Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Mestský úrad     Mestský úrad    
 
Mesto Sereď upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď, aby najneskôr do 15. februára 2022 oznámili na MsÚ v Seredi, oddelení životného prostredia, údaje potrebné pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2022 podľa skutočnosti roku 2021.
 
Splnenie tejto oznamovacej povinnosti vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď. Táto povinnosť sa netýka rodinných domov.
 
Oznámenie podávajú právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia osobitne. Za malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa v podmienkach mesta Sereď považujú prevádzky s kotolňami na pevné, kvapalné a plynné palivo so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW (300 kW) a ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ako sú skládky palív, surovín, produktov, odpadov,  zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.
 
Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti podlieha podľa § 8 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov, pokute do výšky 663,87 €.
 
Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia“ je možné vyzdvihnúť si na oddelení životného prostredia MsÚ v Seredi alebo v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta www.sered.sk v sekcii „TLAČIVÁ, ŽIADOSTI“.