Interpelácie poslancov MsZ zo dňa 16.9.2021

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď    
Dušan Irsák
Je už ukončená zmluva na prenájom so spoločnosťou GREEN CON RECYCLING s.r.o (TEKADEX, s.r.o., BOPAL, BPS Vlčkovce  s.r.o )na pozemkoch v Malom Háji v Seredi?
Odpoveď:
Zmluva o nájme, uzatvorená dňa 9.12.2020 (ďalej len „Zmluva o nájme“) medzi mestom Sereď ako prenajímateľom a  spoločnosťou GreenConRecycling, s.r.o. ako nájomcom (ďalej len „nájomca“), predmetom ktorej je nájom  pozemkov v lokalite „Malý háj“  na účel dočasného uloženia a spracovania biologicky rozložiteľných odpadov,  nie je skončená. Mesto Sereď telefonicky a písomne (upozornenie mesta zo dňa 31.8.2021 na neuhradenie nájomného) upozornilo nájomcu na neplnenie si povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme.
Na základe  požiadavky konateľa spoločnosti  GreenConRecycling, s.r.o., Ing. Tomáša Krošláka sa dňa 21.9.2021 uskutočnilo stretnutie, za mesto boli prítomní prednosta MsÚ  a vedúca právneho a majetkového referátu. Konateľ informoval zástupcov mesta o zámere nájomcu ukončiť činnosti v lokalite „Malý háj“ a následne  skončiť Zmluvu o nájme.  Konateľ spoločnosti zopakoval svoje dôvody, o ktorých informoval na predchádzajúcich stretnutiach s primátorom a zástupcami mesta, že sú sústavne  napádaní z porušovania právnych predpisov, neustále musia riešiť a predkladať vysvetlenia príslušným kontrolným  orgánom, ktoré konajú na základe rôznych udaní a nemajú dostatok času a ani personálu, ktorí by vysvetľovali ich aktivity a dokazovali, že činnosť, ktorú plánujú vykonávať v lokalite „Malý háj“  je v súlade s právnymi predpismi a najmä prospešná pre obe strany – najmä mesto Sereď. A preto svoje aktivity rozbehnuté v lokalite „Malý háj“ presúvajú. Konateľ informoval, že z  uvedeného dôvodu  nebude spoločnosť GreenConRecycling, s.r.o. žiadať povoľovací orgán o nový súhlas na nakladanie s BRO v lokalite „Malý háj“ od 1.1.2022. Rozhodnutie Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 29.7.2020 o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Rozhodnutie Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie  zo dňa 20.10.2020  o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov majú platnosť iba do 31.12.2021.
Výpoveď doručí v mesiaci september 2021, výpovedná doba je tri mesiace a začne plynúť od októbra 2021. O uvedenej skutočnosti informoval zástupcov mesta z dôvodu, aby si mesto dokázalo zabezpečiť partnera na spracovanie BRO. Dňa 24.9.2021 bola mestu Sereď doručená výpoveď zo strany nájomcu podľa čl. VIII ods. 3 písm. c) Zmluvy o nájme.
 
Aká je k dnešnému dňu dlžná suma?
Odpoveď:
Neuhradené nájomné je vo výške 12 780 €.
 
