Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Legislatíva     OZ Mám rád cyklistiku    
Vo štvrtok 25.11.2021 bola v parlamente schválená novela zákona ktorá dopĺňa zákon č 8/2008 Z. z. o cestnej premávke, ktorá prináša viacero zmien v správaní sa na našich cestách nie len pre motoristov ale najmä v ich vzťahu k zraniteľným účastníkom cestnej premávky - chodcom a cyklistom. Návrh schválilo 133 zo 134 poslancov.
 
Vyberáme niekoľko najdôležitejších bodov, ktoré konečne posunú Slovensko medzi civilizované krajiny a jasne zadefinujú kontroverzné situácie a zvýšia bezpečnosť na cestách.
 
- Pri predchádzaní musí vodič zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla; pritom je povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky. Dostatočný bočný odstup pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca je spravidla najmenej 1 m pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km a 1,5 m v ostatných prípadoch. Je potrebné zdôrazniť, že ide o minimálne vzdialenosti, ktoré nie sú zakotvené absolútne, čiže ak pri zohľadnení všetkých aspektov danej situácie podľa predchádzajúcej vety bude potrebné predbiehať napríklad cyklistu s väčším bočným odstupom, predbiehajúci vodič sa nemôže vyviňovať tým, že dodržal predpísanú minimálnu vzdialenosť, ak došlo k ohrozeniu cyklistu. Na druhej strane však tento minimálny odstup nie je obligatórny. Znamená to, že za bežných okolností by sa mala v zásade dodržať minimálna vzdialenosť 1,5 m, resp. 1 m; pri niektorých atypických situáciách však zachovaná byť nemusí (napr. pri rozbiehaní sa na svetelne riadených križovatkách, pri predbiehaní cyklistu idúceho v cyklistickom pruhu alebo ochrannom pruhu pre cyklistov a pod.).
 
- Mení sa aj určovanie prednosti v jazde na cyklotrase vedúcej popri ceste, kde majú takto idúci cyklisti po novom prednosť pred odbočujúcimi autami. Doteraz toto pravidlo platilo len na namaľovanom cyklistickom pruhu.
 
- Veľkým prínosom najmä pre chodcov ale aj celkovo pre verejné priestory bude zákaz jazdy ako aj parkovania na chodníkoch pre automobily - vec ktorú sme mali povolenú ako jediná krajina v rámci EU. Tento zákaz vyrieši aj kontorverzné meranie 1,5 priestoru na chodníku po zaparkovaní vozidla. Chodníky tak konečne budú patriť tým, pre koho sú určené. Výnimku môžu určiť mestá osadením dopravného značenia, povoľujúceho takéto parkovanie. Sú totiž priestory, kde je možnosť parkovania bez toho, aby boli chodci obmedzovaní. Tu však pôjde len o špeciálne výnimočné prípady.
 
- Novinkou bude aj v zahraničí už využívaná tzv. bicyklová cesta, na ktorú majú automobily povolený vstup len v prípade, že to povoľuje dopravná značka. Tu je potom obmedzenie rýchlosti na 30 km/h. Vhodným adeptom v našom meste by mohla byť napríklad cesta ku kempingu.
 
- Zmena sa dotkne aj jazdy dieťaťa do 10 rokov s bicyklom na chodníku, kde bude umožnené, aby s ním mohla ísť aj dospelá osoba. Je to rozumné a logické riešenie, keďže rodič alebo osoba sprevádzajúca dieťa ide spoločne s ním v rovnakej rýchlosti,
 
- Skvelou a rozumnou zmenou je aj povolenie jazdy cyklistom - športovcom vo dvojiciach, keď sú v skupinke minimálne šiesti. Predbiehanie cyklistov by malo byť tak či tak prechodom do protismeru a v prípade väčšej skupinky sa tak zjednoduší predbiehací manéver.
 
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2022
Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke