Bývate v Seredi na rodinnom dome? Zopakujte si, ako správne separovať. Od nového roka sa vám servis zvozu nevytriedených odpadov zníži

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Od januára sa budú Seredčania žijúci na rodinných domoch oboznamovať s novinou, ktorá niektorých možno nepoteší: so zníženou frekvenciou odvozu ich komunálneho odpadu a to o polovicu. Jedna polovica mesta bude zozbieraná v párny pondelok, druhá polovica bude zozbieraná v nepárny pondelok, podľa harmonogramu.
 
Z toho vyplynie istý diskomfort tam, kde sa zatiaľ nedostatočne separujú odpady, alebo si občania možno neuvedomujú, čo všetko sa nemusí vhadzovať do čiernej zmesovej nádoby. Preto vám opätovne prinášame dávnejšie uverejnený Manuál správneho separovania odpadov v Seredi. Po správnom vyseparovaní môže váš zmesový komunálny odpad tvoriť naozaj len minimum vašich odpadov.
 
Čo nemusí končiť v čiernej nádobe?
Akékoľvek objemné predmety, ktoré sa nevojdú do čiernej zmesovej nádoby: predmety z domácnosti, zo záhrady, kovové časti z náradia, kusy z nábytkov, detské hračky, detské stoličky, objemný odpad, obalové materiály z krabíc, staré náradie, drevo, polystyrén, elektroodpad, tehly, drobný stavebný odpad. Toto všetko bezplatne odovzdáte na Zbernom dvore mesta Sereď.
 
Máte nárok na pridanie novej nádoby
So zmenou frekvencie zberu odpadov bol schválený aj znížený počet osôb, na ktoré pripadá jedna zberná nádoba: z pôvodných šesť na štyri osoby. V prípad, ak vás teda v domácnosti žije 5, 6, 7 (alebo 9, 10, 11)  a po novom roku vám jedna nádoba na zmesový odpad nebude postačovať, požiadajte si na oddelení životného prostredia bezplatne o novú nádobu.
 
Cena odpadov narastá
Vďaka zníženej frekvencii zberu odpadov v Seredi, ktorú poslanci mesta schválili jednohlasne, sa poplatky občanom v nasledujúcom roku navyšovať nebudú. Treba sa však pripraviť na ďalšie a ďalšie zdražovanie v nasledujúcich rokoch. Všetci sa musíme naučiť narábať so svojimi domácimi odpadmi hospodárnejšie a ekologickejšie.