Ako prebehne odovzdávanie nehnuteľnosti po ukončení nájomnej zmluvy? V prípade,  že sa ukončí nájomná zmluva.
Odpoveď:
Prenajímateľ  v najbližších dňoch zašle písomnú výzvu nájomcovi, ktorého upozorní na povinnosť  podľa čl. VI ods. 9 Zmluvy o nájme, a to, že je povinný odovzdať predmet nájmu v deň skončenia Zmluvy o nájme, t.j.,  uplynutím výpovednej doby dňom 31.12.2021 v stave ako ho prevzal, teda bude trvať na odstránení stavby, na ktorú nedal písomný súhlas a trvať na vyčistení pozemku.
Na novembrové rokovanie MsZ pripravíme materiál minimálne v dvoch variantoch. Prvý variant bude návrh OVS na nájom pozemkov v lokalite „Malý háj“. Druhý variant bude návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkom stavieb – BPS Vlčkovce, s.r.o.,  stavby ktorého stoja na pozemku mesta v uvedenej lokalite.  Ktorý variant, resp. návrh iného variantu bude schválený,  a tým aj zámer ďalšieho nakladania s majetkom mesta, je  na rozhodnutí poslancov MsZ. Ostatné varianty podľa ďalších návrhov.
      Pri voľbe variantu je potrebné zvážiť aj skutočnosť, že poslanci MsZ neschválili na svojom zasadnutí dňa  24.6.2021 zmenu  funkčného a priestorového využívania  na ploche SBO-01 skládka biologického odpadu v lokalite „Malý háj“ (pozemok vo vlastníctve mesta Sereď) na plochu výroby a skladov - bioplynová stanica a výroba kŕmnych zmesí, iná výroba a sklady sú neprípustné. To znamená, že  mesto nezosúladilo súčasný stav v riešenej lokalite (povolené stavby bioplynovej stanice) s územným plánom, a teda do budúcna bude možné v tejto lokalite robiť iba nevyhnutné opravy už existujúcich stavieb bioplynovej stanice.
V tejto súvislosti treba dať do pozornosti aj uznesenie MsZ  č. 48/2021 zo dňa 18.2.2021, z ktorého vyplýva záujem poslancov MsZ o umiestnenie výrobnej linky v lokalite „Malý háj“, ktorú tam umiestnil nájomca bez súhlasu prenajímateľa. Týmto uznesením poslanci schválili okrem iného aj to, „aby nájomca po vydaní povolení k činnosti  opätovne požiadal o udelenie súhlasu na uskladnenie množstva plastového odpadu v rozsahu dvoj týždennej produkcie“.
 
Koľko mesiacov už bioplynová stanica nespracováva  BRO?
Odpoveď:
Podľa vyjadrenia konateľa spoločnosti GreenConRecycling, s.r.o., Ing. Tomáša Krošláka, (mail z 23.9.2021)  bioplynová stanica nespracováva BRO 1 mesiac.
 
Ing. Mária Fačkovcová
Všetci si pamätáme s akými námietkami a obavami bola vybratá spoločnosť GreenCon Recycling s.r.o. vo verejnej súťaži(OVS) pri výbere nájomcu na pozemok v Malom Háji za účelom dočasného uloženia a spracovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) od rodinných domov v našom meste. Aj keď nakoniec v druhom kole súťaže prevážili hlasy členov výberovej komisie OVS, ktorí vybrali tohto nájomcu (podotýkam s tým istým konateľom Ing. Krošlákom, ktorý ukončil nájomný vzťah na tomto pozemku k 31.12.2020  s dlhom voči mestu viac ako 50 000 eur ako konateľ spoločnosti TEKADEX s.r.o.), tak to urobili s úmyslom, že pri akomkoľvek porušení nájomnej zmluvy, rozpore konania s nájomnou zmluvou, bude s ním nájomný vzťah ukončený.
Sledujúc situáciu v Malom Háji, môžeme skonštatovať, že spoločnosť GreenCon Recycling s.r.o. od začiatku konala v rozpore s nájomnou zmluvou:
Prívažala aj iný ako BRO odpad na pozemok ( dôkazom toho je aj odpoveď p.primátora mesta na interpeláciu poslanca Dušana Irsáka z MsZ dňa 24.6.2021 ohľadom navozeného iného ako BRO odpadu, kde sa potvrdzuje že ide o dva kamiony tetrapakov, určených na skúšobnú prevádzku linky, na ktorú nemal zatiaľ žiadne povolenie...). Alebo mal? Skúšobnú linku prevádzkoval v budove, ktorú pristavil bez stavebného povolenia. Alebo už má zlegalizovanú prístavbu k budove, ktorá je zapísaná na LV ako Hala na výrobu kŕmnych zmesi?
Vzhľadom na nefunkčnosť bioplynovej stanice sa  BRO nespracováva
Od júna tohto roku neplatí nájomné, čiže do konca septembra už má dlh na nájomnom za 4 mesiace
Spolu s poslancom D.Irsákom,  aj v spolupráci s vedúcou odboru ŽP pani Vohlárikovou, sme mali záujem zistiť odpovede na tieto otázky a nechať si vysvetliť vzniknutú situáciu priamo   konateľom spoločnosti, no na poslednú chvíľu dohodnuté a ohlásené stretnutie zrušil.
Neodpovedal ani na otázky, ktoré mu slanec D.Irsák zaslal aj mailom. Nie je toto všetko dôvod na ukončenie nájomnej zmluvy?
 
