Športová hala Relax má nového nájomcu

Športová hala Relax má nového nájomcu

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
Športová hala „Relax“ na Mlynárskej ulici je vo vlastníctve mesta a je zapísaná Okresným  úradom v Galante, katastrálny odbor ako polyfunkčné centrum voľného času, na LV č. 591,k. ú. Sereď.
 
Hala bola od 1.4.2020 prenajatá na základe obchodnej verejnej súťaže firme  DREAMBODY.  Aj napriek tomu, že nájomná zmluva bola uzatvorená do 31.3. 2025,  nájomca ju vypovedal pred jej ukončením. Po vypršaní  dvojmesačnej výpovednej lehoty tento nájom skončil 30.9.2021. Mesto preto hľadalo na športovú halu nového nájomcu. Bola vyhlásená obchodno-verejná súťaž, v rámci ktorej poslanci nastavili kritériá pre určenie víťaza nasledovne: ponúknutá cena nájmu mala tvoriť 20 percent, účel nájmu 70 percent a benefity od nájomcu voči mestu a ním zriadeným organizáciám mali tvoriť 10 percent. Na vyhodnotenie predložených návrhov bola zriadená päťčlenná komisia tvorená poslancami, na čele s predsedom poslancom Bystríkom Horváthom.
 
Do ukončenia súťaže bol doručený iba jeden návrh od navrhovateľov: Bc. Emil Hladký a  Ing. Jaroslav Mikuš. Komisia zriadená mestským zastupiteľstvom, jednomyseľne odporúčala prijať tento súťažný návrh nájomnej zmluvy účastníka súťaže, na základe čoho bola mestom Sereď, v zastúpení štatutárom a primátorom mesta, podpísaná nájomná zmluva na dobu päť rokov s platnosťou od 1.11.2021. Halu budú účastníci súťaže prevádzkovať ako fyzické osoby.
 
Nájomcovia Seredské novinky informovali, aké zmeny by najbližšie na budove chceli vykonať: „V spolupráci s mestom chceme vymeniť osvetlenie haly,  aby spĺňalo požadované štandardy, opravu okien ako aj vyčistenie vzduchotechniky. Z vlastných zdrojov by sme chceli zakúpiť svetelnú tabuľu, športové náčinie a samozrejmosťou sú drobné úpravy.“
 
Zo začiatku sa  noví nájomcovia chcú zamerať na športy, pre ktoré je hala vybavená, teda futbal, nohejbal, volejbal, florbal, squash či stolný tenis. Čo sa týka doplnkových služieb, tie sú v stave riešenia.
Hala bude otvorená iba na základe telefonickej rezervácie v čase od 16:00 hod. do 22:00 hod. v pracovné dni a cez víkendy v čase od 10:00 hod. do 22:00 hod. Samozrejme po dohode je možné halu navštíviť aj v inom čase.
 
Aké majú nájomcovia plány do budúcna odpovedali: „Keďže poznáme históriu prevádzkovania haly, tak nebudeme dávať dopredu žiadne veľké vyhlásenia o tom, koľko v hale preinvestujeme, čo všetko tam nainštalujeme, koľko tam bude televízorov a iné plané reči. Chceme v prvom rade vytvoriť priestor pre kvalitné športové vyžitie obyvateľov mesta a priľahlých obcí. Chceme, aby ľudia s radosťou navštevovali halu Relax, urobili niečo pre svoje zdravie, chceme ich dostať z gauča svojej obývačky k nám. V neposlednom rade sa chceme zamerať na mládež, nakoľko je doba mobilov, ktorý pustia z ruky iba keď im spadne a tu chceme nájsť cestu ako ich rozhýbať.“
 
Športová hala Relax má nového nájomcu