Decembrové rokovanie MsZ: poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2022 jednomyseľne

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi zvolal primátor mesta na štvrtok 9. 12. 2021 so začiatkom o 8.00 hod.
 
Rokovanie bolo otvorené za prítomnosti16 z 19-tich poslancov. Ospravedlnená bola Mgr. Karmažínová, neskôr prišli Mgr. Karmažín a Mgr. Kráľovič.
 
Návrhová komisia pracovala v zložení JUDr. Edita Červeňová, Ing. Bystrík Horváth, JUDr. Michal Irsák.
Mandátová komisia pracovala v zložení Róbert Stareček, Dušan Irsák , Mgr. Tomáš Karmažín.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. M. Némethová a Bc. Ľ. Veselický.
 
Na decembrovom rokovaní poslanci rozhodli, schválili alebo zobrali na vedomie:
 
- Informatívnu správu o činnosti MsÚ a mesta Sereď.
- Správu o kontrole plnenia uznesení.
- Návrh Ing. Kurbela o doplnení plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 – kontrola právoplatnosti uznesení.
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 s doplnením kontroly podľa schváleného návrhu.
- VZN mesta č. 10/2021, ktorým sa mení VZN mesta č. 1/2015. Upravuje sa tak výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy v materský školách, ZUŠ, v školských kluboch detí, v centrách voľného času a v šk. jedálňach na rok 2021.
 
- Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu územnoplánovacej dokumentácie ÚP mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 8/2021 a schvaľuje Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 8/2021. Obsahom Zmien a doplnkov  sú zmeny  ohraničenia plôch bývania BI-33, BI-43 a BI-50 v kat. území Stredný Čepeň, zmena funkčnej plochy TI-5 v kat. území Dolný Čepeň z funkcie technická vybavenosť na funkciu bývania, doplnenie regulatívov na plochy dopravy - parkoviská o potrebu výsadby min. 1 stromu k 6 parkovacím miestam.
-  Zadanie urbanistickej štúdie „CMZ OV-10 - Sereď“ a obstaranie urbanistickej štúdie (ďalej len UŠ)  v zmysle žiadosti Mgr. M. Pastorkovej za splnenia schválených podmienok. Účelom UŠ je spodrobnenie územného plánu a vyriešenie problémov v definovanom území. UŠ bude podkladom pre ďalšiu projektovú prípravu a rozhodovanie. CMZ je určená na výstavbu občianskej, verejnoprospešnej vybavenosti a bývania a ohraničuje ju ul. M. R. Štefánika, kostol sv. Jána Krstiteľa a Nám. republiky.
 
- Dotáciu 26 418 eur na úhradu výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou futbalového štadióna v H. Čepeni. Dotácia bude poskytnutá z nedočerpaných prostriedkov, ktoré boli schválené ako dotácia uznesením MsZ v Seredi č.31/2021.
- Zapojenie sa do výzvy o príspevok z Fondu rozvoja športu na projekt s názvom: „Atletická dráha ZŠ J. A. Komenského“. Predpokladané náklady 216-tisíc eur.
- Zmenu uznesenia MsZ č.194/2021 zo dňa 16.09.2021. V projekt „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č.4305 v Seredi“ nastali pred jeho podaním zmeny a spôsobili zníženie požadovanej výšky dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Z toho dôvodu sa znížilo potrebné spolufinancovania zo strany mesta Sereď o 3 380 €.
- Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.
- Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Seredi. Predpokladané náklady sú 810 890 eur s DPH.
- Siedmu zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 s pripomienkami.
- Člena Mandátovej komisie Bc. A. Dúbravca (nový člen).
 
