Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva v Seredi

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Novembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi zvolal primátor mesta na štvrtok 4.11.2021 so začiatkom o 8.00 hod. Rokovanie bolo otvorené za prítomnosti  16 poslancov. Ospravedlnení boli JUDr. Červeňová a Mgr. Královič.
 
Do programu rokovania boli doplnené body 15 E: Schválenie  podania projektovej žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie projektu „Modernizácia  vybavenia  divadelnej sály Domu kultúry  v Seredi“ a 15 F: Schválenie  podania projektovej žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie projektu „Modernizácia  vybavenia Mestskej knižnice  v Seredi“.
 
Návrhová komisia pracovala v zložení Mgr. Pavlína  Karmažínová,  Ing. Norbert Kalinai a PaedDr. Slávka  Kramárová. Mandátová komisia pracovala v zložení Mgr. Marta  Némethová, Pavol Kurbel a Ing. Mária Fačkovcová. Za overovateľov zápisnice boli určení Ľ. Veselický a A. Dúbravec.
 
Na novembrovom rokovaní poslanci rozhodli, schválili alebo zobrali na vedomie:
- Informatívnu správu o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva.
- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Ul. D. Štúra 2116/36, MŠ Ul. Komenského 1137/37, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho a ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi za školský rok 2020/2021.
- Správu o kontrole plnenia uznesení.
- Správu z kontroly a správu z čiastkovej kontroly zákonnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu mesta spoločnosti SMS s.r.o Sereď súvisiacich s rekonštrukciou a prestavbou futbalového štadióna v Seredi a s ostatnými verejnými finančnými prostriedkami, ktoré boli poskytnuté na tento projekt.
 
- VZN č. 08/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach mesta. Žiadosť podala v súvislosti s prechodom na dištančnú formu štúdia riaditeľka ZUŠ J. F. Kvetoňa. Prijatím VZN sa znížia príspevky v prípade dištančného vzdelávania trvajúceho aspoň 10 kalendárnych dní zo 7 eur na 5 eur pre žiakov v prípravnom, základom štúdiu a pre dospelých pre osobu do 25 rokov a zo sumy 40 eur na 25 eur pre dospelú osobu. Zároveň sa zmenila sa výška dotácie na stravovanie z 1,20 eur na 1,30 eur na dieťa na deň.
- VZN mesta Sereď č. 09/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Prijatím sa upravuje frekvencie jednotlivých zvozov komunálneho odpadu z dôvodu zefektívnenia systému a nákladov mesta, ktoré sú premietnuté v miestom poplatku za komunálny odpad.  Vývoz 110 a 120-litrových čiernych nádob od rodinných domov sa zmení z intervalu raz za 7 dní na jeden vývoz za 14 dní. Ďalej zber konárov v intervale 1 krát za 14 dní v období marec, apríl, október a november a v období máj až september raz za mesiac súbežne so zberom skla spred rodinných domov (v prvú pracovnú stredu). Mení sa počet osôb z RD na 1 ks 110 l – 120 l nádoby z pôvodných šesť na štyri a v prípade starostlivosti o imobilného človeka je možnosť si na rodinný dom požiadať o ďalšiu 120 l nádobu na zmesový odpad.
- Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď týkajúci  sa  zriaďovania  vecných  bremien na pozemkoch  mesta. V dodatku sa upravujú pravidlá,  kompetencie primátora a MsZ a jednorázová úhrada za zriadenie vecných bremien. Prijatím bude primátor rozhodovať o zriadení vecného bremena, ak sa bude jednať o zriadenie prípojky k jednoduchej stavbe (napr.  RD do 300 m2) a v prípade prípojok k existujúcim stavbám, ktoré bude potrebné napojiť na siete. Podmienkou je, že sa nesmie jednať o stavby v centrálnej mestskej zóne (CMZ). Ak sa bude jednať o prípojku k RD v CMZ, o vecnom bremene rozhodne, tak ako doteraz, mestské zastupiteľstvo.
- Výšku minimálneho nájomného upraveného v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, doplnili ďalšiu sadzbu nájomného za umiestnenie reklamných zariadení na budovách a zariadeniach vo vlastníctve mesta a zmenili minimálnu cenu pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré sú v extraviláne mesta na čiastku  1 eur/m2.
- Dodatok č. 2 k Štatútu mesta, ktorým sa rozšíria úlohy a teda aj kompetencie Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ o “posudzovanie žiadostí o dotácie v zmysle VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v oblasti rozvoja mesta a životného prostredia.“
 