Odpoveď:
V zmysle článku VIII ods. 2 písm. b)  Zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 9.12.2020 (ďalej len „Zmluva o nájme“) medzi mestom Sereď ako prenajímateľom a  spoločnosťou GreenConRecycling, s.r.o. ako nájomcom (ďalej len „nájomca“), predmetom ktorej je nájom  pozemkov v lokalite „Malý háj“  na účel dočasného uloženia a spracovania biologicky rozložiteľných odpadov, môže prenajímateľ  Zmluvu o nájme vypovedať, ak nájomca neuhradil  dva po sebe nasledujúce mesiace dohodnuté nájomné, avšak len v prípade, ak  prenajímateľ nájomcu písomne upozornil na neuhradenie nájomného a poskytol mu minimálne tridsať dňovú lehotu na dodatočnú úhradu tohto nájomného.
Prenajímateľ písomne upozornil nájomcu listom zo dňa 31.8.2021. Na platnosť výpovede zo strany prenajímateľa je potrebný súhlas MsZ (Rozsudok NS SR sp. zn. 5obdo 45/2013 z 8.januára 2015 – orgán obce, starosta alebo zastupiteľstvo, ktorý schvaľuje podľa pravidiel zákona, štatútu a zásad hospodárenia vstup do zmluvného vzťahu, schvaľuje vždy aj zmenu a zánik právneho vzťahu). Aby bola výpoveď zo strany mesta ako  prenajímateľa platná, a bola dodržaná aj zmluvná povinnosť prenajímateľa dať 30-dňovú lehotu, by bolo  potrebné  dať schváliť výpoveď zo strany mesta na novembrové MsZ. Avšak nájomca dňa 24.9.2021 doručil mestu Sereď  výpoveď zo strany nájomcu podľa čl. VIII ods. 3 písm. c) Zmluvy o nájme, t.j., že nájomca nebude mať od 1.1.2022 platný súhlas  príslušného povoľovacieho orgánu na nakladanie s BRO.
 
Ak tak mesto doteraz neurobilo, aký má na to dôvod?
Odpoveď:
Viď predchádzajúca odpoveď. Ďalším faktorom je, že sme dúfali v dokončenie a sprevádzkovanie linky na spracovanie BRO a triedených odpadov, ktorá by zabezpečila ďalší odber a spracovanie BRO z mesta. Špecifickosť tohto prípadu je v tom, že nie je možné   naň  len striktne nazerať, že ak si nájomca neplní podmienky zmluvy, okamžite nastupuje  výpoveď zo strany prenajímateľa. Treba brať do úvahy aj tieto  fakty, čo bude ďalej s vyzberaným a netriedeným BRO, o ktoré nie je záujem v stave, akom sa vyzberá, a aký to bude mať dopad na výšku poplatku za komunálny odpad pre občanov mesta.
 
JUDr. Edita Červeňová
Mohli by byť po meste rozmiestnené tabuľky s nápisom „Zákaz odhadzovania ohorkov“?
 
Odpoveď:
Aby mesto mohlo ukladať povinnosti občanom musí prijať VZN o čistote mesta v súlade s § 4 ods. 5 písm. a) bod 2 zákona o obecnom zriadení. Prvý návrh VZN o čistote, ochrane verejnej zelene a verejnom poriadku na území mesta Sereď bude predložený na novembrové rokovanie MsZ.
 
Pavol Kurbel
Názvy ulíc na smerových informačných tabuliach sú vplyvom poveternostných podmienok poškodené. Bolo by možné tieto informačné tabule  vymeniť alebo odstrániť?
 
Odpoveď:
Bolo by to možné,  ak to bude schválené  v návrhu na investície na ďalšie roky. Už v októbri 2019 sme sa zaujímali o túto výmenu postupne na rok 2020 a ďalšie roky (viď  maily s cenovou ponukou). No začiatkom  roka 2020, nástupom pandémie, boli viaceré investičné zámery mesta (vrátane týchto infotabúl) pozastavené hlavne kvôli nejasnej ekonomickej situácii a jej prípadného dopadu na rozpočet mesta v budúcnosti.