Malý háj: mesto prevzalo svoj pozemok späť

Malý háj: mesto prevzalo svoj pozemok späť

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
V posledných dňoch uplynulého roka prevzalo mesto naspäť svoj prenajatý pozemok na Malom háji. Po bývalom nájomcovi ostal mestu dlh, časť čiernej stavby a nedočistený areál, čo však bývalý partner mesta deklaruje vyriešiť. Čo bude s pozemkom ďalej?
 
Neustrážená situácia na pozemku
V areáli bioplynovej stanice realizoval bývalý nájomca, spoločnosť GreenCon Recycling s r.o., služby mestu Sereď. Boli nimi ukladanie zelených odpadov a ich ďalšie zhodnocovanie. V roku 2020 však na pozemok navozil aj veľké objemy plastových odpadov, z ktorých plánoval v Seredi vyrábať izolačné dosky vhodné napríklad pre nábytkársky priemysel. Bez súhlasu mesta začal budovať modernú linku, ktorú umiestnil do prístavby, taktiež bez povolení. Situáciu na prenajatom pozemku si podnikateľ neustrážil, a tak sa čierna prístavba s novou montážnou linkou, no najmä hory plastov na mestskom pozemku, stali tŕňom v oku celého mesta.
 
Súhlas, nesúhlas a odchod
Plastové odpady postupne podnikateľ odstránil a po odobrení poslancami mesta ponechal jedine minimálne množstvo, ktoré mu slúžilo na skúšobné fungovanie novej linky.
Treba však zároveň uviesť, že súhlas mesta Sereď podnikateľ na takúto jeho aktivitu nemal, a teda jeho spoločnosť bola v štádiu získavania dodatočných povolení k podnikateľskému zámeru.
Následne poslanci mesta neschválili zmenu územného plánu v tejto lokalite. Keďže podnikateľ zistil, že na zlegalizovanie stavby je potrebná zmena ÚP a jeho plánovaný výrobný proces sa oddiali minimálne o trištvrte roka, tak sa rozhodol odísť zo Serede a linku presunúť.
 
Súvis s poplatkom za smeti
Mesto si po ukončení nájmu so spoločnosťou musí na rok 2022 zabezpečiť iného partnera na uloženie a spracovanie svojich zelených odpadov (biologické odpady zberané od rodinných domov a zelený odpad z údržby verejnej zelene mesta). Trh však dlhodobo ponúka len ekonomicky náročnejšie alternatívy, a tak sa odchod spoločnosti GreenCon Recycling s r.o. zo Serede prejaví aj navyšovaním poplatkov za smeti.
 
Uznaný dlh a skutkový stav
Protokolárne odovzdanie a prevzatie pozemku sa uskutočnilo z dôvodu skončenia nájmu a v súlade so zmluvou o nájme. Dlh nájomcu voči mestu je vo výške 22 521,21 eur. Vznikol neuhradením nájomného vo výške  19 170 eur a zmluvnej pokuty vo výške 3 351,21 eur súvisiacej s porušením zmluvných povinností. Skutkový stav na pozemku je zadokumentovaný a podložený fotografiami.  
Protokol konštatuje čiernu prístavbu o rozlohe cca  60 m2 a kopu biologicky rozložiteľného odpadu znečisteného kameňmi, drôtmi, špagátmi a plastami a drobné nečistoty na pozemku.
 
Linka na plasty bude inde
Protokol obsahuje aj vyjadrenie konateľa odchádzajúcej spoločnosti. Konštatuje ľútosť, že kvôli udávaniu bola spoločnosť nútená modernú linku v Seredi zrušiť a odviezť. Linka už bola podľa jeho vyjadrení inštalovaná, na mieste vyskúšaná a vyrobila prvé kusy izolačných dosiek zo zelených odpadov, tetrapakov a plastov. Podľa vyjadrenia konateľa, Sereď mohla byť priekopníkom reálneho využitia separovaných odpadov.
 
Prevzatie pozemku bez poslancov
Konateľ spoločnosti nesúhlasil s prítomnosťou niektorých poslancov mesta Sereď na odovzdávaní a preberaní majetku mesta. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že spoločnosť ako nájomca mala dispozičné oprávnenie nakladať s pozemkom a v jeho kompetencii bolo rozhodnúť, kto na pozemok vstúpi.
Kompletné znenie protokolárnej správy z odovzdania a prevzatia pozemku je k nahliadnutiu na právnom a majetkovom referáte mesta Sereď.
 
Posledné plasty a vymenené zámky
Konateľ spoločnosti uviedol, že zabezpečí zbúranie nelegálnej prístavby a posledné zbytky odpadov odstráni. Toto všetko sa udeje po dohode s mestom, nakoľko dňom skončenia nájmu mesto zabezpečilo nový zámok na areál. Čo bude s kopou biologického odpadu, ktorá je znehodnotená rôznymi odpadmi z domácností, a teda nie je druhotne zhodnotiteľná, sa zatiaľ definitívne nevie.
 
Koniec. A čo ďalej?
Už dnes mesto uvažuje, ako využiť svoj rozľahlý pozemok na Malom háji. Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo počkať s novou obchodnou súťažou, kým bývalý nájomca pozemok odovzdá. Potenciál tohto pozemku je značný. V hre by mohla byť napríklad mestská kompostáreň, ktorej prvým stavebným kameňom by musela byť, opäť, odsúhlasená zmena Územného plánu mesta Sereď. Nápadov na strategické riešenia však môže byť viac a prísť s ďalšími môžu aj samotní obyvatelia mesta.
 
foto: Mestská polícia Sereď, december 2021
Malý háj: mesto prevzalo svoj pozemok späťMalý háj: mesto prevzalo svoj pozemok späťMalý háj: mesto prevzalo svoj pozemok späťMalý háj: mesto prevzalo svoj pozemok späť