom roku 2021/2022 škola úspešne pokračuje 2. ročníkom štúdia v systéme duálneho vzdelávania (SDV).O atraktivite a popularite duálneho vzdelávania zo strany rodičov a žiakov končiacich základnú školu svedčí aj skutočnosť, že v školskom roku 2021/2022 zo 48 žiakov zapísaných do prvého ročníka až 33 žiakov prejavilo záujem vstúpiť do SDV. Nakoľko sme limitovaní počtom zamestnávateľov, v tomto školskom roku sa nám podarilo zo spomínaných 33 žiakov uzatvoriť učebné zmluvy a zapojiť tak do systému duálneho vzdelávania 17 žiakov prvého ročníka. Od minulého školského roka pokračuje v SDV 13 žiakov druhého ročníka. Aktuálne študuje na škole spolu 30 žiakov prvého a druhého ročníka v systéme duálneho vzdelávania. 
Škola má uzatvorené duálne zmluvy s 29 zamestnávateľmi. Účtovnícke firmy: E-consulting Slovakia, s. r. o., Bratislava, KOLOS Trnava, s  r. o., Michal Urban – CG Centrum, Trnava, PARTNER KONTO s. r. o., Trnava,Dividenda, s. r. o., Šaľa, Janipe, s. r. o., Šaľa, Berčíková, s. r. o., Pata. 
S firmou CROSSROADS SLOVAKIA, s. r. o., Galanta – zaoberá sa prácou s mládežou, organizuje športové podujatia a rôzne športové aktivity, vypracováva projekty na uvedené aktivity. 
Spolupracujeme aj s verejnou správou. V rámci duálneho vzdelávania v tejto oblasti sú našimi partnermi:  Mesto Sereď, Obec Dolná Streda, Obec Váhovce, Obec Gáň, Obec Pata, Obec Vinohrady nad Váhom, Obec Šalgočka, Obec Šúrovce, Obec Zemianske Sady, Obec Hájske, Obec Pusté Sady, Obec Majcichov, Obec Križovany nad Dudváhom, Obec Zavar, Obec Vlčkovce, Obec Šoporňa, Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava. Spolupracujeme aj v oblasti cestovného ruchu – partner  Hotel Tevel Sládkovičovo.Duálne zmluvy sme uzatvorili aj s firmami Petomar, s. r. o., Dolná Streda, B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Sereď a Stavebné bytové družstvo Sereď.
 
Škola pri realizácii duálneho vzdelávania úzko spolupracuje s Republikovou úniou zamestnávateľov, ktorá vysoko pozitívne hodnotí prácu a výsledky školydosiahnuté v oblasti duálneho vzdelávania.  Kladné ohlasy na SDV majú aj žiaci a zamestnávatelia zapojení do SDV. Žiaci vzdelávajúci sa v SDV absolvujú v 1. ročníku 6 hodín týždenne, v druhom ročníku 7 hodín týždenne a v treťom a štvrtom ročníku 14 hodín týždenne na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. 
Ich hlavným benefitom je to, že sa pripravujú na budúce povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa.Teoretické vedomosti a zručnosti získané v škole si zdokonaľujú a overujú priamo v praxi. Nadobúdajú pracovné návyky a osvojujú si firemnú kultúru, učia sa vystupovať a komunikovať so spolupracovníkmi na pracoviskách. V neposlednom rade je prínosom pre žiakov tiež vyššia konkurenčná výhoda pri uplatnení sa na trhu práce. Okrem toho žiaci dostávajú od zamestnávateľa príspevok na stravu, odmenu za produktívnu prácu a tí najlepší majú nárok aj na podnikové štipendium.
Trnavský samosprávny kraj - ako zriaďovateľ školy,  podporuje duálne vzdelávanie na stredných odborných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti aj finančnými benefitmi. 
 
✓ Župné štipendium – v 1. ročníku štúdia - 50 € mesačne
✓ Duálna BUS karta – počas všetkých štyroch rokov štúdia bezplatná prímestská preprava žiakov autobusmi v rámci TTSK.
 
Nakoľko je dlhodobo naším cieľom: „Úspešný absolvent, ktorý nájde široké uplatnenie na trhu práce a spokojný zamestnávateľ, ktorý nájde kvalitne odborne pripraveného absolventa“, aj naďalej budeme rozvíjať takúto formu vzdelávania žiakov. Škola aktuálne vedie rokovania s ďalšími zamestnávateľmi, ktorí prejavili záujem o vstup do systému duálneho vzdelávania. Veríme, že sa nám podarí získať nových partnerov z radov zamestnávateľov, aby sme vedeli aj v ďalšom školskom roku uspokojiť záujem žiakov o štúdium v systéme duálneho vzdelávania a zapojiť do neho čo najvyšší počet budúcich prvákov. 
Duálne vzdelávanie na Obchodnej akadémii v Seredi úspešne pokračuje