Septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo     PhDr. Silvia Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia    
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi zvolal primátor mesta na štvrtok 16.9.2021 so začiatkom o 8,00 hod. Rokovania sa zúčastnilo 17 poslancov, ospravedlnení boli  Mgr. Karmažínová a MUDr. Bucha. Na návrh poslanca Ing. arch. Kráľa bol do programu rokovania zaradený bod 16 – Zmena územného plánu mesta Sereď pre žiadateľa Hubert J.E. a bod 17 – Doplnenie členov Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie a z rokovania bol vypustený bod 14D2 – Zriadenie vecného premena na pozemok na Námestí slobody.
 
Na septembrovom rokovaní poslanci rozhodli, schválili alebo zobrali na vedomie:
- Informatívnu správu primátora mesta  o činnosti Mestského radu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi.
 
- Správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení. Hlavná kontrolórka konštatovala, že nebolo splnené uznesenie č. 39/2021, ktorým bol schválený prevod pozemkov pre žiadateľa p. Lakatoša. Žiadateľ požiadal o splátkový kalendár na kúpnu cenu, tejto žiadosti však poslanci nevyhoveli. Ani následnej žiadosti o nájom pozemku. Hlavná kontrolórka predložila požiadavku, aby pri prijímaných uzneseniach týkajúcich sa majetku bol určený termín splnenia uznesenia.  
 
- Správu z vykonanej kontroly dodržiavania zákona o egovernmente, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zákona na elektronické doručovanie dokumentov prostredníctvom elektronickej schránky.
 
- Správu z vykonanej kontroly čerpania finančných prostriedkov na nehnuteľný majetok mesta, ktorý vlastník nevyužíva pre svoje potreby (nájomné zmluvy, zmluvy o výpožičke, inak využívaný majetok) v rokoch 2011 – 2020. Hlavná kontrolórka konštatovala, že neprišlo k nehospodárnemu nakladaniu s majetkom mesta alebo porušeniu účelu.  
 
-  Informatívnu správu o hospodárení Domu kultúry Sereď za I. polrok 2021 a informatívne správy o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2021 bez pripomienok. Primátor mesta poďakoval prednostovi úradu, vedúcej oddelenia školstva a riaditeľkám základných a materských škôl za zvládnutie situácie počas pandémie koronavírusu. Požiadal o tlmočenie poďakovania všetkým zamestnancom škôl a školských zariadení.
 
- VZN mesta Sereď č. 6/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď. Prijatím VZN si mesto plní zákonnú povinnosť určiť spádová územie pre 2 materské školy na území mesta. Vo VZN sú určené ulice, podľa ktorých si budú 5-ročné deti s trvalým pobytom na týchto uliciach plniť povinnú predškolskú výchovu v jednotlivých materských školách a ich elokovaných pracoviskách.
 
- VZN mesta Sereď č. 7/2021, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď. K prijatiu nového VZN prišlo z dôvodu, že od 1.12.2021 sa správcom pohrebísk stáva mesto Sereď. Z dôvodu zvýšenia nákladov na prevádzku pohrebísk boli upravené ceny za služby poskytované na pohrebisku. Prijatím VZN bolo zrušené pôvodné VZN č. 8/2019, ktorým bol schválený Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď.
 
- Informatívnu správu o plnení rozpočtu mesta Sereď a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2021. Vedúca finančného odd. Ing. Florišová uviedla, že za I. polrok 2021 boli mestským zastupiteľstvom schválené 4. zmeny rozpočtu. Celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 17 238 872 €. Celkové plnenie rozpočtu v príjmovej časti predstavuje 48,3% . Vo výdavkovej časti rozpočtu je plnenie 46,1%. Kapitálové výdavky boli plnené na 24,9%, ich čerpanie sa realizuje prevažne v II. polroku. Celkový výsledok hospodárenia za I. polrok dosiahol čiastku 821 164 €.
 
- 5. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2021. Celková zmena predstavuje čiastku 103 705 €. Dôvodom zmeny rozpočtu bola potreba riešiť výpadok príjmov v rozpočtových organizáciách mesta (Dom kultúry a školy), zahrnúť do rozpočtu podiel na príjmoch v záujmovom združení obcí „Komplex“, dotáciu na nové projekty „Predškolácia“ a „Modernejšia škola“, dotáciu na odstránenie havárie – hydroizolácia základov na ZŠ J.A.Komenského, zníženie transferov a výdavkov na opatrovateľskú službu a iné.
 
- Prípravu rozpočtu mesta Sereď na roky 2022 – 2024. Prednosta úradu Ing. Krajčovič uviedol, že mesto pokračuje v príprave rozpočtu podľa schváleného harmonogramu. Dňa 27.9.2021 sa bude konať pracovné stretnutie s poslancami k príprave rozpočtu na budúci rok. K 30.6.2022 bude splatený úver, ktorý si mesto zobralo na prestavbu G pavilónu na nájomné byty. Mesto má dobrú finančnú kondíciu a v prípade potreby bude možnosť vziať si úver.
 
- Súhlas s realizáciou projektu „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepeňská ul. 4305“ – nájomné byty  za účelom zateplenia bytového domu a jeho celkovej rekonštrukcie. Poslanci súhlasili s predložením žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu vo výške 287 200 €, so spôsobom financovania obstarávacej ceny na projekt vo výške 378 438 € a zriadením záložného práva v prospech ŠFRB k nehnuteľnostiam – bytovému domu a pozemku pod bytovým domom.
 
- Vzatie si úveru maximálne vo výške 200 000 € spoločnosťou Správa majetku Sereď s.r.o. na výmenu okien v Mestskom kultúrnom stredisku NOVA a v prípade požiadavky banky poskytujúcej úver aj ručenie nehnuteľným majetkom spoločnosti. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  môže primátor mesta ako Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodnúť o takejto finančnej transakcii až po prijatí uznesenia MsZ.
 
- Poskytnutie pôžičky spoločnosťou  Mestský bytový podnik Sereď, s.r.o. vo výške 270 000 € spoločnosti Energetika Sereď na rekonštrukciu štvor-trubkových systémov na centrálnu prípravu teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia  a výmenu 12 odovzdávacích staníc tepla za tlakovo nezávislé v okruhu kotolne K3. Cieľom tejto investície je zabrániť ďalších stratám tepla vo vedení tepla v tomto úseku kotolne K3. Doba poskytnutia pôžičky je 7 rokov, teda 84 mesiacov, od 1.10.2021 za ročnú úrokovú sadzbu minimálne 2,5% p.a., avšak maximálne do výšky úrokovej sadzby určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Úroky budú splatné vždy k 31.12. každého roka, okrem úrokov za rok 2028, ktoré budú splatné k 30.9.2028 spolu s celou istinou pôžičky. Pôžička je ručená zmenkou spoločnosti dlžníka – spoločnosťou GGE a.s. so sídlom Bajkalská 19B, Bratislava.
 
- Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov, v ktorej projektový manažér Ing. Bíro informoval o aktuálnych projektoch a výzvach: „Umenie bez hraníc“ – v rámci monitorovania tohto projektu mesto Sereď v spolupráci s partnerským mestom Tišňov zorganizovalo 17.9.2021 kultúrne a spoločenské podujatie, „Regenerácia vnútrobloku D.Štúra“ – prebiehajú prípravné práce na realizácii projektu, „Cyklotrasa“ – pokračuje sa v príprave projektovej dokumentácie, „Opatrovateľská služba“ – bol podaný nový projekt, „Rozšírenie MŠ D.Štúra“ – prebieha vyúčtovanie nenávratného finančného príspevku, kapacita MŠ sa rozšíri o 44 miest a deti by mali nastúpiť v novembri, „Zníženie energetickej náročnosti MŠ D.Štúra A“ – prebieha príprava projektovej dokumentácie, „Regenerácia vnútrobloku D.Štúra II“ – bola podaná žiadosť, „Socha legionára“ – prebiehajú realizačné práce. Dňa 26.10.2021 by sa malo konať slávnostné odhalenie sochy za účasti ministra obrany ČR, ministra vnútra SR a veľvyslanca ČR.
 
- Koncepciu rozvoja mesta Sereď v oblasti tepelnej energetiky. Na to, aby mesto mohlo žiadať finančné prostriedky a podnikať kroky za účelom zlepšenia centrálneho zásobovania teplom, rekonštrukcie teplovodných rozvodov, modernizácie kotolní a nízkouhlíkovej stratégie je potrebné mať spracovanú Koncepciu rozvoja v oblasti tepelnej energetiky. Koncepcia je spracovaná na 5 rokov a je zverejnená na webovom sídle mesta Sereď na pripomienkovanie. Podnet na doplnenie či zmenu koncepcie je možné podať prostredníctvom mailu alebo osobne na Mestskom úrade v Seredi do 4.10.2021.
 
- Súhlas s podaním projektu „IKT vzdelávanie od materskej školy“ v MŠ Komenského a vytvorenie rezervy finančných prostriedkov vo výške 600 € na spolufinancovanie projektu a v prípade schválenia projektu poskytnutie týchto prostriedkov materskej škole. Cieľom projektu je získanie finančných prostriedkov z nadácie PONTIS na zariadenia s informačnými technológiami, ktoré budú využívané na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole.
 
- Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom športovej haly RELAX na Mlynárskej ul. z dôvodu ukončenia nájmu súčasnou nájomníčkou. Celé znenie súťažných podmienok je zverejnené na úradnej tabuli mesta. Návrhy na uzatvorenie nájmu je možné podávať do 20.10.2021 do 12:00 hod. na Mestský úrad Sereď.
 
- Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom doteraz neprenajatých 2 častí kaštieľa. Celé znenie súťažných podmienok je zverejnené na úradnej tabuli mesta. Návrhy na uzatvorenie nájmu je možné podávať do 1.12.2021 do 12:00 hod. na Mestský úrad Sereď.
 
- Zámer nakladania s majetkom mesta – terasy a pozemku v areáli zámockého parku, nachádzajúcich sa pri časti kaštieľa, ktorá je prenajatá žiadateľovi GODY GROUP s.r.o. Sereď – formou výpožičky.
 
- Zámer prevodu pozemku na Vinárskej ul. formou zámeny pozemkov vo vlastníctve mesta a žiadateliek s finančným vyrovnaním rozdielu vo výmerách žiadateľkám M. Žigovej Javorovej a A. Hulkovej.
 
- Vrátenie materiálu týkajúceho sa žiadosti o prevod pozemku v k.ú. Stredný Čepeň – Kapustniská na dopracovanie a následné predloženie na rokovanie MsZ.
 
- Nadobudnutie budovy na Družstevnej ul. 2916 do majetku mesta za cenu 159 tis. € od vlastníka budovy J. Vašáka poslanci neschválili.
 
- Zámer prevodu pozemku pod budovou na Družstevnej ul. 2916 a pozemku pri budove žiadateľovi J. Vašákovi poslanci neschválili.
 
- Zámer prevodu pozemku nachádzajúceho sa v lokalite „Ramena Horný Čepeň“ žiadateľovi Slovenský rybársky zväz – MO Sereď, za účelom výkonu rybárskeho práva.
 
- Prevod pozemku na Hornočepeňskej ul. vo výmere 89 m2 J. Holíkovi a manželke z dôvodu dlhodobého užívania pozemku ako súčasť záhrady pri rodinnom dome.
 
- Prevod pozemku na Vážskej ul. vo výmere 166 m2 Š. Smolenovi a manželke z dôvodu dlhodobého užívania pozemku pred rodinným domom a tvoriaceho súčasť záhrady za rodinným domom.
 
- Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu po časti parcely vo vlastníctve mesta v k.ú. Horný Čepeň žiadateľovi STAVODOPRAVA s.r.o. Sereď.
 
- Súhlas na technické zhodnotenie časti prenajatých nebytových priestorov v budove Mestskej polikliniky Sereď s.r.o. na rádiologickom pracovisku, v bloku D na 1. poschodí.
 
- Nadobudnutie nehnuteľného majetku – stavby verejného vodovodu na Ul. Vonkajší rad v dĺžke 287,17 m do vlastníctva mesta Sereď.
 
- Zmenu urbanistickej štúdie Polyfunkčná zóna „Prúdy“ na základe žiadosti spoločnosti Haus Land s.r.o. Sereď z dôvodu vytvorenia nového urbanistického bloku.
 
- Obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď na základe žiadosti spoločnosti Hubert J.E. Sereď z dôvodu realizácie plánovaného rozšírenia výrobných kapacít spoločnosti, v súvislosti s projektom CHARMAT. Spoločnosť získala finančné prostriedky a má záujem o čo najskoršiu realizáciu investície. 
 
- Doplnenie členov Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie o Mgr. Jána Jankulára a Ing. Lukáša Nešťáka.
 
- Delegovania 4 zástupcov mesta do Rady školy pri ZŠ J.A.Komenského: Bc. Ľubomíra Veselického, Róberta Starečka, Bc. Antona Dúbravca a Dušana Irsáka.
 
Podrobnejšie informácie o priebehu rokovania, materiály na rokovanie, kompletnú informatívnu o činnosti úradu, ako aj uznesenia a zápisnicu z rokovania, účasť poslancov na rokovaní a ich hlasovanie si môžete pozrieť na internetovej stránke mesta: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva