Zmeny v úhrade doplatkov za lieky platné od 1.januára

Zmeny v úhrade doplatkov za lieky platné od 1.januára

Zdravie     Iveta Tóthová    
Od 1. januára nastali zmeny v úhrade doplatkov za lieky pre vybrané skupiny obyvateľov. Novinka prináša so sebou aj nejasnosti, keďže odpustenie doplatkov sa nevzťahuje na všetky lieky a nemá na ne nárok každý dôchodca.
 
Koho sa odpustenie doplatku týka
 
- je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím   so sprievodcom
 
- je poberateľom invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, poistenca alebo je invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok
 
- je poberateľom starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný
dôchodok, dôchodku z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska – ak nie je poistený v tomto štáte, nie je poberateľom dôchodku z tretieho štátu
 
- dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok
 
- je poberateľom predčasného starobného dôchodku a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok
 
Hranica výšky dôchodku
 
Nárok na odpustenie doplatku má dôchodca iba s príjmom nižším ako 680 eur za mesiac. Dôchodcovia s vyšším príjmom budú i naďalej využívať limit spoluúčasti ako doteraz. Všetko, čo zaplatia navyše, im vráti ich zdravotná poisťovňa na účet.
 
Odpustenie doplatku v praxi
 
Doplatok za lieky alebo zdravotnnú pomôcku bude odpustený pacientovi  priamo v lekárni pri výdaji liekov. Pacient nikde nič nenahlasuje ani neuplatňuje. Nárok na  nulový limit sa preukazuje v lekárni predložením preukazu poistenca, občianskym preukazom s elektronickým čipom, dokladom o pobyte s elektronickým čipom alebo zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne.
 
Lieky, ktorých sa nulové doplatky týkajú

Nulové doplatky sa netýkajú všetkých liekov ale iba tých s najnižším doplatkom spomedzi porovnateľných liekov. U porovnateľných liekov s vyšším doplatkom bude doplatok znížený o hodnotu doplatku najlacnejšej alternatívy. U porovnateľných liekov s vyšším doplatkom bude doplatok znížený o hodnotu doplatku najlacnejšej alternatívy. (zdroj: MZ SR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmeny v úhrade doplatkov za lieky platné od 1.januára