Poslanci schválili udelenie CENY MESTA SEREĎ

Poslanci schválili udelenie CENY MESTA SEREĎ

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď každoročne vyjadruje svoje uznanie osobnostiam, ktorých mimoriadny prínos prispel k rozvoju mesta a k šíreniu jeho dobrého mena doma i v zahraničí prostredníctvom ocenení: CENA MESTA SEREĎ a ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎ.
 
Podať návrh na ocenenie jednotlivých občanov alebo kolektívov môže ktokoľvek počas celého roka.  Do 30.9.2021 na udelenie ocenenia ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎ nebol doručený ani jeden návrh. Na udelenie ocenenia CENA MESTA SEREĎ bolo prihlásených šesť návrhov a to udeliť ocenenie :
 
1.  Márii Dikovej ( za prácu zameranú na históriu seredského regiónu)
 
2.  Ing. Kamilovi Horáčekovi (za úspechy v leteckom modelárstve)
 
3.  Ing. Tiborovi Krajčovičovi  (za nasadenie v období pandémie)
 
4.  Ing. Márii Fačkovcovej (za dobrovoľnícku prácu v oblasti charity)
 
5.  ORF COSMOS Camping Sereď (za činnosť a úspechy v oblasti športu)
 
6. Farskej charite Sereď (za charitatívnu činnosť)
 
Návrhy spĺňali všetky náležitosti stanovené nariadením. Cena mesta je v zmysle § 5 ods. 2 nariadenia udelená, ak za návrh hlasuje väčšina poslancov MsZ.  Slávnostné oceňovanie prebieha zvyčajne v januári nasledujúceho roka, v tomto prípade v roku 2022.
 
Poslanci na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 4. 11. 2021 tajným hlasovaním rozhodli udeliť CENU MESTA SEREĎ nasledujúcim laureárom:
 
Mária Diková - vedúca Mestského múzea v Seredi. Jej práca je zameraná na históriu seredského regiónu. Ide predovšetkým o zbieranie zbieranie a uchovávanie historických artefaktov. Jej zásluhou sa rozbehla práca s deťmi, pripravuje vzdelávacie programy, prednášky a vykonáva lektorskú činnosť. Organizuje workshopy, literárne večery, Noc múzeí a galérií, Víkend otvorených parkov a záhrad, výstavy regionálnych maliarov, hudobné večery a komorné koncerty. Významná je jej výskumná a publikačná činnosť. Navrhovateľkou ocenenia bola Ružena Scherhauferová.
 
Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ v Seredi. Na ocenenie bol navrhnutý za osobné angažovanie, vysoké pracovné a ľudské nasadenie v období pandémie. Osobne sa  podieľal na príprave a organizovaní testovania, organizoval prácu testovacích tímov a zabezpečoval ich materiálne vybavenie. Nehľadel na svoju  pracovnú vyťaženosť a vzdal sa na dlhšie časové obdobie, ktoré bolo potrebné v záujme  ochrany života a zdravia občanov svojho osobného času, aby sa osobne zúčastnil všetkých víkendových testovaní. Pri realizácii   protipandemických opatrení nehľadel na mieru vlastného ohrozenia.  Zúčastňoval sa  všetkých zasadnutí krízového štábu. Veľkú ľudskosť prejavil aj v prípade osoby v zložitej sociálnej situácii, ktorej bola z dôvodu pozitivity na Covid-19 nariadená karanténa. Denne tejto osobe zabezpečoval základné životné potreby. Navrhovateľom ocenenia bol Ladislav Fabo s rodinou..
 
Mária Fačkovcová - manažérka.  V rámci voľného času koordinuje prácu dobrovoľníkov Farskej Charity Sereď. Pod jej vedením a hlavne osobným zaangažovaním sa pomohlo mnohým sociálne slabým  rodinám zvládnuť neľahké situácie.  Úspešne koordinuje zbierky v našom meste: potravinové, školských potrieb , drogérie, oblečenia. V čase pandémie, keď musela byť z nariadenia vlády SR zatvorená výdajňa Farskej Charity  na Novomestkej ul. , bola v telefonickom kontakte s rodinami a občanmi v núdznych podmienkach a následne zabezpečovala ich potreby osobne, rozvozom potrebných potravín a nutných vecí priamo domov. V začiatku pandémie pri akútnom nedostatku rúšok pod záštitou Farskej Charity ušila skupina 20 dobrovoľníčok vo veľmi krátkom čase vyše 3200 rúšok a tieto distribuovala v stovkách do zariadení Domovov dôchodcov v Seredi a okolí, Detského domova, Nemocnice v TT a boli rozdávané v malých potravinách. Zabezpečuje komunikáciu s príslušnými úradmi verejnej správy pre pomoc pri vybavovaní potrieb týchto občanov. Navrhovateľkou ocenenia bola Jana Javorová.
 
Farská charita Sereď - prioritou činnosti e pomoc sociálne slabším rodinám, opusteným matkám s deťmi , osamelým seniorom, ľuďom žijúcim na hranici chudoby, ľuďom bez domova, ľudom v rôznych formách núdze. Členovia charity navštevujú núdzne rodiny priamo v ich domácnostiach.  Pomáhajú im najmä v sprostredkovaní sociálnych služieb, zabezpečenia materiálnych prostriedkov a finančného poradenstva. Mnohým rodinám svojím aktívnym prístupom a konkrétnou pomocou pomohla preklenúť veľmi náročné životné situácie. Farská charita sa podieľa aj na pomoci ľuďom bez domova - základnými potravinami, sociálnym šatníkom. Počas zimných období členovia charity vydávajú núdznym ľuďom teplé jedlo a stretávajú sa s nimi ·počas každoročne organizovanej predvianočnej večere.  Dobrovoľníci FCH navštevujú aj osamelých seniorov, či už v ich domácnostiach alebo v domove sociálnych služieb, aby im robili spoločnosť, prípadne pomohli materiálnymi prostriedkami. Tradičnými sa stali aj predvianočné návštevy týchto klientov a obdarovávanie ich malými vianočnými pozornosťami a pozdravmi.  Aj počas pandémie, kedy mnohé občianske združenia museli prerušiť svoju činnosť, stáli blízko svojich núdznych. Navrhovateľkou ocenenia pre kolektív bola Marianna Krčmáriková.
 
Príloha: celé znenie návrhov ocenení
 
Poslanci schválili udelenie  CENY MESTA SEREĎ