Nový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzke

Nový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzke

Projekty     Iveta Tóthová    
 
Od pondelka 22. novembra 2021 boli otvorené dve nové triedy materskej školy na ul. D. Štúra v Seredi. Projekt rozšírenia a modernizácie škôlky bol financovaný z eurofondov.
 
Schvaľovanie projektu
 
Mesto Sereď má Materskú školu D.Štúra vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Jej  rozšírením sa  samospráva zaoberala od roku 2016. Mestské zastupiteľstvo  na svojom zasadnutí dňa 18. 02. 2016 uzneseniami č. 28/2016 a 29/2016 schválilo ako prvý krok zámer rozšírenia kapacít materských škôl v Seredi o 2 triedy. V druhom kroku dňa 10. apríla 2017 poslanci uznesením č.43/2017 schválili predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizáciu projektu. Podľa projektového manažéra mesta Branislava Bíra následne Sereď v roku 2018 uspela so spomínanou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Európskej únie.
 
Náklady na projekt
 
Ako informovala vedúca oddelenia ŠRKaŠ na MsÚ Silvia Kováčová v predchádzajúcom článku, celkové rozpočtované náklady predstavovali zatiaľ čiastku 345 084 €. Mesto Sereď získalo na tento projekt nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Jeho výška po verejnom obstarávaní na stavebné práce predstavovala čiastku 309 485 €. V súčasnosti prebieha ešte verejné obstarávanie na nákup nábytku a vybavenia kuchyne.
 
Realizácia a cieľ projektu
 
Rozšírením materskej školy došlo k zvýšeniu potenciálu prijímania detí v predškolskom veku na kvalitné predprimárne vzdelávanie v meste Sereď.  Nové materiálno-technické vybavenie a úprava areálu umožní zavádzať inovatívne výchovno-vzdelávacie metódy a formy. Práce na základe verejného obstarávania vykonala spoločnosť Stavomal Slovakia s r.o z Galanty.  
 
Realizácia projektu spočívala v troch hlavných aktivitách:
 
1. Prístavba pavilónu P3 a rekonštrukcia pavilónu P2 a modernizácia hospodárskeho pavilónu
2. Úprava areálu materskej školy
3. Materiálno-technické vybavenie materskej školy
 
Súčasťou projektu bolo aj rozšírenie ihriska o nové hracie prvky. Rekonštrukciou a dostavbou objektu na ul. D. Štúra sa rozšírila kapacita materskej školy  o 2 triedy, čo predstavuje 44 miest.
 
Asistentky, spokojnosť a usmiate deti
 
„Vďaka kvalifikovanému personálu a teraz už aj kvalitnému prostrediu sa môžeme venovať aj deťom, ktoré majú špeciálne výchovno vzdelávacie potreby, či už s poruchami správania, učenia alebo s ľahkým autistickým spektrom. Do nových tried boli prijaté do pracovného pomeru aj  asistentky učiteliek. Takže vieme zabezpečiť predškolské vzdelávanie všetkým deťom, čo nás veľmi teší. “ povedala pre SN zástupkyňa riaditeľa Lenka Václavová.
 
Z tohto rozsiahleho projektu netají radosť aj primátor Martin Tomčányi: ,,Som rád, že sa nám projekt podaril zrealizovať. Som presvedčený, že s novými priestormi budú spokojné učiteľky, rodičia ale najmä deti.“
 
Nový pavilón je už týždeň v prevádzke. Spokojnosť vyjadrili aj opýtaní rodičia, ktorých detičky vchádzali  ráno do budovy usmiate, čo je asi z celého projektu to najpodstatnejšie.
 
 
Nový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzkeNový pavilón Materskej školy na ul. D.Štúra je už v plnej prevádzke