Mesto Sereď – Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nového zamestnanca do chránenej dielne

Mestská polícia     Mgr. Peter Sokol, zástupca náčelníka MsP    
Mesto Sereď – Mestská polícia
vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nového zamestnanca do chránenej dielne :
 
1) Operátor kamerového systému 
Požiadavky  pre účasť na výberovom konaní sú:
-     osoba musí byť zdravotne ťažko postihnutá s min.invaliditou 41% 
-    osoba nemôže mať zdravotne postihnutý zrak
-    osoba musí byť bezúhonná,  preukazuje sa výpisom z reg.trestov
-    osoba nemôže byť dôchodca na starobnom dôchodku
-    osoba musí ovládať prácu na počítači
-    osoba musí byť schopná práce v noci
-    osoba musí byť schopná práce na zmeny
 
Žiadosti o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom  treba zaslať na e-mailovú adresu: mestskapolicia@sered.sk   do 31.12.2021.
Do žiadosti treba uviesť: Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení neskorších predpisov.