V Seredi vzniklo veliteľstvo ŽENIJNÉHO PLUKU

V Seredi vzniklo veliteľstvo ŽENIJNÉHO PLUKU

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
V Seredi vznikol k 1. novembru 2021 nový organizačný stupeň - veliteľstvo Ženijného pluku. Vznikol na základe rozhodnutia Náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
"Cieľom uvedenej organizačnej zmeny v štruktúre ozbrojených síl je zabezpečiť plnohodnotnú ženijnú podporu manévrovým jednotkám ozbrojených síl pri plnení zákonom stanovených úloh. Okrem toho sa uvedenou zmenou zvýšia aj kapacity OS SR pri riešení tzv. nevojenských ohrození, pri ktorých je nasadenie ženistov časté (napríklad pri povodniach a odstraňovaní ich následkov, požiaroch, ale aj pri pátraní po nezvestných osobách  - ako napríklad nedávna pomoc vojenských potápačov pri pátraní na Čiernej vode v Galantskom okrese)", povedala pre Seredské novinky Martina Kovaľ Kakaščíková z Ministerstva obrany SR.
 
Zmena sa bude týkať aj veliteľstva. Kým Ženijný prápor bol podriadený 1. mechanizovanej brigáde, ktorá bola podriadená Pozemným silám OS SR, Ženijný pluk bude podriadený priamo pod Pozemné sily OS SR a bude nadriadený
- 901. Ženijnému práporu Sereď
- 902. Ženijnému práporu Michalovce
- 905. Centru špecializovanej bojovej podpory Nováky
 
nrtm. Dušan Rožník bližšie vysvetľuje, že poslaním Ženijného pluku bude aj naďalej sa podieľať na zaručovaní obrany Slovenskej republiky, plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, vykonávať defenzívne, ofenzívne a umožňujúce aktivity k obrane územia SR, podieľať sa na plnení úloh pri udržiavaní verejného poriadku, bezpečnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti.  Pluk sa bude podieľať aj na nedotknuteľnosti hraníc, poskytovaní pomoci orgánom štátnej správy, samosprávy a obyvateľstvu pri ohrození života a majetku počas krízovej situácie a pri odstraňovaní následkov krízovej situácie. Bude sa podieľať i na plnení úloh krízového manažmentu mimo územia SR prostredníctvom plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv.
 
Pre príslušníkov Ženijného práporu nový organizačný stupeň neprinesie žiadnu veľkú zmenu. Pre niektorých dôjde možno k zmene miesta výkonu služby, pre iných zdokonaľovanie v iných spôsobilostiach, prípadne nové výzvy. Aj naďalej však bude ženijný pluk v maximálnej možnej miere podporovať miestnu samosprávu a pomáhať pri riešení domáceho krízového manažmentu.
 
Aktuálny veliteľ Ženijného práporu pplk. Jozef Kasl bude 1. novembra povýšený do vojenskej hodnosti plukovník a od tohto dátumu sa stáva veliteľom ženijného pluku. Zmenu prijíma ako veľkú výzvu a zodpovednosť k plneniu stanovených úloh postupnej transformácie OS SR pre rozvoj nielen ženijných spôsobilostí, ale celých OS SR.
V Seredi vzniklo veliteľstvo ŽENIJNÉHO PLUKUV Seredi vzniklo veliteľstvo ŽENIJNÉHO PLUKUV Seredi vzniklo veliteľstvo ŽENIJNÉHO PLUKUV Seredi vzniklo veliteľstvo ŽENIJNÉHO PLUKU