V Zámockom parku sa bude rúbať. Nevhodne vysadené tuje a smreky nahradia pôvodné javory, buky, lipy, či magnólie

V Zámockom parku sa bude rúbať. Nevhodne vysadené tuje a smreky nahradia pôvodné javory, buky, lipy, či magnólie

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Sereď si v roku 2021 dala vypracovať projekt Revitalizácie Zámockého parku v Seredi – Sadové úpravy. Inventarizuje a hodnotí dreviny, rieši aj rekonštrukciu porastov. Podľa odborníkov sa takýto pozorný prístup k starostlivosti o mestské parky vidí na Slovensku len zriedkavo.
 
Sereď je dobrým príkladom
Cieľom odbornej dokumentácie o našom mestskom parku sú poznatky o súčasnom stave drevín a konkrétny plán zásahov do parku, akými bude napríklad výrub nevhodných jedincov a návrh novej výsadby. „Bohužiaľ, zatiaľ na Slovensku nie je bažné, že si samosprávy dávajú vypracovať takéto odborné dokumenty pre svoje parky. Pritom sa vďaka nim dajú čerpať napríklad štedré verejné zdroje,“ myslí si autor projektovej dokumentácie Zoltán Balko, autorizovaný krajinný architekt.
„Hodnotím pozitívne, že sa v Seredi postupne riešia podnety a návrhy, ktoré tento projekt pomenoval. Váš park  je zaujímavý a veľmi navštevovaný verejnosťou, zaslúži si pozornosť samosprávy,“ doplnil Balko.
 
Najviac je javorov
Seredský Zámocký park je pôvodne anglického prírodne krajinárskeho typu z 19. storočia. Majitelia parku udržiavali park na vysokej úrovni, o čom svedčia historické fotky. Pôvodná kompozícia a drevinová skladba parku je značne zmenená. Za ostatné obdobie ubudlo 104 starých a chorých jedincov a pribudlo 27 nových vhodných kusov a dokumentácia konštatuje, že táto zmena prispela k zvýšeniu kvality a vitality zostávajúceho porastu. Najpočetnejšie druhy v Zámockom parku sú javor mliečny (84 ks), smrek pichľavý (40 ks), javor horský (35 ks), jaseň štíhly (34 ks), javor poľný (35 ks), ďalej v parku rastú lipy, duby, hraby, tuje, orechy, či platany.
 
Tuje a smreky pôjdu preč. Nejde o katastrofu
V časti parku od ulice Parková dokumentácia opisuje nevhodnú výsadbu smrekov a tují realizovanú v 50-tych rokoch 20. storočia. „Jedným z negatív vášho parku je svojvoľné neodborné vysadanie nevhodných drevín na ploche, ktoré ani neboli vhodná na výsadbu, na predpolie kaštieľa. Táto plocha aj historicky slúžila voľnému priezoru, boli tu pohľady na kaštieľ. V súčasnosti je situácia taká, že nevhodná výsadba tento priezor zahatala. Tým sa kaštieľ dostal do úzadia namiesto toho, aby bol dominantný,“ upozornil Balko.
Na okamžitý výrub tak dokumentácia navrhuje 42 drevín, na výrub do 5 rokov je navrhnutých ďalších 36 drevín. Ide najmä o neodborne vysadené smreky a tuje v predpolí kaštieľa. „Nejde o žiadnu katastrofu. Jedná sa objemovo o deväť percent z počtu stromov, ktorý bude nahradený cieľovými druhmi stromov. Snahou revitalizácie Zámockého parku v Seredi je zredukovať nevhodné porasty, otvoriť priestor a nahradiť ich vhodnými druhmi drevín,“ vysvetlil Balko.
Stromy na okamžitý výrub budú označené žltou farbou a v priebehu januára a februára 2022 seredská radnica zabezpečí ich výrub.
Na postupnú výsadbu je navrhnutých 25 kusov stromov: javory, buk, jasene, gledíčie, jablone, magnólie, lipy aj čremchy.
 
Pravidelná kontrola stromov
Odborné práce na stromoch nielen v Zámockom parku mohli Seredčania sledovať v priebehu celého roka. Stromolezci a arboristi ošetrovali stromy na objednávku mesta. Zabezpečili aj prístrojové vyšetrenie šiestich vybraných stromov v Zámockom parku, inštalovali do korún stromov bezpečnostné väzby s nosnosťou štyri tony a sedem ton a spolu ošetrili asi 300 stromov na území mesta. „V Seredi vieme vykonávať svoju prácu veľmi dôkladne a dôsledne, lebo sa tu vykonávajú pravidelné ročné kontroly stromov, čo je v súčasnej dobe v slovenských mestách ešte veľmi zriedkavé,“ vysvetlil Štefan Szekely, hlavný arborista spoločnosti Lumberjack s.r.o. Je držiteľom certifikátov ETW - European tree worker – európsky arborista a ETT - European tree technician - európsky arboristický technik. Svoju prácu vykonáva napríklad aj pre Viedeň, Linz, či Bratislavu.
 
Stromy v Zámockom parku ošetrujú zatiaľ iba jeden rok. „Sú stromy, ktoré sú už upravené, ale určite je tam ešte čo robiť. Starostlivosť o tieto stromy zabezpečuje mesto, čo považujem za veľmi pozitívny krok. Ako som už spomínal je to v porovnaní s inými slovenskými mestami vyzdvihujúci a žiaľ zriedkavý fakt,“ myslí si Szekely.
 
Arboristi sa v lete venovali aj najvzácnejším seredským stromom. „Váš Orech čierny je monumentálny strom. Pracovali sme na ňom s veľkým rešpektom, lebo má svoj vek. Je to starý 300 ročný strom. Robili sme na ňom koreňové istenie na stabilizáciu stromu. Platany hodnotím ako dva protiklady. Jeden platan je v dobrom stave, s dlhou životnosťou. Druhý platan je na tom oveľa horšie, nakoľko má na kmeni obrovskú otvorenú ranu s hnilobou a drevokaznými hubami. Na spomínanom platane bola už viackrát vykonaná obvodová redukcia. Jeho životnosť odhadujem maximálne na desať rokov,“ uzavrel Szekely.
Ihličňany a tuje zahatali priehľady na kaštieľ300 - ročný Orech čiernyArborista Štefan Szekely. Po zásahu bleskom v lete 2021 musela byť silne poškodená lipa okamžite vypílenáArborista Štefan Szekely. Hodnotenie zdravotného stavu Orecha čierneho v lete 2021. Arboristické ošetrovanie Orecha čierneho v lete 2021Nevhodná výsadba tují a smrekov v 50-tych rokoch 20-teho storočia Nevhodná výsadba tují a smrekov v 50-tych rokoch 20-teho storočia Nevhodná výsadba tují a smrekov v 50-tych rokoch 20-teho storočia Nevhodná výsadba tují a smrekov v 50-tych rokoch 20-teho storočia Nevhodná výsadba tují a smrekov v 50-tych rokoch 20-teho storočia Revitalizácia Zámockého parku v Seredi - Sadové úpravyRevitalizácia Zámockého parku v Seredi - Sadové úpravy