 
- Uzatvorenie zmluvy s budúcimi úspešnými uchádzačmi vo verejných obstarávaniach na rekonštrukciu komunikácií na uliciach Mlynárska, Podzámska a Lipová.
- Uzatvorenie zmlúv s víťaznými uchádzačmi vo verejnom obstarávaní na Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
- Rozpočet spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. na rok 2022.
- Rozpočet spoločnosti Správa majetku Sereď, s r.o. na rok 2022.
- Rozpočet spoločnosti Naša domová správa, s r.o. na rok 2022.
- Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2022 so začiatkom o 8.00 hod. v dňoch 17. 2., 21. 4., 16. 6., 13. 9., 27.10.,  a 1.12.
-  Zriadenie dočasnej komisie v zložení : Ing. B. Horváth, Ing. O. Kurbel, Ing. arch. R. Kráľ, Mgr. T. Karmažín, Bc. Ľ. Veselický, JUDr. PhDr. M. Tóth, JUDr. E. Červeňová , JUDr. M. Irsák, JUDr. Ing. D. Vargová, Ing. M. Šišo, Bc. Z. Vohláriková, ktorá pripraví alternatívy využitia územia tzv. “Larzenky“ a formu spolupráce s OZ Seredské nábrežie do 31. 1. 2022.
 
- Nájom pozemku pod garážou na Čepeňskej ulici pre I. Bardiovského, na dobu neurčitú.
- Nájom nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Dolný Čepeň, za cenu 5 eur/m2 /rok, na dobu určitú pre J. Vašáka.
- Berie na vedomie informatívnu správu zo zasadnutia komisie pre výber uchádzača o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na zatiaľ neprenajaté časti kaštieľa a vyhlásení obchodnej verejnej súťaže za neúspešnú.
- Zámer prevodu pozemku nachádzajúceho sa na Novomestskej ulici v Seredi za cenu 70 eur/m2 zvýšenú o náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku pre spoločnosť BAU TRADE SK a. s.
- Zriadenie komisie na výber najvhodnejšieho návrhu v obchodnej verejnej súťaži na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj pozemku na Družstevnej ulici v Seredi v zložení: predseda: Ing. N. Kalinai, členovia: JUDr. M. Irsák, JUDr. E. Červeňová, D. Irsák, Ing. O. Kurbel.
 
- Prevod nehnuteľného majetku, orná pôda v k.ú. S. Čepeň o výmere 386 m2 za cenu 28 eur/m2 pre Ing. Ľ.  Kubánka.
- Prevod nehnuteľného majetku, orná pôda v k.ú. S. Čepeň vo výmere 233 m2 za cenu 28 eur/m2 pre E. Karasa a R. Karasovú.
- Prevod nehnuteľného majetku, orná pôda v k.ú. S. Čepeň vo výmere 212 m2 za cenu 28 eur/m2 pre R. Chatrnúcha.
- Prevod nehnuteľného majetku, orná pôda v k.ú. S. Čepeň vo výmere 212 m2 za cenu 28 eur/m2 pre M. Tkáča.
- Prevod nehnuteľného majetku, orná pôda v k.ú. S. Čepeň vo výmere 212 m2 za cenu 28 eur/m2 pre M. Mlynára a J. Mlynárovú.
- Prevod nehnuteľného majetku, orná pôda v k.ú. S. Čepeň vo výmere 165 m2 za cenu 28 eur/m2 pre M. Tkáčovú.
- Odplatné nadobudnutie pozemkov na účel vybudovania chodníka na Trnavskej ulici.
 
- Informáciu o vzdaní sa člena komisie finančnej a majetkovej Ing. Branislava Karmažína a volí za nového člena Ing. Bohdana Ternényho.
 
Zastupiteľstvo neschválilo:
Návrh poslanca D. Irsáka na doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky o pasportizáciu pozemkov v meste Sereď.
Nájom parciel vo vlastníctve mesta v lokalite „Larzenky“ pre OZ Seredské nábrežie.
Zámer mesta prenajať pozemky v lokalite „Malý háj“ formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku mesta.
 
Video záznam, materiály k rokovaniu, uznesenia, zápisnicu aj hlasovania poslancov si môžete pozrieť na: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva