Nielen o Koncepcii rozvoja mesta Sereď v oblasti tepelnej energetiky

Nielen o Koncepcii rozvoja mesta Sereď v oblasti tepelnej energetiky

Mestský úrad     Ľubomír Veselický    
 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva 16. septembra 2021 predniesol Ing. Branislav Urban , zástupca spoločnosti  Proma Energy, s.r.o. Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina pomerne krátku , ale veľmi  dôležitú informáciu o stave tepelného hospodárstva v našom meste.
 
Z jeho vystúpenia vyberám:  "Je treba povedať, že mesto Sereď má v súčasnosti veľmi dobre vybudované centrálne zásobovanie teplom, ktoré spĺňa, dokonca prevyšuje požiadavky Slovenskej republiky, čo sa týka emisných faktorov a čo sa týka podielu OZ na výrobe. Je treba povedať, ale že treba pokračovať v tomto trende a ten trend sa týka hlavných opatrení. Čiže ja poprosím, aby ste sa zamerali možno na tie posledné kapitoly, ktoré sú v tejto našej správe a to hlavne pokračovať v tom, že sa bude rekonštruovať horúcovodné alebo teplovodné potrubie, ktoré časom sú staré , sú tam veľké straty, takže určite to je nutné riešiť v ďalšej etape. Táto koncepcia sa robí samozrejme na päť rokov, ale je treba ku nej každý rok proste pristupovať , čo sa urobilo, aké opatrenia, prípadne aký je vývoj. Takže prvá vec je riešenie tých strát v rozvodoch, druhá vec sme navrhli v rámci kotolne K1 K2sme navrhli riešenie kogeneračky.
Kogenerácia  znamená vlastne výroba elektrickej energie a výroba tepla súčasne. Už v súčasnosti je v jednej kotolni takáto kogenerácia postavená  a práve pri súčasných cenách elektriky, tak ako rastie, veľmi výhodné a aj URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) podporuje vlastne takéto aktivity vo forme takzvanej  VÚQ , čiže vysoko účinnej kogenerácii výroby elektriky a tepla.  Ako ďalšie opatrenie by sme navrhli modernizáciu kotolne K3 inštaláciou spalinových kondenzačných výmenníkov. Tam ide o to, aby sme tiež využili ešte nejaké odpadové teplo, ktoré sa nachádza v spalinách a je ho možné využiť a tak sa zvýši vlastne účinnosť celého CZT (Centrálne zásobovanie teplom). Tým, že dosiahneme zvýšenie tejto účinnosti, a dosiahneme zvýšenie podielu aj vplyvom tepelných čerpadiel aj vplyvom kogenerácie , pomeru, tak tým pádom vlastne je možné potom čerpať rôzne podporné programy na tieto aktivity. A práve aj napríklad rekonštrukcia rozvodov OSC tam je daná v súčasnosti platná výzva aktuálna, ktorú môže energetika Sereď ak sa splnia a mesto Sereď samozrejme ak splnia dané podmienky čerpať na toto. A to je presne typická dlhodobá investícia, ktorá pomôže tej návratnosti tej investície pričom tam je , myslím 50 % spoluúčasť."
 
V súvislosti so spracovanou koncepciou rozvoja mesta Sereď v oblasti tepelnej energetiky  je vhodné povedať niekoľko údajov, ktoré umožnia vytvoriť si predstavu o technickom zázemí, ktoré aktuálny nájomca tepelného hospodárstva  na základe nájomnej zmluvy obhospodaruje.
 
Horizontálne teplovodné potrubie spájajúce miesta výroby a miesta odberateľov tepla a teplej vody meria 12 325 metrov. Domácnosti majú 85 % podiel na čerpaní tepla zo systému CZT, vzdelávacie inštitúcie 9% umenie kultúra 3%, ostatní odberatelia 3 %.
Samotný materiál má 56 strán a poskytuje veľmi slušnú analýzu stavu nášho tepelného hospodárstva
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že všetci by sme mohli byť s tým stavom spokojní. No nie je to tak a žiaľ ide o vec, ktorá pretrváva od 19. mája 2015, keď v hoteli Max Plaza v Trnave vystúpil náš poslanec Pavol Kurbel na tlačovej konferencii ICOCRIMu. Na tejto konferencii   povedal Ivan Katrinec   na adresu primátora Serede Martina Tomčányiho v súvislosti s jeho súhlasným  stanoviskom  k prenajatiu tepelného hospodárstva MsBP okrem iného toto: Toto je čistý zrelý prípad pre orgány činné v trestnom konaní a takýto podnet bude ešte dnes na NAKu doručený. Krajší prípad tunelovania mestského majetku sme ani nemohli nájsť. Podotýkam, že o prenájme nerozhodol primátor ale poslanci MsZ.
 
Prenájmom tepelného hospodárstva, ktorý nielen Pavol Kurbel, ale aj niektorí ďalší poslanci označovali za nevýhodný chceli oznámeniami na NAKA dosiahnuť, aby vyšetrovacie orgány túto nevýhodnosť, či dokonca trestnosť potvrdili. Nestalo sa. Opak je pravdou. Aktuálny prevádzkovateľ zariadení tepelného hospodárstva mesta získal na výmenu teplovodných rozvodov, ktoré zabraňujú vysokým tepelným stratám medzi kotolňou a odberateľmi   2,4 mil Eur a 800 tis € ešte v roku 2015 aj preinvestoval. Nové rozvody po ukončení nájmu budú podľa obsahu zmluvy majetkom mesta.
 
A teraz zopakujem prvú vetu Ing. Urbana.
 
Je treba povedať, že mesto Sereď má v súčasnosti veľmi dobre vybudované centrálne zásobovanie teplom, ktoré spĺňa, dokonca prevyšuje požiadavky Slovenskej republiky, čo sa týka emisných faktorov, čo sa týka podielu OZ na výrobe.(  OZ = obnoviteľné zdroje).
 
Takzvaná „Kauza tepelné hospodárstvo“ v očiach reálne uvažujúcich obyvateľov už dávno  prestala byť kauzou. Iba udavači zaslepení nenávisťou stále hľadajú podporovateľov tej ich pravdy. A keď došli „argumenty“, slúžia na pošpinenie aj obvinenia o braní úplatkov. Veď keď sa to vraj deje v štátnej správe... ?  
 
Nielen o Koncepcii  rozvoja mesta Sereď v oblasti tepelnej energetiky