- Strategický dokument „Koncepcia rozvoja mesta Sereď v oblasti tepelnej energetiky“.
- Strategický dokument „Nízkouhlíková stratégia mesta Sereď“ na roky 20222029.
- Tajné  hlasovanie  pre výber laureátov Ocenenia mesta Sereď. Komisia na vyhodnotenie výsledkov tajného hlasovania pracovala v zložení: Mgr. P. Karmažínová,  JUDr. M. Irsák,  Ing.  B. Horváth,   Ing. arch. R. Kráľ. Tajným hlasovaním bolo ocenenie „Cena mesta Sereď“ udelené: Márii Dikovej,  Ing. Tiborovi   Krajčovičovi,  Ing. Márii  Fačkovcovej a  Farskej charite Sereď.  
 
- Mimoriadne finančné odmeny poslancom MsZ Sereď udelené podľa účasti na MsZ: MUDr.  M. Bucha 87 eur, JUDr. E. Červeňová 437 eur, Bc. A. Dúbravec 437 eur, Ing. M. Fačkovcová  437, Ing.  B. Horváth  350 eur,  D. Irsák 437 eur, JUDr. M. Irsák 350 eur, Ing. N. Kalinai 437 eur, Mgr. T. Karmažín 262 eur, Mgr. P. Karmažínová 350 eur, PaedDr. S. Kramárová 437 eur, Mgr. M. Královič 262 eur, Ing arch. R. Kráľ 350 eur, Ing. O. Kurbel 437 eur, P. Kurbel 437 eur, R. Stareček 437 eur, Bc. Ľ. Veselický 437 eur, JUDr. PhDr. M. Tóth 262 eur, Mgr. M. Némethová 350 eur.
 
- Šiestu zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2021 kvôli aktualizácii príjmov a výdajov  mesta. K výdavkom pribudnú výdavky napríklad na správu cintorína od 1. decembra 2021alebo výdavky na „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Sereď“, vypustenie výdavkov na hodový jarmok, ktorý sa kvôli pandémii nekonal. K príjmom sa doplnili napríklad financie z Environmentálneho fondu v čiastke 26 240 eur, ktoré budú použité na pokrytie nákladov súvisiacich so zabezpečením zberu kuchynského odpadu.
- Nakladanie s voľnými finančnými prostriedkami spoločnosti MsBP Sereď, s.r.o. dočasne voľné prostriedky spoločnosti budú vložené do J&T banky nasledovne:  200-tisíc eur na ročný termínovaný vklad s úrokom 0,8% p.a. a 100-tisíc eur na vkladový účet s výpovednou lehotou tri mesiace s úrokom 0,5% p.a.
- Prípravu viacročného rozpočtu mesta na roky 2022 – 2024, v rámci ktorej sa schválením ponecháva čiastka 500-tisíc eur v rezervnom fonde na prípadné havárie či spoluúčasť na vyhlásených projektoch.
- Spolufinancovanie opravy portálu hradnej  brány  na kaštieli  v Seredi pre OZ Vodný hrad z rozpočtu mesta.
- Informatívnu správu o príprave  a realizácii projektov mesta a projektov „Koncepcia rozvoja mesta Sereď v oblasti tepelnej energetiky“, ktorej úlohou je vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení v Seredi a schválením sa stala aj súčasťou územnoplánovacej dokumentácie obce. Vďaka nej sa môže mesto zapojiť do dotačných výziev; „Nízkouhlíková stratégia pre mesto Sereď na roky 2022 – 2029“.
- Predloženie žiadosti  o dotáciu za účelom realizácie projektu „Vybudovanie prístrešku pre bicykle v areáli ZŠ J. A. Komenského a CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi“ v rámci  výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu Min. dopravy a výstavby SR. Mesto má záujem o vybudovanie nového veľkokapacitného prístrešku pre bicykle v areáli týchto ZŠ. Projekt sa plánuje realizovať v roku 2022 až 2023 a výška nákladov na spolufinancovanie z rozpočtu mesta je 1 992,16 €.
- Predloženie žiadosti  Domom kultúry Sereď o dotáciu z Min. kultúry SR na vypracovanie projektu s názvom „Modernizácia vybavenia divadelnej sály Domu kultúry v Seredi“. Cieľom je modernizovať divadelnú sálu. Náklady projektu sú 200-tisíc eur, spolufinancovanie z rozpočtu mesta je vo výške minimálne 5%,  do sumy 10tisíc eur.
- Predloženie žiadosti Domom kultúry Sereď o dotáciu z Ministerstva kultúry SR na projekt  s názvom „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi“.
Cieľom je modernizovať mestskú knižnicu a dosiahnuť jej úplnú bezbariérovosť. Náklady projektu sú do 200-tisíc eur, spolufinancovanie z rozpočtu mesta je vo výške minimálne 5%, do sumy 10-tisíc eur.
 
- Zadanie Urbanistickej štúdie „IBV ul. Športová – Sereď – lokalita BI-04“, ktorá má riešiť možnosti využitia vnútrobloku pre výstavbu.
- Zadanie Urbanistickej štúdie „IBV Horný Čepeň BI - 38 Sereď“, ktorá má riešiť možnosti využitia vnútrobloku pre výstavbu.
 
- Nájom pozemku pod garážou na Čepeňskej ul. pre T. Jánošíka, ktorý je majiteľom prefabrikovanej garáže umiestnenej na pozemku,  na dobu neurčitú.
- Nájom pozemku pod garážou na Čepeňskej ul. pre D. Horvátha, ktorý je majiteľom prefabrikovanej garáže umiestnenej na pozemku, na dobu neurčitú.
- Výsledok OVS pre výber uchádzača o uzatvorenie nájomnej zmluvy na halu „Relax“ na Mlynárskej ulici pre Bc. E. Hladký a Ing. J. Mikuš na dobu 5 rokov. 
- Predaj pozemku na Mládežníckej ulici žiadateľom, ktorými sú vlastníci bytového domu č. 2937/12.  Predaj sa vzťahuje na p. č. 3282/2, vo výmere 267 m2 a p.č. 3282/33 v celej výmere, ktoré žiadatelia dlhodobo užívajú. Predaj pozemku na p.č. 3282/34 zastupiteľstvo neschválilo.
- Informáciu o zámere prevodu budovy gymnázia s pozemkom na Školskej ulici v Seredi (len menšia budova oproti knižnici) formou zámeny s Trnavským samosprávnym krajom. Zámerom TTSK je premiestniť Obchodnú akadémiu z Mládežníckej ulice do priestorov súčasného gymnázia na Školskej ul. a vybudovať tu aj stravovacie zariadenie pre potreby škôl. Zachovanie OA v meste Sereď je podmienené získaním priestorov na Školskej ul. do vlastníctva TTSK. Sereď by v prípade zrealizovania zámeny získala od TTSK jej majetky: pozemky pod zberným dvorom a časť pozemku pri športovej hale v areáli OA na Mládežníckej ulici. Tú by v budúcnosti mesto využilo na vybudovanie verejného parkoviska pre potreby športovej haly a sídliska Meander.
 
