Interpelácie poslancov MsZ zo dňa 04.11.2021

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď    

Ing. Mária Fačkovcová

Bolo by možné   umiestniť monitorovací bezpeč. systém (kamery) z dôvodu prevencie voči vandalom a páchateľom deliktov na novovybudovanej oddychovej zóne „Nábrežie Garbiarska“?

V meste pribudla vďaka zaangažovaniu sa množstva dobrovoľníkov, predovšetkým skautov a členov OZ Vodný hrad,  pekná oddychová zóna . Žiaľ, po jej vybudovaní „ruku k dielu“ priložili aj vandali, čo je veľmi smutné a pre   viac ako 40 mládežníkov a detí, ktoré do jej vybudovania boli zapojení cez ich skautských vedúcich a rodičov, aj veľmi demotivujúce.

Odpoveď: Umiestnenie bezpečnostnej kamery (kamier) pri oddychovej zóne „Nábrežie Garbiarska“ bude možné až po rekonštrukcii prenosovej siete. Rekonštrukciu (zvýšenie prenosu rýchlosti dát) by sme radi urobili v roku 2022.

JUDr. Michal Irsák

Predmet: Zánik mandátu poslanca PhDr. Michala Hanusa. Uplynulo isté časové obdobie, keď došlo k vysloveniu zániku mandátu poslanca MsZ v Seredi PhDr. Michala Hanusa pre jeho neúčasť na rokovaniach mestského zastupiteľstva v zákone určenom období. Dotknutý poslanec sa obrátil na súd. Na základe vyššie uvedeného žiadam odpoveď na tieto otázky:

1/ v akom štádiu je súdne konanie o preskúmanie zániku mandátu poslanca PhDr. Michala Hanusa na Krajskom súde v Trnave, navrhovateľ PhDr. Michal Hanus c/a Mesto Sereď. Žiadam uviesť všetky procesné úkony, ktoré mesto v tejto veci urobilo.

Odpoveď: Na novembrovom rokovaní zastupiteľstva v informatívnej správe primátora odznela informácia:

„Súdny spor  mesto verzus p. Michal Hanus. Na Krajskom súde v Trnave je vedené súdne konanie, sp. zn. 14S/21/2021, vo veci preskúmania zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi, p. Michala Hanusa. Mesto zastupuje advokát doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. V súčasnosti prebieha dokazovanie. Súd postupne vyzýval jednotlivé sporové strany na vyjadrenie sa k tvrdeniu a argumentácii druhej sporovej  strany. Ostatne, a to dňa 29.10.2021,  bolo zo strany mesta prostredníctvom advokáta doručené krajskému  súdu v poradí už druhé vyjadrenie mesta.“

 

2/ aké boli doteraz finančné výdavky spojené s týmto sporom, napr. za právny rozbor veci, súdne poplatky, odmena advokátovi a iné hotové výdavky ako napr. poštovné, telekomunikačné poplatky a iné.

Odpoveď: Mesto uhradilo nasledovné faktúry na základe týchto zmlúv:

1.    Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 3.2.2021:

-       právny rozbor veci - spracovanie odborného právneho stanoviska pre potreby klienta vo veci zániku mandátu poslanca.

interné číslo faktúry

došlá  dňa

suma

20210119

11.2.2021

1 585,44 €

20210144

22.2.2021

340,56 €

 

2.    Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 22.6.2021:

- právne zastupovanie klienta vo veci Krajského súdu Trnava, sp. zn. 14 S/21/2021 (vec M.
Hanus c/a mesto Sereď o preskúmanie zániku mandátu poslanca) a to až do právoplatného
skončenia veci.

 

interné číslo faktúry

došlá  dňa

suma

20210756

13.7.2021

2 304,00 €

20211260

5.11.2021

460,80 €

 

Ing. arch. Róbert Kráľ

Bolo by možné vytvoriť systémové riešenie pri ochrane drevín Pagaštanu konského? Tieto dreviny sú napádané špeciálny m chrobáčikom (ploskáčik).  Sú to krásne stromy na území mesta Sereď a bolo by dobré vyčleniť finančné prostriedky na systémové riešenie.

Odpoveď: Na území mesta v súčasnosti evidujeme 55 ks stromov „pagaštanu konského“. Ošetrenie postrekom proti ploskáčikovi pagaštanovému sme naposledy realizovali v r. 2018. Na základe informácií z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKaSÚP) momentálne nie je možná chemická ochrana pagaštanu konského, nakoľko v súčasnosti nie je schválený žiadny prípravok proti ploskáčikovi pagaštanovému.

Na Slovensku sa môžu používať len prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú autorizované, resp. povolené kontrolným ústavom. V súčasnosti toto kritérium nespĺňa žiadny prípravok. Platnosť jediného schváleného prípravku proti ploskáčikovi pagaštanovému (DIMILIN 48 SC) bola ukončená 8.9.2018.