Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod nehnuteľného majetku - pozemku na Družstevnej ulici v Seredi

Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod nehnuteľného majetku - pozemku na Družstevnej ulici v Seredi

Mestský úrad     Právny a majetkový referát    
Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na prevod  nehnuteľného majetku -   pozemku na Družstevnej ulici v Seredi,
 a to parcely č. 387/5 - zastavaná plocha  vo výmere 476 m2,  parcely č. 387/4  - zastavaná plocha vo výmere 754 m2 a parcely č. 388/4 - záhrada vo výmere 1026 m2, ktoré boli geometrickým plánom č. 151/2021 zo dňa 20.10.2021 odčlenené od parcely č. 166/5 - ostatná plocha, zapísanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú.  Dolný Čepeň,.
Súťažný návrh - návrh nájomnej zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach,  doručí navrhovateľ písomne: do 02.02.2022 do 12.00 hod. na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, s označením: „OVS - predaj pozemku - NEOTVÁRAŤ“.
Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:
internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
na úradnej tabuli vyhlasovateľa,  v  sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10,
926 01 Sereď,
prípadne možnosť osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.
Mesto Sereď vyhlasuje vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod  nehnuteľného majetku -   pozemku na Družstevnej ulici v Seredi