- Zámer prevodu majetku mesta užívaných ako súčasť záhrad v Strednom Čepeni pre Ing. Ľ. Kubánek,  E. Karas, M. Tkáč, I. Tkáč, I. Pösinger, M. Tkáčová, Ing. R. Chatrnúch a Ing. M. Mlynár.
- Uzatvorenie zámennej zmluvy pre M. Žigovú Javorovú a A. Hulkovú, ktorej predmetom bude zámena pozemku mesta dlhodobo využívaného ako súčasť záhrady pri RD na Vinárskej ulici a súkromných pozemkov užívaných ako verejné priestranstvo na tej istej ulici. Zároveň príde k finančnému dorovnaniu v prospech mesta kvôli rozdielom vo výmerách zamieňaných parciel.
- Umožnenie úhrady kúpnej ceny za pozemok formou splátok pri prevode majetku mesta na Trnavskej ulici pre P. Lakatoša v hodnote 20.832 eur.
- Zriadenie vecného bremena súvisiaceho s uložením prípojky vody, kanalizácie, rozvodov NN a istiacej skrine SR k stavbe „Bytový dom – nadstavba a prístavba na Námestí slobody“ pre žiadateľov M. Pavloviča s manželkou.
- Zriadenie vecného bremena súvisiaceho s preložkou plynu na mestských pozemkoch k pripravovanej stavbe bytového domu na Ulici Vonkajší rad pre Norbi & Tuti Group. s.r.o.  
- Zverenie novovybudovaného prechodového tunela medzi budovami „A“ a „B“ ZŠ J. A. Komenského do správy tejto ZŠ.
 
- Informáciu o uvoľnení mestského bytu na Námestí slobody po exekúcii a o nedostatku priestorov pre výučbu ZŠ J. Fándlyho.
- Informáciu o skončení Zmluvy o nájme so spoločnosťou GreenConRecycling, s.r.o., predmetom ktorej je nájom pozemkov v lokalite „Malý háj“, dňom 31.12.2021. Mesto trvá na odstránení stavieb, na ktoré nedalo ako prenajímateľ písomný súhlas a trvá na vyčistení predmetu nájmu od odpadov, ktoré boli nájomcom spracovávané na prenajatých pozemkoch. Zároveň MsZ schválilo pripraviť návrh obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemkov v lokalite „Malý háj“ na účel dočasného uloženia a spracovania biologicky rozložiteľných odpadov.
- Žiadosť spoločnosti GreenCon Recycling s.r.o. o splátkový kalendár dlhu, ktorý vznikol spoločnosti neuhradením nájomného na pozemky v lokalite „Malý háj“. Dlh za neuhradené nájomné je v celkovej výške 14.910 eur, výška mesačnej splátky je 621,25 eur.
- Zobralo na vedomie žiadosť spoločnosti LRL PROFITECH, s.r.o. o súhlas predĺženia termínu dokončenia stavebných prác na mestskej budove na Garbiarskej ulici z decembra 2021 na jún 2022 a tiež súhlas na zmenu užívania časti stavby z prevádzky obchodu a služieb (napr. fitnescentrum) na prevádzkovanie detských jaslí.
 
Zastupiteľstvo neschválilo:
- Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny – lokalita OV-10- Sereď“ z finančných prostriedkov mesta Sereď. Ide o lokalitu vo vnútrobloku v centrálnej mestskej zóne.
- Nájom pozemku na Spádovej ul. vo výmere 148 m2 vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu so súpisným číslom 1144, ktoré chceli využívať za účelom parkovania.
- Prevod nehnuteľného majetku mesta na Vážskej ulici v Seredi pre J. Kresana.
- Prevod nehnuteľného majetku mesta na Vážskej ulici v Seredi pre M. Malaníkovú.
- Nájom pozemku na  Družstevnej ulici pod budovou pre J. Vašáka. Zároveň  bude vyhlásená obchodná verejná súťaž na celý pozemok. Jedná sa o pozemok, ktorého časť je zastavaná budovou vo vlastníctve J. Vašáka a pre mesto je inak nevyužiteľný.
 
Video záznam, materiály k rokovaniu, uznesenia, zápisnicu aj hlasovania poslancov si môžete pozrieť na: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva